Regeling tot aanpassing Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met het [...] RVU-tegemoetkoming alsmede enkele technische wijzigingen

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2013, 2013-0000165360, tot aanpassing van de Regeling cofinanciering sectorplannen in verband met het vervallen van de RVU-tegemoetkoming alsmede enkele technische wijzigingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Op sectorplannen die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, blijft artikel 4.5 van de Regeling cofinanciering sectorplannen van toepassing zoals dat luidde voor die datum.

Artikel III

  • 1 Artikel I, onderdelen A, B en C van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 15 augustus 2013.

  • 2 Artikel I, onderdeel D, en artikel II treden in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 november 2013

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina