Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van roos tegen echte meeldauw 2013

[Regeling vervallen per 16-03-2014.]
Geldend van 16-11-2013 t/m 15-03-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 5 november 2013, nr. 13185706 houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa) in de bedekte teelt van roos op substraat (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van roos tegen echte meeldauw 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Sporodex ter bescherming van de bedekte teelt van roos op substraat tegen echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa).

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt na 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 16-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de bedekte teelt van roos tegen echte meeldauw 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro

Bijlage

[Vervallen per 16-03-2014]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 16-03-2014]

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Roos (bedekt)

Echte meeldauw

500 ml/100 l water

500 ml/100 l water

1 keer per week

7

1

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als meeldauwbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 16-03-2014]

  • Tijdstip van herbetreden van de kas minimaal 4 uur na toepassing;

  • Ter bescherming van de toepasser wordt adembescherming [RPE filters type 3] voorgeschreven om blootstelling aan Sporodex zoveel als mogelijk te voorkomen.

  • Aanraking met de huid vermijden.

  • Draag geschikte handschoenen.

Algemene informatie:

SPORODEX is een in de natuur voorkomende antagonist van echte meeldauw in roos (Sphaerotheca pannosa var. pannosa).

Dosering:

0,5% (500 ml SPORODEX per 100 liter water).

Begin met het toepassen van SPORODEX wanneer de omstandigheden ideaal zijn voor de ontwikkeling van meeldauw, of bij de eerste zichtbare aantasting. Spuit de planten tot afdruipen toe nat en herhaal dit iedere week. Gebruik veel water (tot 1.000. – 1.500 liter per ha.). Houdt de relatieve luchtvochtigheid gedurende 12 uur na toepassing op ten minste 70%.

Waarschuwing:

Het gebruik van andere chemische fungiciden samen met SPORODEX kan de werking tegen echte meeldauw negatief beïnvloeden.

Bijzondere gevaren:

  • voorkom contact met ogen en huid.

  • Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Terug naar begin van de pagina