Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 27-05-2022.
Geldend van 21-11-2013 t/m 31-12-2021

Ondermandaat, volmacht en -machtigingsbesluit SG Defensie 2013

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie,

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Algemeen mandaat, volmacht en machtigingsbesluit Defensie 2013;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon:

  de Minister van Defensie;

 • b. mandaat:

  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • c. volmacht:

  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d. machtiging:

  de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. de bevoegdheid tot het beslissen op een bezwaarschrift indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt door de verantwoordelijke of een door hem gemandateerde functionaris is genomen;

  • b. stukken, bestemd voor de Nationale ombudsman;

  • c. voordrachten voor onderscheidingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

 • 1 De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, kan zijn mandaat, volmacht of machtiging in een daarbij door hem te bepalen omvang doorverlenen aan:

  • a. een plaatsvervanger;

  • b. een hoofd van een onder hem ressorterende organisatie-eenheid;

  • c. een andere onder hem ressorterende functionaris.

 • 2 Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt:

  • a. een afschrift gezonden aan de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie;

  • b. mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 3 De verantwoordelijke, bedoeld in artikel 2, eerste lid, draagt er zorg voor dat een register wordt aangehouden van de functionarissen aan wie krachtens het eerste lid mandaat, volmacht of machtiging is verleend. In dit register wordt tevens de inhoud van de verleende bevoegdheden vastgelegd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Het Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 14-04-2022 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaat, volmacht en machtigingsbesluit SG Defensie 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 november 2013

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Defensie

,

E.S.M. Akerboom

Naar boven