Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES

Geldend van 15-11-2013 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken van 29 oktober 2013, nr. DJZ/BR/0673-13, houdende aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verdrag chemische wapens BES

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingszaken;

Gelet op artikel 12 van de Wet verdrag chemische wapens BES;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet Verdrag Chemische Wapens BES bepaalde, worden aangewezen: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, waaronder mede begrepen de inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onderdeel h, van de Douane- en Accijnswet BES.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet Verdrag Chemische Wapens BES.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

Terug naar begin van de pagina