Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers

Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 01-02-2014 t/m heden

Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 2. Samenstelling van de commissie

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden;

 • 2 De Minister wijst een van de vier leden als plaatsvervangend voorzitter aan;

 • 3 De voorzitter en leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Minister, respectievelijk de Raad voor Rechtsbijstand;

 • 4 De Minister kan een protocol voor de commissie opstellen.

Artikel 3. Secretaris

 • 1 De commissie wordt bij de vervulling van haar werkzaamheden bijgestaan door een secretaris;

 • 2 De secretaris is belast met het redigeren van het advies zoals bedoeld in artikel 9 van het reglement.

Artikel 4. Wijze van behandeling

 • 1 De Minister vraagt advies aan de commissie wanneer dit binnen de taakomschrijving van de commissie zoals omschreven in artikel 2 van het Besluit btv valt;

Artikel 5. Geheimhoudingsplicht

 • 1 De informatie waarmee commissieleden in hun functie als commissielid in aanraking komen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld;

 • 2 Communicatie in de breedste zin over de commissie en haar werkzaamheden geschiedt uitsluitend via en door de Minister.

Artikel 6. Vooronderzoek

 • 1 Indien de Minister een verzoek ter advisering voorlegt aan de commissie wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk daarover geïnformeerd;

 • 2 De commissie is bevoegd om in verband met de voorbereiding van de behandeling van het advies, door tussenkomst van de secretaris, alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen;

 • 3 De commissie kan advies vragen aan een deskundige;

 • 4 De commissie kan overgaan tot het horen van de betrokkene. Het initiatief hiertoe ligt bij de commissie. In dat geval nodigt de commissie de betrokkene uit om zijn verzoek toe te lichten. Afdeling 3.2 van de Awb is van overeenkomstige toepassing;

 • 5 Van het horen wordt een verslag opgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid vergadering

 • 1 De vergaderingen van de commissie zijn besloten;

 • 2 Alleen de commissie en de secretaris hebben toegang tot de vergadering;

 • 3 De vergadering vindt (alleen) plaats indien in ieder geval de voorzitter en twee leden aanwezig zijn.

Artikel 8. De behandeling tijdens de vergadering

 • 1 Tijdens de vergadering worden de dossiers waarover advies gevraagd is, behandeld;

 • 2 Na afloop van de behandeling beslist de commissie over het door haar uit te brengen advies;

 • 3 Indien blijkt dat nader onderzoek wenselijk is, kan de commissie besluiten om nadere informatie in te winnen. De commissie brengt de Minister en de betrokkene daarvan binnen drie dagen op de hoogte;

 • 4 De (uit onderzoek) nader verkregen informatie wordt in afschrift aan de betrokkene en de Minister toegezonden.

Artikel 9. Niet deelneming aan de behandeling

 • 1 Indien bij de behandeling van een dossier een objectieve advisering in het geding komt, kan worden besloten om de samenstelling van de commissie daar tijdens de behandeling van dat dossier op aan te passen. Commissieleden die dit betreft onthouden zich tijdens de gehele behandeling van het dossier van elke vorm van commentaar, tenzij hun specifieke kennis is vereist voor een zorgvuldige behandeling van het dossier. De overige commissieleden kunnen in die gevallen gericht vragen stellen;

 • 2 Ten aanzien van het eerste lid geldt een meldingsplicht voor de commissieleden;

 • 3 De voorzitter is bevoegd uitvoering te geven aan het in het eerste lid van dit artikel bepaalde;

 • 4 Raakt de onafhankelijkheid van de voorzitter in het geding, dan is de Minister bevoegd uitvoering te geven aan het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.

Artikel 10. Advies

 • 1 De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemmen worden gestaakt dan is de stem van de voorzitter beslissend.

 • 2 Een advies kan slechts rechtsgeldig worden uitgebracht indien ten minste de voorzitter en twee leden ter vergadering aanwezig zijn;

 • 3 Het advies wordt gemotiveerd gegeven;

 • 4 Het advies wordt vastgesteld middels ondertekening door de voorzitter, dan wel in diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing van dit reglement, beslist de Minister.

Artikel 12. Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement inzake de advisering van de Commissie beëdigde tolken en vertalers

, 1 september 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

Raad voor Rechtsbijstand

P.J.M. van den Biggelaar

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Naar boven