Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie

De Minister van Defensie

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 2. Vervanging

De personele archiefstukken van het Ministerie van Defensie worden met ingang van 1 december 2013 vervangen met inachtneming van de beleidsregel en de instructie.

Artikel 3. Reikwijdte

  • a. De vervanging wordt uitgevoerd conform de instructie voor alle personele archiefstukken die moeten worden opgenomen in het personeelsdossier;

  • b. Niet vervangen worden:

    • informatieobjecten met een rubricering hoger dan departementaal vertrouwelijk;

    • informatieobjecten betreffende deelnemers aan het Management Development-traject schaal 16 tot en met 18;

    • informatieobjecten betreffende personeelsleden van bijzondere eenheden zoals genoemd in het handboek.

Artikel 4. Waarborgen cultureel erfgoed, recht-en bewijszoekende burger, historisch onderzoek

Bij de vervanging worden de waarborgen, neergelegd in de selectielijst, de beleidsregel en de instructie in acht genomen met betrekking tot artikel 2, eerste lid onder c en d van het Archiefbesluit 1995.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit routinematige digitale vervanging personele archiefstukken Defensie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Het handboek wordt ter inzage gelegd bij het Ministerie van Defensie en raadpleegbaar gemaakt op de internetsite van het ministerie www.mindef.nl

’s Gravenhage, 25 oktober 2013

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven