Mandaatbesluit handhaving Wet op het accountantsberoep

[Regeling vervallen per 15-07-2016.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 14-07-2016

Besluit van de Minister van Financiën van 25 november 2013, FM 2013/1989 M, directie Financiële Markten, betreffende de mandaatverlening handhaving van overtredingen van artikel 41, tweede lid, van de Wet op het accountantsberoep (Mandaatbesluit handhaving Wet op het accountantsberoep)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2016]

Aan de daartoe door de landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving, wordt mandaat verleend om namens de Minister van Financiën besluiten te nemen als bedoeld in artikel 56 van het Wet op het accountantsberoep, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2016]

Aan de landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen wordt mandaat verleend om te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 die zijn genomen door de daarin genoemde personen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina