Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders

Gelet op artikel 34, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Artikel 1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die bevoegd zijn om gericht te verwijzen naar tweedelijns zorgaanbieders als omschreven bij of krachtens artikel 14 lid 2 van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze regeling is niet van toepassing op zorgaanbieders die geen AGB-code kunnen aanvragen.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel het stellen van verwijsvoorschriften aan zorgaanbieders die bevoegd zijn om gericht te verwijzen naar zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. Met deze voorschriften wordt aan tweedelijns zorgaanbieders inzichtelijk gemaakt welke zorgaanbieder de verwijzing heeft afgegeven.

Artikel 3. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wmg.

  • b. Eerstelijns zorgaanbieder: Zorgaanbieder die eerstelijns zorg levert, waaronder in ieder geval de huisarts.

  • c. Tweedelijns zorgaanbieder: Zorgaanbieder die geneeskundige zorg levert zoals medisch specialisten die bieden.

  • d. Algemeen gegevensbeheer code (AGB-code): unieke code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd. Deze AGB-code bestaat uit 8 posities.

Artikel 4. Verwijzing met AGB-codering

De AGB-code van de zorgaanbieder die een patiënt gericht verwijst naar een tweedelijns zorgaanbieder moet op het verwijsdocument vermeld worden.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling voor de datum van inwerkingtreding in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Voorschriften bij verwijzing naar tweedelijns zorgaanbieders’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

mr. drs. T.W. Langejan

Voorzitter Raad van Bestuur

Terug naar begin van de pagina