Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP

[Regeling vervallen per 13-01-2016.]
Geldend van 15-11-2013 t/m 12-01-2016

Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP

Het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op artikel 8 Wet openbaarheid van bestuur,

In aanmerking nemende dat het College bescherming persoonsgegevens inzicht wenst te geven in zijn actieve openbaarmakingsbeleid met het oog op de hem in artikel 51 en 52 Wet bescherming persoonsgegevens opgedragen toezichthoudende en adviserende taken,

Stelt de gewijzigde Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP vast en trekt de geldende Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP in:

1. Definities

[Vervallen per 13-01-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

2. Algemene uitgangspunten

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 2.1 Het CBP verschaft uit eigen beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en uitvoering daaronder begrepen via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht met het oog op (i) transparantie over zijn beleid en de uitvoering daarvan, (ii) het afleggen van verantwoording over de wijze waarop het CBP van zijn bevoegdheden gebruik maakt en (iii) het effectueren van het beleid van het CBP.

 • 2.2 Het verschaffen van informatie door het CBP blijft achterwege voor zover artikel 10 Wob zich daartegen verzet.

 • 2.3 Namen van verantwoordelijken worden door het CBP niet aangemerkt als (bedrijfs)vertrouwelijke gegevens, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

3. Bevindingen

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 3.1 Het CBP maakt bevindingen na vaststelling ervan openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

 • 3.2 Indien het CBP tot openbaarmaking van bevindingen overgaat, gunt het de verantwoordelijke een termijn van tien kalenderdagen na toezending van de niet-openbare versie van de bevindingen om schriftelijk en gemotiveerd aan het CBP mede te delen welke onderdelen van de bevindingen hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt, tenzij het CBP de verantwoordelijke reeds in eerdere instantie in de gelegenheid heeft gesteld mede te delen welke gegevens hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt én het CBP oordeelt dat er sindsdien geen nieuwe informatie naar voren is gebracht die in aanmerking komt voor een reactie met betrekking tot de (bedrijfs)vertrouwelijkheid ervan.

 • 3.3 Openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 3.1 geschiedt niet eerder dan veertien kalenderdagen nadat de openbare versie van de bevindingen ter kennisgeving is toegezonden aan de verantwoordelijke.

 • 3.4 De termijn van tien kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 3.2 en de termijn van veertien kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 3.3 vervallen indien de inhoud van de bevindingen buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend is geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

4. Handhavingsbesluiten

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 4.1 Het CBP maakt handhavingsbesluiten openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

 • 4.2 Indien het CBP tot openbaarmaking van een handhavingsbesluit overgaat, gunt het de verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie het handhavingsbesluit is gericht een termijn van tien kalenderdagen na toezending of uitreiking van de niet-openbare versie van het handhavingsbesluit om schriftelijk en gemotiveerd aan het CBP mede te delen welke onderdelen van het besluit hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt, tenzij het CBP de verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie het is gericht, reeds in eerdere instantie in de gelegenheid heeft gesteld mede te delen welke gegevens hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt én het CBP oordeelt dat er sindsdien geen nieuwe informatie naar voren is gebracht die in aanmerking komt voor een reactie met betrekking tot de (bedrijfs)vertrouwelijkheid ervan.

 • 4.3 Openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 4.1 geschiedt niet eerder dan veertien kalenderdagen nadat de openbare versie van het handhavingsbesluit ter kennisgeving is toegezonden aan de verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie het handhavingsbesluit is gericht.

 • 4.4 De termijn van tien kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 4.2 en de termijn van veertien kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 4.3 vervallen indien de inhoud van het handhavingsbesluit, buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend is geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

5. Overige besluiten

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 5.1 Het CBP maakt besluiten die niet tot één of meer verantwoordelijken en/of andere belanghebbenden zijn gericht openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht.

 • 5.2 Het CBP maakt besluiten op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 Awb van toepassing is, openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht, tenzij andere dan in artikel 2.1 genoemde belangen zich daartegen verzetten.

 • 5.3 Het CBP maakt besluiten genomen in het kader van artikel 23, eerste lid, onder e, Wbp openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

6. Wetgevingsadviezen

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 6.1 Het CBP maakt wetgevingsadviezen openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht nadat de inhoud van het voorstel waarop het advies ziet openbaar is gemaakt, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

7. Zienswijzen

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 7.1 Het CBP maakt zienswijzen openbaar via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht, tenzij andere dan in artikel 2.1 genoemde belangen zich daartegen verzetten.

 • 7.2 Het CBP gunt de verantwoordelijke een termijn van tien kalenderdagen na toezending van de niet-openbare versie van de zienswijze om schriftelijk en gemotiveerd aan het CBP mede te delen welke onderdelen van de zienswijze hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt, tenzij het CBP de verantwoordelijke reeds in eerdere instantie in de gelegenheid heeft gesteld mede te delen welke gegevens hij als (bedrijfs)vertrouwelijk aanmerkt én het CBP oordeelt dat er sindsdien geen nieuwe informatie naar voren is gebracht die in aanmerking komt voor een reactie met betrekking tot de (bedrijfs)vertrouwelijkheid ervan.

 • 7.3 Openbaarmaking zoals bedoeld onder artikel 7.1 geschiedt niet eerder dan veertien kalenderdagen nadat de openbare versie ter kennisgeving is toegezonden aan de verantwoordelijke.

 • 7.4 De termijn van tien kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 7.2 en de termijn van veertien kalenderdagen zoals bedoeld in artikel 7.3 vervallen indien de inhoud van de zienswijze buiten toedoen van het CBP reeds publiekelijk bekend is geworden, tenzij het CBP op zwaarwichtige gronden anders beslist.

8. Persberichten en mededelingen

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 8.1 Het CBP brengt via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht persberichten en/of mededelingen naar buiten over bevindingen, besluiten, wetgevingsadviezen, zienswijzen en overige resultaten, tenzij andere dan in artikel 2.1 genoemde belangen zich daartegen verzetten.

 • 8.2 Persberichten en mededelingen die betrekking hebben op besluiten worden vooraf ter kennisgeving toegezonden aan de verantwoordelijke en/of andere belanghebbenden tot wie het besluit is gericht.

 • 8.3 Persberichten en mededelingen die betrekking hebben op bevindingen en zienswijzen worden vooraf ter kennisgeving toegezonden aan de verantwoordelijke.

 • 8.4 Het CBP kan indien zwaarwichtige gronden daartoe aanleiding geven via de communicatiekanalen die het daartoe geraden acht persberichten en mededelingen naar buiten brengen over toezichtbezoeken, lopende onderzoeken en andere lopende werkzaamheden.

9. Intrekking eerder besluit

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 9.1 De Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP van 29 maart 2011 (Stcrt. 2011, nr. 6088, 7 april 2011) worden ingetrokken.

10. Aanhaling

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 10.1 Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP.

11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-01-2016]

 • 11.1 Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.

Den Haag, 5 november 2013

Het College bescherming persoonsgegevens

J. Kohnstamm

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina