Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Milieu

[Regeling vervallen per 23-12-2017.]
Geldend van 23-11-2013 t/m 22-12-2017

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/263406 Digitale vervanging Personeels-Dossiers Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2017]

De originele papieren personele archiefbescheiden die volgens de vastgestelde selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, worden overeenkomstig de artikelen 2, 3, 4 en 5 digitaal vervangen.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2017]

De gegevens uit de originele papieren personele archiefbescheiden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu die voor vernietiging in aanmerking komen, bedoeld in artikel 1, worden op een juiste en volledige wijze opgenomen in het elektronische systeem Record Management Applicatie (cRMA).

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2017]

De oorspronkelijke papieren personele archiefbescheiden worden vernietigd.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2017]

Het Handboek digitale vervanging P-dossiers bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bevat de nadere voorschriften met betrekking tot de uitvoering van deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:

De Directeur Human Resourrces Management,

M.E.T. van den Broek

Terug naar begin van de pagina