Wijzigingswet Postwet 2009 (invoering ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht)

Geldend van 01-08-2017 t/m heden

Wet van 25 november 2013 tot wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ex ante toezicht op de postmarkt in te voeren voor zover een postvervoerbedrijf aanmerkelijke marktmacht heeft;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Indien deze wet in werking treedt na 1 januari van enig kalenderjaar, wordt de overkomstduur als bedoeld in artikel I, onderdeel D, subonderdeel c, in dat kalenderjaar voor het gehele jaar bepaald overeenkomstig artikel 16, zesde lid, zoals dat luidt na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Uitgegeven de negenentwintigste november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina