Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen

Geldend van 06-12-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/242974, houdende implementatie van artikel 47, tweede lid, van richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische producten, met inbegrip van wijziging van de Regeling overige pyrotechnische artikelen (Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 47, tweede lid, van Richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU 2013, L 178) en de artikelen 9.2.2.1 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • bijlage I van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen: bijlage I bij de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen (herschikking), naar de tekst zoals die bij die richtlijn is vastgesteld;

  • categorie F4: categorie F4 als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder a, sub iv, van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen;

  • categorie T2: categorie T2 als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder b, sub ii, van de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen (herschikking);

  • EU-richtlijn pyrotechnische artikelen: Richtlijn 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013, betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU 2013, L 178);

  • fabrikant: natuurlijke persoon of rechtspersoon die een pyrotechnisch artikel ontwerpt, fabriceert of laat ontwerpen of fabriceren, met de bedoeling het in de handel brengen, onder zijn eigen naam of handelsmerk;

  • importeur: op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf een uit een derde land afkomstig pyrotechnisch artikel voor het eerst op de gemeenschapsmarkt beschikbaar maakt.

Artikel 2

De fabrikant zorgt ervoor dat vuurwerk dat valt onder categorie F4 en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik die vallen onder categorie T2 voldoen aan punt 4 van bijlage I bij de EU-richtlijn pyrotechnische artikelen.

Artikel 3

De importeur van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zorgt ervoor dat de fabrikant aan zijn verplichting uit hoofde van deze regeling heeft voldaan of neemt deze verplichting op zich.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 december 2013 en werkt terug tot en met 4 juli 2013. Deze regeling vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling implementatie artikel 47, tweede lid, Richtlijn 2013/29/EU inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina