Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2016.]
Geldend van 17-12-2014 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 1 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/244731 houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 15.13, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Het tijdvak voor de subsidieverstrekking ten behoeve van sanering van verkeerslawaai als bedoeld in de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai wordt vastgesteld voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014.

Artikel 2

Het subsidieplafond voor het in artikel 1 vastgestelde tijdvak ten behoeve van de sanering van verkeerslawaai wordt vastgesteld op: € 19.508.000,–.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina