Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA

[Regeling vervallen per 19-04-2017 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2017.]
Geldend van 19-11-2013 t/m 31-12-2016

Besluit van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat van 6 november 2013, met kenmerk RWS-2013/56241, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeuren Productie en Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA)

Artikel 1. : Functie

[Vervallen per 19-04-2017]

  • 1 Er is een directeur Productie project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

  • 2 Er is een directeur Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

  • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde directeuren ressorteren onder de hoofdingenieur-directeur van RWS Grote Projecten en Onderhoud.

Artikel 2. : Bevoegdheden

[Vervallen per 19-04-2017]

De aan de directeur-generaal verleende bevoegdheden worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens gemandateerd aan de directeur Productie project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en aan de directeur Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Artikel 3. : Verlening volmacht en machtiging

[Vervallen per 19-04-2017]

De aan de directeur-generaal verleende volmacht en machtiging worden, met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013, eveneens verleend aan de directeur Productie project Schiphol-Amsterdam Almere (SAA) en de directeur Bedrijfsvoering project Amsterdam-Schiphol-Almere (SAA).

Artikel 4. : Grensbedrag

[Vervallen per 19-04-2017]

Het mandaat, de volmacht en machtiging verleend aan de directeur Productie project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) en de directeur Bedrijfsvoering project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), voor verplichtingen welke financiële gevolgen hebben of kunnen hebben, is beperkt tot een grensbedrag van € 5.000.000 exclusief BTW.

Artikel 5. : Instructies

[Vervallen per 19-04-2017]

De bepalingen van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS 2013 en de daarbij gegeven instructies zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. : Inwerkingtreding

[Vervallen per 19-04-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2012. Dit besluit vervalt bij oplevering van het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Artikel 7. : Citeertitel

[Vervallen per 19-04-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeuren SAA.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 november 2013

De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

J.H. Dronkers

Terug naar begin van de pagina