Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk MEVA-172387-113549, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor en de indeling in klassen van de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars (Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 3.3 en 3.4 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Sectorale bezoldigingsnorm 2020

  • 1 Voor het kalenderjaar 2020 bedraagt de sectorale bezoldigingsnorm voor zorgverzekeraars:

    • a € 289.000, indien zij op 1 januari 2019 meer dan 1.000.000 verzekerden hadden;

    • b € 250.000, indien zij op 1 januari 2019 minimaal 300.000 en maximaal 1.000.000 verzekerden hadden;

    • c € 212.000, indien zij op 1 januari 2019 minder dan 300.000 verzekerden hadden.

  • 2 Indien een zorgverzekeraar deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarbinnen zich ook andere zorgverzekeraars bevinden, mogen voor de toepassing van het eerste lid de verzekerden van alle zorgverzekeraars binnen die groep worden meegeteld.

Artikel 3. Sectorale bezoldigingsnorm

De sectorale bezoldigingsnorm wordt verhoogd met de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn, bestaande uit het voor de betreffende topfunctionaris vastgestelde bedrag aan werkgeversbijdrage in de premie voor de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregeling.

Artikel 4. Indeling in een andere klasse

Een zorgverzekeraar dient een aanvraag als bedoeld in artikel 3.4, derde lid, van de wet om in een andere klasse te worden ingedeeld schriftelijk in bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voorziet deze van:

  • a. een deugdelijke motivering voor de aanvraag;

  • b. een verklaring van de verantwoordelijke waaruit zijn instemming met de aanvraag blijkt.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven