Wijzigingswet Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (uitvoering Verordening (EU) [...] het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden)

Geldend van 21-11-2013 t/m heden

Wet van 6 november 2013 tot wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen dat het noodzakelijk is ter uitvoering van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PbEU, L 167), wijzigingen aan te brengen in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Wet op de economische delicten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

De Wet op de economische delicten, zoals deze luidde vóór 1 september 2013, blijft van toepassing op economische delicten als bedoeld in artikel 1a van de genoemde wet, die overtredingen zijn van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals die luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 september 2013. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2013, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 september 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 6 november 2013

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Uitgegeven de twintigste november 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina