Directe belastingen, internationale inlichtingenuitwisseling; ondermandaatverlening

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 07-12-2013 t/m 31-12-2013

Directe belastingen, internationale inlichtingenuitwisseling; ondermandaatverlening

1. Ondermandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

[Vervallen per 01-01-2014]

De volgende functionarissen en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst zijn binnen het kader van hun taken gemandateerd om besluiten te nemen ingevolge de artikelen 5, 7 en 9 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (hierna: WIB):

2. Toelichting

[Vervallen per 01-01-2014]

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2014]

In dit besluit is de ondermandatering van bevoegdheden voor het nemen van besluiten op grond van de artikelen 5, 7 en 9 WIB geregeld. Met dit besluit is aangesloten bij het mandateringsbesluit nr. CPP2005/03241M van 28 februari 2006, houdende mandaatverlening en machtiging door de staatssecretaris aan de Directeur-generaal Belastingdienst ter uitvoering van de WIB.

Wijziging organisatiestructuur Belastingdienst

[Vervallen per 01-01-2014]

In lijn met het ingetrokken Besluit van 4 april 2011, nr. DGBel2011/1728 M, Staatscourant 13 april 2011, nr. 6420 april 2011, nr. 6420 zijn de segmentdirecteuren, alsmede de door hen aangewezen medewerkers gemandateerd tot het nemen van besluiten met betrekking tot de verstrekking van inlichtingen aan het buitenland op grond van artikel 5 van de WIB (verstrekking van inlichtingen op verzoek van het buitenland), artikel 7 van de WIB (spontane verstrekking van inlichtingen aan het buitenland) en artikel 9 van de WIB (aanwezigheid van buitenlandse ambtenaren in kantoren van de Belastingdienst of bij onderzoeken die in Nederland worden uitgevoerd). Van deze besluiten worden kennisgevingen gezonden aan degenen van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die wonen of gevestigd zijn in Nederland. De directeuren en de door hen aangewezen medewerkers behandelen ook de bezwaar- en beroepschriften die daaruit kunnen voortvloeien. De bovengenoemde directeuren en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst kunnen van deze bevoegdheden slechts gebruik maken indien en voor zover deze passen binnen het kader van de hen toegewezen taken. Op kennisgevingen aan degenen van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die wonen of gevestigd zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius of Saba is een afzonderlijk mandaatbesluit van toepassing.

Toevoeging artikel 9 WIB

[Vervallen per 01-01-2014]

Van de mogelijkheid om buitenlandse ambtenaren toestemming te verlenen om in Nederland aanwezig te zijn op kantoren van de Belastingdienst of bij onderzoeken wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. In artikel 9, lid 4, van de WIB is opgenomen dat een kennisgeving dient te worden verstrekt aan degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn. Deze kennisgeving wordt achteraf verstrekt. Hoewel de bevoegdheid tot het verstrekken van deze kennisgeving voortvloeit uit de bevoegdheid daartoe verleend in artikel 5 van de WIB, wordt artikel 9 toch expliciet opgenomen in dit ondermandaatbesluit om elke twijfel daarover weg te nemen.

Voor dit ondermandaatbesluit en eventueel daaruit voortvloeiende bezwaar- en beroepsprocedures is een overeenkomstige regeling als voor de ondermandaatbesluiten in het kader van de artikelen 5 en 7 van de WIB voorzien.

3. Ingetrokken besluit

[Vervallen per 01-01-2014]

Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van 1 januari 2013:

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 28 november 2013

De

Directeur-generaal

Belastingdienst,

P.W.A. Veld

Terug naar begin van de pagina