Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars

Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 30-11-2013 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2013, kenmerk MEVA-172387-113549, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor en de indeling in klassen van de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars (Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op de artikelen 3.3 en 3.4 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 2. Sectorale bezoldigingsnorm 2013

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 3. Sectorale bezoldigingsnorm en indeling in klassen 2014

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 4. Indeling in een andere klasse

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 5. Wijziging regeling 2013

In artikel 1, aanhef, onder b, van de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, DWJZ-3147991, houdende vaststelling van de sectorale bezoldigingsnorm voor de in bijlage 3 bij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector opgenomen categorie zorgverzekeraars (Stcrt. 2012, 26811), wordt ‘het reguliere pensioenpakket van het betrokken pensioenfonds’ vervangen door: de reguliere pensioenafspraken van de geldende pensioenregeling.

Artikel 6. Intrekking regeling 2013

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel 8. Citeertitel

[Treedt in werking op 01-01-2014]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven