Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 04-12-2013 t/m 31-12-2017

Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

De algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst;

gelet op het Organisatiebesluit BZK 2012 en het Mandaatbesluit BZK 2012;

mede gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

mede gelet op de Comptabiliteitswet 2011 en het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996;

Besluit vast te stellen het navolgende Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013:

Artikel 1. – Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. functionaris: natuurlijk persoon bij de Rijksgebouwendienst tewerkgesteld;

 • b. afdelingshoofd: rechtstreeks onder een directeur ressorterende leidinggevende;

 • c. clusterhoofd: rechtstreeks onder een afdelingshoofd ressorterende leidinggevende;

 • d. projectbevoegde: functionaris die bij een besluit overeenkomstig bijlage 4 t/m 6 van dit besluit door de algemeen directeur of een directeur is benoemd als verantwoordelijke voor de uitvoering van een project bij de Rijksgebouwendienst;

 • e. werkterrein: het werkterrein van het desbetreffende organisatieonderdeel zoals opgenomen in bijlage 2

 • en het werkterrein zoals schriftelijk is vastgelegd in projectopdrachten.

Artikel 2. – Uitzonderingen mandaat

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Geen mandaat wordt verleend met betrekking tot de bevoegdheid tot:

  • a. het verlenen van ondermandaat;

  • b. het benoemen van een projectbevoegde die wordt voorzien van bijzondere bevoegdheden;

  • c. het vaststellen van vaststellingsovereenkomsten;

  • d. het beslissen omtrent het verlenen van subsidie;

  • e. het beslissen over het aangaan van (juridische) verplichtingen ten aanzien van functionarissen die erop gericht zijn de medewerker aanspraak te verlenen op enige financiële tegemoetkoming, schadeloosstelling, schadevergoeding vanaf € 2.500 of overigens enige geldelijke bijdrage te verlenen anders dan waar personeelsleden volgens vast gebruik aanspraak op kunnen maken;

  • f. het beslissen over het aanhangig maken van juridische procedures;

  • g. het beslissen omtrent het vertegenwoordigen van de minister of de Staat in juridische procedures waarbij het dienstonderdeel is betrokken; de desbetreffende functionaris wordt benoemd bij een besluit overeenkomstig bijlage 8 van dit besluit;

  • h. het beslissen omtrent deelname aan buitenlandse dienstreizen door functionarissen van de Rijksgebouwendienst;

  • i. het inhuren van externen op het terrein van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

 • 2 Mandaat met betrekking tot het inschakelen van de Landsadvocaat wordt uitsluitend verleend aan de directeur Bedrijfs- en Bestuurszaken en het hoofd Juridische Advisering.

Artikel 3. – Mandaat directeuren

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan een directeur wordt op grond van artikel 5.5 van het Mandaatbesluit BZK 2012 mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de directeur en die redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag. Hoofdstuk 6 van het Mandaatbesluit BZK is van toepassing.

Artikel 4. – Mandaat afdelingshoofden

[Vervallen per 01-01-2018]

In afwijking van artikel 6.10 van het Mandaatbesluit BZK 2012 wordt aan de rechtstreeks onder de directeur ressorterende leidinggevenden mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de bedoelde functionaris en die redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag.

Artikel 5. – Mandaat clusterhoofden

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan een rechtstreeks onder het afdelingshoofd ressorterende leidinggevende, die bij een besluit overeenkomstig bijlage 3 van dit besluit door de desbetreffende directeur in overeenstemming met de algemeen directeur is benoemd, wordt mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de bedoelde functionaris en die redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag.

Artikel 6. – Mandaat projectbevoegden

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan een projectbevoegde, die met een besluit overeenkomstig bijlage 4 t/m 6 van dit besluit door de algemeen directeur of de desbetreffende directeur is benoemd, wordt mandaat verleend ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de bedoelde functionaris en die redelijkerwijs niet behoren te worden voorgelegd aan een hoger bevoegd gezag.

Artikel 7. – Begrenzing mandaat

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Op de bevoegdheden van de in artikel 4 t/m 6 genoemde functionarissen is een per functie vastgestelde begrenzing in financieel belang als genoemd in bijlage 1 van toepassing.

 • 2 De in artikel 4 t/m 6 genoemde functionarissen zijn niet bevoegd tot het inhuren van externen.

 • 3 De in artikel 4 t/m 6 genoemde functionarissen zijn niet bevoegd bestuursrechtelijke, waaronder personele, besluiten te nemen.

 • 4 Een gemandateerde is niet bevoegd een besluit te nemen of een (rechts)handeling te verrichten met betrekking tot zichzelf. Tot het uitoefenen van de in de vorige volzin bedoelde bevoegdheden is uitsluitend een in hiërarchie hoger geplaatste functionaris bevoegd.

Artikel 8. – Mandaat bij afwezigheid directeuren en afdelingshoofden

[Vervallen per 01-01-2018]

Deaanwijzing van een plaatsvervangend directeur of een plaatsvervangend afdelingshoofd geschiedt door de directeur, in overeenstemming met de algemeen directeur en bij een besluit overeenkomstig bijlage 7 van dit besluit.

Artikel 9. – Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Een document waarmee een besluit inzake de rijkshuisvesting door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris wordt vastgelegd vermeldt aan het slot:

  De minister voor Wonen en Rijksdienst,

  namens deze,

  (handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken functionaris)

 • 2 Een document waarmee een besluit, anders dan bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken functionaris)

 • 3 De ondertekening van een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling inzake de rijkshuisvesting wordt vastgelegd wordt voorafgegaan door:

  Namens de Staat der Nederlanden,

  de minister voor Wonen en Rijksdienst,

  namens deze,

  (handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken functionaris)

 • 4 De ondertekening van een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling, anders dan bedoeld in het derde lid, wordt vastgelegd wordt voorafgegaan door:

  Namens de Staat der Nederlanden,

  de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  namens deze,

  (handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken functionaris)

 • 5 De ondertekening van een document waarin geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd wordt voorafgegaan door:

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

  (handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken functionaris)

 • 6 Bij ondertekening van documenten door een plaatsvervanger wordt de handtekening voorafgegaan door: b/a.

Artikel 10. – Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2018]

Het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013 is tevens van toepassing op functionarissen die bevoegd zijn krachtens een benoeming waartoe vóór de inwerkingtreding van dit besluit is besloten.

Artikel 11. – Inzage

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De besluiten tot benoeming van clusterhoofden en projectbevoegden, tot vertegenwoordiging in juridische procedure alsmede de aanwijzingen van functionarissen als plaatsvervanger liggen ter inzage in het centrale competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

 • 2 De besluiten tot intrekking van de benoeming van de clusterhoofden en projectbevoegden alsmede de intrekking van de aanwijzingen van functionarissen als plaatsvervanger – bij een besluit overeenkomstig bijlage 9 bij dit besluit – liggen eveneens ter inzage in het centrale competentieregister van de Rijksgebouwendienst.

 • 3 Het centrale competentieregister van de Rijksgebouwendienst is openbaar en ligt ter inzage bij de afdeling Concerncontrol.

 • 4 Op verzoek wordt door de controller onder wiens controlebereik een functionaris valt, aan derden een schriftelijke verklaring omtrent de bevoegdheid van die functionaris verstrekt.

Artikel 12. - Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 juli 2012.

Artikel 13. - Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de

minister

voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:

E.M. Klein Schiphorst,

algemeen directeur Rijksgebouwendienst.

Bijlage 1. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Begrenzing volmacht en machtiging aan de hand van het financieel belang

[Vervallen per 01-01-2018]

Tot de in artikel 7 genoemde begrenzingen van de bevoegdheden behoort een begrenzing aan de hand van het financieel belang dat met de desbetreffende (rechts)handeling gemoeid is. Als grens aan de bevoegdheid van een op grond van artikel 4 t/m 6 bevoegde functionaris om bedoelde (rechts-)handelingen te verrichten is een absoluut bedrag opgenomen, exclusief btw. Deze grens is afhankelijk van de functie, van de vraag of de (rechts)handeling verricht wordt op het terrein van werken of van leveringen en diensten en in enkele gevallen van de directie of de stafafdeling waar men te werk is gesteld. De directeuren, afdelingshoofden, clusterhoofden en projectbevoegden maken van de aan hen verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot hun werkterrein.

Bij beantwoording van de vraag of een bepaalde (rechts)handeling betrekking heeft op het terrein van werken, leveringen dan wel diensten dient in het algemeen aangesloten te worden bij de definities die in de vigerende regelgeving worden gehanteerd. Voor de toepassing van dit besluit geldt een ruimere definitie van het begrip ‘werk’ en gaat het ook om koop en ontwikkeling van vastgoed, zoals bijvoorbeeld huur, huurkoop en lease. In deze laatste gevallen moet als financieel belang van de rechtshandeling worden gezien de financiële verplichtingen over de hele duur van de overeenkomst. Het financiële belang van het aangaan van een huurovereenkomst is op deze wijze op te vatten als de totale huur (jaarhuur maal het aantal jaren) over de hele periode waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan. Ook de rechtshandeling die leidt tot het ontstaan van een optie tot koop of huur moet op deze wijze worden opgevat.

Afdelingshoofd/clusterhoofd

[Vervallen per 01-01-2018]

Een afdelingshoofd of een clusterhoofd is ge(vol)machtigd om (rechts-) handelingen te verrichten op het terrein van werken, die strekken tot een financieel belang van € 5.000.000. Voor diensten en leveringen is de hier bedoelde functionaris ge(vol)machtigd tot een financieel belang van € 130.000.

Projectbevoegde A (directie Projecten)

[Vervallen per 01-01-2018]

Een projectbevoegde A is ge(vol)machtigd om (rechts)handelingen te verrichten op het terrein van werken, die strekken tot een financieel belang van € 600.000. Voor diensten en leveringen is de hier bedoelde projectbevoegde ge(vol)machtigd tot een financieel belang van € 75.000.

Projectbevoegde B

[Vervallen per 01-01-2018]

Een projectbevoegde B is ge(vol)machtigd om (rechts)handelingen te verrichten op het terrein van werken, die strekken tot een financieel belang van € 50.000. Voor diensten en leveringen is de hier bedoelde projectbevoegde ge(vol)machtigd tot een financieel belang van € 25.000.

Projectbevoegde C

[Vervallen per 01-01-2018]

Een projectbevoegde C is ge(vol)machtigd om (rechts)handelingen te verrichten op het terrein van werken, diensten en leveringen, die strekken tot een financieel belang van € 5.000.

Projectbevoegde D (uitsluitend bij de afdeling Concerncontrol)

[Vervallen per 01-01-2018]

Een projectbevoegde D is ge(vol)machtigd voor het verstrekken van betaalopdrachten. Aan deze volmacht is geen financiële begrenzing gesteld.

Bijlage 2. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Omschrijving van de werkterreinen van de organisatieonderdelen van de Rijksgebouwendienst, bedoeld in artikel 1 sub e.

[Vervallen per 01-01-2018]

Directie Vastgoed

[Vervallen per 01-01-2018]

De directie Vastgoed realiseert doelmatige huisvestingsoplossingen door het bij elkaar brengen van de eisen van gebruikers en de mogelijkheden die de Rgd-voorraad en de vastgoedmarkt bieden.

Onderdelen:

 • portfoliomanagement

 • assetmanagement

 • projectontwikkeling

 • control en bedrijfsvoering

Directie Projecten

[Vervallen per 01-01-2018]

De directie Projecten realiseert huisvesting voor rijksoverheden met maximale uitbesteding naar de markt, aanbesteed op juridisch correcte wijze en op de economisch meest verantwoorde wijze.

Onderdelen:

 • project- en procesmanagement

 • contractmanagement

 • aanbestedings-, beleids- en financieel advies

 • control en bedrijfsvoering

Directie Beheer

[Vervallen per 01-01-2018]

De directie Beheer zorgt ervoor dat de klanten ongestoord gebruiksgenot en functioneel hoogwaardige huisvesting hebben in de panden die de Rijksgebouwendienst in eigendom heeft of huurt.

Onderdelen:

 • kaderstelling, inkoop en klantbeheer

 • werkvoorbereiding en kwaliteit

 • realisatie

 • control en bedrijfsvoering

Directie Advies en Architecten

[Vervallen per 01-01-2018]

De directie Advies en Architecten geeft technisch-inhoudelijke adviezen aan stakeholders en vooral aan andere directies.

Onderdelen:

 • technische, functionele, ruimtelijke, architectonische en financiële adviezen in alle fasen van het huisvestingsproces.

 • adviezen over de vertaling van klantvraag naar marktvraag en over de optimale kwaliteit van de geboden huisvestingsoplossingen.

 • adviezen over de vertaling van beleid naar praktijk en vice versa.

Directie Bedrijfs- en Bestuurszaken

[Vervallen per 01-01-2018]

De directie Bedrijfs- en Bestuurszaken is de dienstverlenende directie voor de dienstleiding en de andere onderdelen van de Rijksgebouwendienst.

Onderdelen:

 • facilitaire zaken

 • communicatie

 • bestuursadvisering

 • concerncontrol

 • human resources management

 • juridische advisering

 • informatievoorziening

 • informatiemanagement

Atelier Rijksbouwmeester

[Vervallen per 01-01-2018]

De Rijksbouwmeester adviseert het kabinet en de algemeen directeur Rijksgebouwendienst op het gebied van stedenbouw, monumenten, architectuur(beleid) en beeldende kunst. Met de Rijksadviseur voor Landschap en Water en de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad vormt hij het College van Rijksadviseurs, dat individueel en in collegeverband vanuit een onafhankelijke positie adviseert. Het Atelier Rijksbouwmeester ondersteunt de Rijksbouwmeester bij zijn adviestaak en verzorgt het secretariaat van het College van Rijksadviseurs.

Algemeen

[Vervallen per 01-01-2018]

Naast bovenstaande specifieke werkterreinen heeft elke directie een eigen taak op het gebied van apparaatszorg, waarvoor afzonderlijke budgetten beschikbaar zijn. Dit betreft: salariskosten, incidentele beloning, externe inzet, opleidingskosten, overige personele lasten, communicatie/ voorlichting, materiële kosten, huisvesting en automatisering.

Enkele specifieke onderdelen hiervan zijn exclusief toebedeeld aan de directie BBZ: voorlichting, juridisch advies, ARBO, automatisering, huisvesting en materiële kosten (zoals kantoorbenodigdheden, druk- en verzendkosten, concernkosten, gemeenschappelijke diensten, overig materieel, doorbelaste kosten en telefonie).

Bijlage 3. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit benoeming tot clusterhoofd

[Vervallen per 01-01-2018]

De directeur ............ van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

te benoemen tot: clusterhoofd

de heer/mevrouw*: ...........

werkzaam in de functie van: ...........

werkzaam bij de directie: ...........

Doorverlening mandaat: is niet toegestaan

Aanwijzingen/voorwaarden:

 • het clusterhoofd neemt de beperkingen en begrenzingen in acht als opgenomen in het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013, waaronder de begrenzing als opgenomen in bijlage 1, onderdeel ‘Clusterhoofd’.

 • het clusterhoofd wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het afdelingshoofd ............ /de directeur ............*

Het besluit treedt in werking na ondertekening (alternatieve aanvulling: en werkt terug tot en met .............. (datum)).

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

directeur ...........

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

Het clusterhoofd:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 4. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit benoeming tot projectbevoegde A/B*

[Vervallen per 01-01-2018]

De directeur ............ van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

te benoemen tot: projectbevoegde A/B*

de heer/mevrouw*: ...........

werkzaam in de functie van: ...........

werkzaam bij de directie: ...........

Doorverlening mandaat: is niet toegestaan

Aanwijzingen/voorwaarden:

 • het mandaat betreft uitsluitend het project / de projecten* als omschreven op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst onder de naam van de heer / mevrouw* ........... voornoemd1;

 • de projectbevoegde neemt de beperkingen en begrenzingen in acht als opgenomen in het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013, waaronder de begrenzing als opgenomen in bijlage 1, onderdeel ‘Projectbevoegde A/B*’.

 • de projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het afdelingshoofd ............ /de directeur ............*

 • als aanvullende instructies gelden de instructies als omschreven op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst2.

Het besluit treedt in werking met ingang van de datum als vermeld op de meest recente door het bevoegd gezag vastgestelde lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst3.

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

directeur ...........

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

De projectbevoegde:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 5. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit benoeming tot projectbevoegde C/D*

[Vervallen per 01-01-2018]

De directeur ............ van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

te benoemen tot: projectbevoegde C/D*

de heer/mevrouw*: ...........

werkzaam in de functie van: ...........

werkzaam bij de directie: ...........

Doorverlening mandaat: is niet toegestaan

Aanwijzingen/voorwaarden:

 • de projectbevoegde neemt de beperkingen en begrenzingen in acht als opgenomen in het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013, waaronder de begrenzing als opgenomen in bijlage 1, onderdeel ‘Projectbevoegde C/D*’.

 • de projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan het afdelingshoofd ............ /de directeur ............*

Het besluit treedt in werking na ondertekening (alternatieve aanvulling: en werkt terug tot en met .............. (datum)).

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

directeur ...........

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

De projectbevoegde:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 6. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit benoeming tot projectbevoegde met bijzondere bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2018]

De algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

te benoemen tot: projectbevoegde met bijzondere bevoegdheden

de heer/mevrouw*: ...........

werkzaam in de functie van: ...........

werkzaam bij de directie: ...........

Doorverlening mandaat: is niet toegestaan

Aanwijzingen/voorwaarden:

 • het mandaat betreft uitsluitend het project / de projecten* genoemd in de bijlage bij dit besluit.

 • de projectbevoegde neemt de beperkingen en begrenzingen in acht als opgenomen in het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013.

 • als aanvullende instructies gelden de instructies als omschreven in de bijlage.

 • de projectbevoegde wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de algemeen directeur/de directeur ............*

Het besluit treedt in werking na ondertekening (alternatieve aanvulling: en werkt terug tot en met .............. (datum)).

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

algemeen directeur

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

De projectbevoegde:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 7. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit aanwijzing plaatsvervanger

[Vervallen per 01-01-2018]

De directeur ........... van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

tot het aanwijzen van: ........... (functie of naam + functie)

werkzaam bij de directie: ...........

als plaatsvervanger van de/het: ........... (te vervangen functie4)

directie: ...........

teneinde bij tijdelijke afwezigheid

of verhindering van de/het ........... (te vervangen functie)

diens mandaat volledig uit te oefenen.

Aanwijzingen/voorwaarden:

 • de plaatsvervanger neemt de beperkingen en begrenzingen in acht als opgenomen in het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013.

 • de plaatsvervanger wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de algemeen directeur/de directeur ............ 5

Het besluit treedt in werking na ondertekening (alternatieve aanvulling: en werkt terug tot en met .............. (datum)).

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

directeur ...........

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

Paraaf naasthoger gezag voor akkoord:

naam: ..................................

functie: algemeen directeur

datum: ..................................

De plaatsvervanger:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 8. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit vertegenwoordiging in juridische procedure

[Vervallen per 01-01-2018]

De algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

ten behoeve van de behandeling op: ...........

van het verzoek/beroep* van: ...........

tegen de Staat der Nederlanden (ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst)

met betrekking tot: ...........

te machtigen de heer/mevrouw*: ...........

werkzaam in de functie van: ...........

werkzaam bij de directie: ...........

als gemachtigde van de Staat der Nederlanden (ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst)

op te treden bij de behandeling door: ........... (rechterlijke instantie)

van bovenvermeld verzoek/beroep.

Doorverlening mandaat: is niet toegestaan

Aanwijzingen/voorwaarden:

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

algemeen directeur

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

De gemachtigde:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

Bijlage 9. bij Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013

[Vervallen per 01-01-2018]

Besluit intrekking benoeming/intrekking aanwijzing plaatsvervanger*

[Vervallen per 01-01-2018]

De algemeen directeur/directeur ............ van de Rijksgebouwendienst,

gelet op het Mandaatbesluit BZK 2012;

gelet op het Mandaatbesluit Rijksgebouwendienst 2013;

besluit

in te trekken de benoeming van: clusterhoofd/projectbevoegde A/B/C/D/met bijzondere bevoegdheden*

de heer/mevrouw*: ...........

werkzaam in de functie van: ...........

werkzaam bij de directie: ...........

of:

in te trekken de aanwijzing van: ........... (functie of naam + functie)

werkzaam bij de directie: ...........

als plaatsvervanger van de/het: ........... (te vervangen functie)

directie: ...........

Het besluit treedt in werking na ondertekening (alternatieve aanvulling: en werkt terug tot en met .............. (datum)).

's-Gravenhage, .................................. (datum)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze,

.................................. (handtekening)

.................................. (naam)

algemeen directeur/directeur...........

* verwijderen of doorstrepen wat niet van toepassing is.

Het clusterhoofd/de projectbevoegde/de plaatsvervanger*:

handtekening ..................................

paraaf ..................................

naam ..................................

Afschrift te zenden aan belanghebbenden en afdeling Concerncontrol (ten behoeve van het competentieregister).

Binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit kunt u daartegen per brief bezwaar maken bij de algemeen directeur van de Rijksgebouwendienst, Postbus 20952, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

 1. ingeval geen lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst door het bevoegd gezag is vastgesteld dient hier omschreven te worden welk(e) project(en) het mandaat betreft.

  ^ [1]
 2. ingeval geen lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst door het bevoegd gezag is vastgesteld dienen de eventuele aanvullende instructies hier omschreven te worden.

  ^ [2]
 3. ingeval geen lijst aanwijzing projecten Rijksgebouwendienst door het bevoegd gezag is vastgesteld: ‘Het besluit treedt in werking na ondertekening (alternatieve aanvulling: en werkt terug tot en met ............. (datum))’.

  ^ [3]
 4. uitsluitend van directeuren en afdelingshoofden kunnen plaatsvervangers worden aangewezen.

  ^ [4]
 5. een plaatsvervangend directeur wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de algemeen directeur, een plaatsvervangend afdelingshoofd aan de directeur waaronder de desbetreffende afdeling valt

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina