Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2013

[Regeling vervallen per 25-08-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2018.]
Geldend van 23-11-2013 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 november 2013, PO/F&V/556171 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs 2013 (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2013)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-08-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs

[Vervallen per 25-08-2018]

  • 1 Voor het jaar 2013 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs en het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere en aanvullende bekostiging.

  • 2 De bijzondere en aanvullende bekostiging bedraagt € 183,90 per leerling.

  • 4 De bijzondere en aanvullende bekostiging die het bevoegd gezag voor een school, als bedoeld in het eerste lid ontvangt, wordt bepaald door het in het derde lid bedoelde leerlingenaantal van die school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging voortgezet onderwijs

[Vervallen per 25-08-2018]

  • 1 Voor het jaar 2013 ontvangt het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs aanvullende bekostiging.

  • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt € 223,63 per leerling voortgezet onderwijs.

  • 3 De aanvullende bekostiging die het bevoegd gezag voor een school voor voortgezet onderwijs ontvangt, wordt bepaald door het aantal leerlingen voortgezet onderwijs van die school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling voortgezet onderwijs.

Artikel 4. Betaling

[Vervallen per 25-08-2018]

De bekostiging bedoeld in artikel 2 en in artikel 3 wordt in december 2013 uitbetaald.

Artikel 5. Verantwoording bijzondere en aanvullende bekostiging

[Vervallen per 25-08-2018]

De besteding van de bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-08-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 25-08-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina