Besluit beperking openbaarheid archief Vreemdelingendossiers Immigratie- en Naturalisatiedienst 1973–2005

Geldend van 22-11-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie tot beperking van de openbaarheid van het naar het Nationaal Archief over te brengen archief ‘Vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1973–2005’ (Besluit beperking openbaarheid)

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te Rijswijk

Overwegende dat het archief ‘Vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1973–2005’ in de komende jaren in gedeelten (een meer jarenblok over de periode 1973–1975 en jaarblokken voor de overige jaren) naar het Nationaal Archief zal worden overgebracht, waarbij voor elk (meer)jarenblok een afzonderlijke verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9, lid 3, van het Archiefbesluit 1995 zal worden opgemaakt;

Overwegende dat het aanbeveling verdient de openbaarheid van het volledige archief eenmalig en op een eenduidige manier te regelen;

Overwegende dat de dossiers in het bestand bijzondere persoonsgegevens bevatten als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Gehoord de Algemene Rijksarchivaris (zie: Advies van de Algemene Rijksarchivaris dd. 26 augustus 2013, met kenmerk Na/2013/12429),

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokken personen zijn alle dossiers uit het archief ‘Vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1973–2005’ na overbrenging naar het Algemeen Rijksarchief beperkt openbaar. De beperking geldt tot 100 jaar na geboortedatum van de persoon op wie het dossier betrekking heeft, dan wel, in geval van het ontbreken van een geboortedatum, tot 85 jaar na het beginjaar van het dossier. Indien is aangetoond dat de persoon op wie het dossier betrekking heeft is overleden, vervalt de beperking.

Artikel 2

De beperkingen als bedoeld in artikel 1 zullen voor ieder (meer)jarenblok nader worden gespecificeerd (met per inventarisnummer een vermelding van het jaar waarin het betreffende dossier volledig openbaar wordt) in de bijlage (toegang) die bij elk van de verklaringen van overbrenging zal worden gevoegd.

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit de dossiers in het archief als genoemd in artikel 1, is binnen de termijn waarvoor de beperkingen zijn gesteld uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de afzonderlijke ‘Verklaringen van Overbrenging van IND Vreemdelingendossiers’ die zullen worden opgemaakt bij overbrenging van een (meer)jarenblok.

Rijswijk, 13 november 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
Voor deze:

De plaatsvervangend Hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst,

C. Postma

Terug naar begin van de pagina