Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 31-05-2018 t/m 31-12-2020

Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel 1. De inrichting van het Ministerie van Defensie

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

 • 1 Het Ministerie van Defensie kent de volgende verantwoordelijken:

  • a. De Secretaris-Generaal (artikel 2);

  • b. De Commandant der Strijdkrachten (artikel 3);

  • c. De Hoofddirecteur Beleid (artikel 4);

  • d. De Hoofddirecteur Financiën en Control (artikel 5);

  • e. De Hoofddirecteur Personeel (artikel 6);

  • f. De Hoofddirecteur Bedrijfsvoering (artikel 7);

  • g. De Directeur Juridische Zaken (artikel 8);

  • h. De Directeur Communicatie (artikel 9);

  • i. De Directeur Audit Functie Defensie (artikel 10);

  • j. Het Hoofd Bureau Secretaris-Generaal (artikel 11);

  • k. De Directeur Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf (artikel 12);

  • l. De Directeur Financiën & Control Bestuursstaf (artikel 13);

  • m. De Commandant Zeestrijdkrachten (artikel 14);

  • n. De Commandant Landstrijdkrachten (artikel 15);

  • o. De Commandant Luchtstrijdkrachten (artikel 16);

  • p. De Commandant Koninklijke Marechaussee (artikel 17);

  • q. De Commandant DienstenCentra (artikel 18);

  • r. De Directeur Defensie Materieel Organisatie (artikel 19);

  • s. De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (artikel 20);

  • t. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (artikel 21);

  • t1. De Inspecteur-Generaal Veiligheid (artikel 21a);

  • u. De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit (artikel 22).

 • 2 Het Ministerie van Defensie bestaat uit de defensieonderdelen:

  • a. De Bestuursstaf;

  • b. Het Commando Zeestrijdkrachten;

  • c. Het Commando Landstrijdkrachten;

  • d. Het Commando Luchtstrijdkrachten;

  • e. Het Commando Koninklijke Marechaussee;

  • f. Het Commando DienstenCentra;

  • g. De Defensie Materieel Organisatie.

 • 3 De Bestuursstaf bestaat uit:

  • a. De Defensiestaf;

  • b. De Hoofddirectie Beleid;

  • c. De Hoofddirectie Financiën en Control;

  • d. De Hoofddirectie Personeel;

  • e. De Hoofddirectie Bedrijfsvoering;

  • f. De Directie Juridische Zaken;

  • g. De Directie Communicatie;

  • h. De Audit Functie Defensie;

  • i. Het Bureau Secretaris-Generaal;

  • j. De Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf;

  • k. De Directie Financiën & Control Bestuursstaf.

 • 4 Bijzondere Organisatie Eenheden zijn:

  • a. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

  • b. Het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht;

  • c. De Inspectie Veiligheid Defensie;

  • d. De Militaire Luchtvaart Autoriteit.

 • 5 Het Ministerie van Defensie kent de in artikel 24 genoemde toezichthouders.

Artikel 2. De Secretaris-Generaal

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Secretaris-Generaal is, met inachtneming van de aanwijzingen van de Minister van Defensie, belast met de ambtelijke leiding aan al hetgeen het Ministerie van Defensie betreft conform Koninklijk Besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de Secretaris-Generaal, waaronder mede begrepen:

 • a. het beheer van het Ministerie van Defensie in het algemeen en in het bijzonder de Bestuursstaf, de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie;

 • b. het adviseren van de Minister van Defensie;

 • c. het waarborgen van de kwaliteit, tijdigheid en samenhang van de beleid-, plan- en begrotingsprocedure;

 • d. het vaststellen van de informatiebehoefte Defensie;

 • e. het fungeren als korpsbeheerder van het commando Koninklijke Marechaussee conform de Politiewet 2012.

Artikel 3. De Commandant der Strijdkrachten

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Commandant der Strijdkrachten is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Defensiestaf;

 • b. de taak van de militaire adviseur van de Minister van Defensie;

 • c. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Minister van Defensie aansturen van de voorbereidingen, uitvoering en evaluatie van alle operaties, alsmede het zorg dragen voor de implementatie van de verbetermaatregelen naar aanleiding van de evaluaties van operaties;

 • d. het plannendeel van de beleid-, plan- en begrotingsprocedure waaronder het uitwerken van het actuele beleid binnen de financiële kaders in het Defensieplan inclusief de allocatie van de daarbij behorende middelen voor alle defensieonderdelen;

 • e. het nemen van beslissingen ten aanzien van de herallocatie van middelen van de defensieonderdelen bij knelpunten in het uitvoeringsjaar;

 • f. het waarborgen van de balans tussen doelstellingen, activiteiten en middelen;

 • g. het aansturen van het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten en het Commando Luchtstrijdkrachten;

 • h. het aansturen van de inzet van het Commando Koninklijke Marechaussee voor zover het de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie betreft;

 • i. de bi- en multilaterale militaire samenwerking.

Artikel 4. De Hoofddirecteur Beleid

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Hoofddirecteur Beleid is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Beleid;

 • b. de politieke ondersteuning en advisering van de Minister van Defensie;

 • c. het beleidsdeel van de beleid-, plan- en begrotingsprocedure waaronder het opstellen van de Beleidsvisie, de Beleidsagenda en het Beleidsjaarverslag, afgestemd op het regeringsbeleid;

 • d. het beleid aangaande de richting en samenstelling van het Ministerie van Defensie, afgestemd op de internationale en nationale politieke en maatschappelijke ontwikkelingen;

 • e. het uitvoeren van ex ante beleidsevaluaties als onderdeel van de beleidsontwikkeling en beleidsdoorlichtingen op basis van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en Beleidsinformatie (RPE);

 • f. internationale aangelegenheden.

Artikel 5. De Hoofddirecteur Financiën en Control

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Hoofddirecteur Financiën en Control is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Financiën en Control;

 • b. de uitvoering van de bij en krachtens de Comptabiliteitswet 2001 gestelde regels;

 • c. het begrotingsdeel van de beleid-, plan- en begrotingsprocedure waaronder het op basis van het actuele Defensieplan opstellen van de ontwerpbegroting, de suppletoire begrotingen en het jaarverslag;

 • d. het bewaken van de uitvoering van de begroting en het hiertoe inrichten van de managementinformatie en het borgen van de kwaliteit daarvan. Zij stelt hiertoe eisen aan de inrichting van de informatievoorziening en voert hiertoe risicoanalyses uit;

 • e. het binnen de in de beleid-, plan- en begrotingsprocedure gestelde kaders uitwerken van de inrichting en normstelling t.a.v. het financiële functiegebied, alsmede het houden van toezicht op het financieel beheer defensiebreed;

 • f. het monitoren van en toetsen op ex ante beleidsevaluaties en het monitoren en toetsen van beleidsdoorlichtingen op basis van de Comptabiliteitswet 2001 en Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek en Beleidsinformatie (RPE);

 • g. de advisering op het financieel-economische functiegebied;

 • h. gevraagd en ongevraagde signalering en vraag gestuurd onderzoek;

 • i. uitvoeren van beleidscontrol, zijnde toetsing op de kwaliteit van voorgenomen beleid;

 • j. het uitvoeren van voorafgaand financieel toezicht waarbij getoetst wordt op doelmatigheid, rechtmatigheid en financiële inpasbaarheid.

Artikel 6. De Hoofddirecteur Personeel

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Hoofddirecteur Personeel is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Personeel;

 • b. het ondersteunen van de Minister van Defensie in zijn rol als werkgever van het Defensiepersoneel, in het bijzonder ten aanzien van arbeidsvoorwaarden, pensioenen, het georganiseerd overleg en de bijzondere personeelszorg (veteranen en reservisten);

 • c. het borgen van (de rijksbrede) wet- en regelgeving in de arbeidsvoorwaarden van Defensie;

 • d. het binnen de in de beleid-, plan- en begrotingsprocedure gestelde kaders voorbereiden en voeren van overleg inzake hoofdlijnen van het personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden met de centrales van overheidspersoneel.

Artikel 7. De Hoofddirecteur Bedrijfsvoering

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Hoofddirecteur Bedrijfsvoering is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Hoofddirectie Bedrijfsvoering;

 • b. het binnen de in de beleid-, plan- en begrotingsprocedure gestelde kaders waarborgen van de defensiebrede kwaliteit van en de samenhang tussen bedrijfsvoering en informatievoorziening en het vaststellen van de inrichting van beide;

 • c. het waarborgen van de samenhang in de inrichting van de verschillende functiegebieden en het vastleggen hiervan in kaders (met uitzondering van het gestelde in artikel 5 sub e);

 • d. het bewaken van de kwaliteit van de bedrijfsvoering defensiebreed zoals bedoeld in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001, in het bijzonder materieel en personeel beheer en met uitzondering van financieel beheer (conform het gestelde in artikel 5 sub e);

 • e. defensiebrede verandertrajecten op het gebied van de bedrijfsvoering;

 • f. het opstellen van de informatiebehoefte Defensie;

 • g. de verantwoordelijkheid van ‘chief information officer’;

 • h. het ontwikkelen van beveiligingsrichtlijnen, toezien op de uitvoering daarvan en het optreden als ‘national security authority’ voor militaire aangelegenheden.

Artikel 8. De Directeur Juridische Zaken

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Juridische Zaken is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Directie Juridische Zaken;

 • b. de juridische ondersteuning en de advisering van de Minister van Defensie en de defensieonderdelen onder andere op het gebied van wet- en regelgeving, bij het voeren van gerechtelijke procedures en bij de inzet van de krijgsmacht;

 • c. het bewaken van de juridische en bestuurlijke zorgvuldigheid van het defensiebeleid;

 • d. het optreden als vertegenwoordiger en adviseur van de Minister van Defensie en de Secretaris-Generaal bij de verlening van bijstand op grond van de Politiewet 2012.

Artikel 9. De Directeur Communicatie

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Communicatie is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Directie Communicatie;

 • b. de woordvoering namens de politieke, ambtelijke en militaire leiding, voor zover het de verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie betreft;

 • c. de externe, interne en arbeidsmarktcommunicatie.

Artikel 10. De Directeur Audit Functie Defensie

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Audit Functie Defensie is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Audit Functie Defensie;

 • b. de wettelijke controletaak conform artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001;

 • c. de niet-wettelijke onderzoekstaak bestaande uit vraag gestuurde operational-, IT- en contractaudits.

Artikel 11. Het Hoofd Bureau Secretaris-Generaal

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

Het Hoofd Bureau Secretaris-Generaal is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan Bureau Secretaris-Generaal;

 • b. het sturen en coördineren van informatiestromen en besluitvorming en het opstellen van adviezen ten behoeve van de politieke en ambtelijke leiding;

 • c. het onderhouden en coördineren van de mondelinge en schriftelijke contacten met de Staten-Generaal;

 • d. het zorgdragen voor de voorbereiding en verslaglegging van door de Secretaris-Generaal aan te wijzen politieke en ambtelijke topoverlegorganen van Defensie alsmede het controleren van de voortgang van de uitvoering van de naar aanleiding daarvan genomen besluiten;

 • e. het leveren van facilitaire, secretariële en protocollaire ondersteuning aan de bewindspersonen en de ambtelijke departementsleiding.

Artikel 12. De Directeur Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Directie Bedrijfsondersteuning Bestuursstaf;

 • b. de advisering over, en de coördinatie en uitvoering van het personeelsbeleid en het organisatie- en formatiebeleid en de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de Bestuursstaf en de Bijzondere Organisatie Eenheden;

 • c. de totstandkoming van het activiteitenplan voor de Bestuursstaf, inclusief de raming van de financiële consequenties en het gemandateerd budgethouderschap voor de Bestuursstaf;

 • d. de gemandateerde centrale behoeftestelling voor alle inkoop- en verwervingsprocessen voor de Bestuursstaf en de Bijzondere Organisatie Eenheden (exclusief de MIVD en de programma-uitgaven);

 • e. de coördinatie van de integrale dienstverlening voor de Bestuursstaf door het Commando DienstenCentra en de Defensie Materieel Organisatie, inclusief ARBO en milieu;

 • f. de beveiligingcoördinatie van de Bestuursstaf.

Artikel 13. De Directeur Financiën & Control Bestuursstaf

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Financiën & Control Bestuursstaf is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Directie Financiën & Control Bestuursstaf;

 • b. het met inachtneming van de functionele aanwijzingen en richtlijnen van de Hoofddirecteur Financiën en Control uitvoeren van de door hem gemandateerde taken die voortvloeien uit de Comptabiliteitswet en het daarop gebaseerde Besluit Taak FEZ voor de Bestuursstaf en de Bijzondere Organisatie Eenheden;

 • c. het bewaken van de uitvoering van de begroting van de Bestuursstaf en de Bijzondere Organisatie Eenheden (apparaat en programma), het hiertoe inrichten van de managementinformatie en het borgen van de kwaliteit daarvan, het hiertoe eisen stellen aan de inrichting van de informatievoorziening, het hiertoe uitvoeren van risicoanalyses en het uitvoeren van vraaggestuurde onderzoeken;

 • d. de advisering op het financieel-economische functiegebied van de Bestuursstaf en de Bijzondere Organisatie Eenheden.

Artikel 14. De Commandant Zeestrijdkrachten

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Commandant Zeestrijdkrachten is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan het Commando Zeestrijdkrachten;

 • b. de gereedstelling en instandhouding van de zeestrijdkrachten;

 • c. het binnen de gestelde normen en kaders leveren van – joint – producten en diensten ter ondersteuning van de overige Defensieonderdelen;

 • d. het binnen de gestelde normen en kaders uitoefenen van zeggenschap over de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten ter ondersteuning van het Commando Zeestrijdkrachten;

 • e. het beheer van de Kustwacht Nederland en de Kustwacht Caribische Gebied;

 • f. de advisering op het gebied van militair maritiem optreden.

Artikel 15. De Commandant Landstrijdkrachten

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Commandant Landstrijdkrachten is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan het Commando Landstrijdkrachten;

 • b. de gereedstelling en instandhouding van de landstrijdkrachten;

 • c. het binnen de gestelde normen en kaders leveren van – joint – producten en diensten ter ondersteuning van de overige Defensieonderdelen;

 • d. het binnen de gestelde normen en kaders uitoefenen van zeggenschap over de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten ter ondersteuning van het Commando Landstrijdkrachten;

 • e. de advisering op het gebied van militair landoptreden.

Artikel 16. De Commandant Luchtstrijdkrachten

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Commandant Luchtstrijdkrachten is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Commandant der Strijdkrachten geven van leiding aan het Commando Luchtstrijdkrachten;

 • b. de gereedstelling en instandhouding van de luchtstrijdkrachten;

 • c. het binnen de gestelde normen en kaders leveren van – joint – producten en diensten ter ondersteuning van de overige Defensieonderdelen;

 • d. het binnen de gestelde normen en kaders uitoefenen van zeggenschap over de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten ter ondersteuning van het Commando Luchtstrijdkrachten;

 • e. de advisering op het gebied van militair luchtoptreden.

Artikel 17. De Commandant Koninklijke Marechaussee

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Commandant Koninklijke Marechaussee is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van leiding aan het Commando Koninklijke Marechaussee;

 • b. de gereedstelling en instandhouding voor, en de uitvoering van, de politietaken vastgelegd in de Politiewet 2012 en de advisering hierover aan de Secretaris-Generaal;

 • c. de gereedstelling en instandhouding van eenheden van het Commando Koninklijke Marechaussee ten behoeve van de inzet onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie;

 • d. het binnen de gestelde normen en kaders uitoefenen van zeggenschap over de door de dienstencentra op te leveren producten en diensten ter ondersteuning van het Commando Koninklijke Marechaussee;

 • e. de advisering op het gebied van het (militaire) politieoptreden.

Artikel 18. De Commandant DienstenCentra

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Commandant DienstenCentra is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan het Commando DienstenCentra;

 • b. het binnen de kaders wereldwijd en zo veel mogelijk geïntegreerd leveren van producten en diensten op de terreinen huisvesting, beveiliging, facilitaire diensten, transport, catering, P&O dienstverlening, gezondheidszorg en opleidingen aan alle Defensieonderdelen en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening op die gebieden;

 • c. het verzorgen van rijksbreed categoriemanagement voor de aan Defensie toegewezen categorieën die bij het Commando DienstenCentra worden belegd;

 • d. infrastructuurprojecten binnen de kaders van het defensiematerieelproces (DMP);

 • e. de advisering op de toegewezen functiegebieden en het van daaruit ondersteunen van de overige defensieonderdelen.

Artikel 19. De Directeur Defensie Materieel Organisatie

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Defensie Materieel Organisatie is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Defensie Materieel Organisatie;

 • b. het binnen de kaders leveren van ondersteunende producten en diensten op het gebied van materieel en IV/ICT dienstverlening en het waarborgen van de kwaliteit van deze dienstverlening;

 • c. wapensysteemmanagement;

 • d. het functioneel aansturen van de verwerving en de centrale verwerving van producten en diensten boven M€ 5;

 • e. materieelprojecten binnen de kaders van het defensiematerieelproces (DMP);

 • f. de afstoting van materieel;

 • g. de advisering op het toegewezen functiegebied en het van daaruit ondersteunen van de overige defensieonderdelen.

Artikel 20. De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;

 • b. de uitvoering van de taken vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2002 en de Wet Veiligheidsonderzoeken (WvO);

 • c. het signaleren van aangelegenheden die de gehele inlichtingenketen betreffen en de aandacht behoeven van Commandant der Strijdkrachten en Secretaris-Generaal.

Artikel 21. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Minister van Defensie geven van ambtelijke leiding aan het Inspectoraat-Generaal der Krijgsmacht;

 • b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Defensie ten aanzien van alle vraagstukken de krijgsmacht betreffende;

 • c. het instellen van onderzoeken of bemiddelen in individuele aangelegenheden betreffende het (voormalig) personeel van de krijgsmacht die hem door of namens de betrokkene(n) of door verwanten worden voorgelegd;

 • d. het als speciale representant van de Minister van Defensie (Inspecteur der Veteranen) bijwonen van de grote manifestaties van veteranen en het adviseren van de Minister van Defensie over het veteranenbeleid.

Artikel 21a

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Inspecteur-Generaal Veiligheid is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Minister van Defensie geven van ambtelijke leiding aan de Inspectie Veiligheid Defensie;

 • b. het toezicht op de taakuitvoering op het gebied van veiligheid – waaronder de naleving van wet- en regelgeving – bij Defensie, met inbegrip van operaties in missiegebieden;

 • c. het leiden van onderzoek naar ernstige voorvallen;

 • d. het ex ante toetsen van uitvoerbaarheid van beleid en de handhaafbaarheid van uitvoeringsregels op het gebied van veiligheid;

 • e. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Minister van Defensie ten aanzien van alle vraagstukken de veiligheid betreffende.

Artikel 22. De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit is belast met:

 • a. het met inachtneming van de aanwijzingen van de Secretaris-Generaal geven van ambtelijke leiding aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit;

 • b. het formuleren van richtlijnen en eisen inzake de Nederlandse militaire luchtvaartveiligheid, het hierover adviseren van de Minister van Defensie en het verstrekken van goedkeuringen en autorisaties terzake;

 • c. het namens de Minister van Defensie nemen van besluiten en het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart en het formuleren van richtlijnen en eisen omtrent Air Traffic Management.

Artikel 23. Verantwoordelijkheden vanuit leiding geven

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

Alle functionarissen die conform dit besluit zijn belast met het geven van leiding binnen het Ministerie van Defensie, zijn vanuit die hoedanigheid tevens belast met:

 • a. het via de lijn voorzien in de vastgestelde informatiebehoefte;

 • b. de inrichting, de bedrijfsvoering en het beheer van het onderdeel waaraan zij leiding geven, met inachtneming van de generieke kaders en normen ter zake;

 • c. de verantwoordelijkheid voor de borging van de veiligheid conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 24. Toezichthouders

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

 • 1 Het Ministerie van Defensie kent de volgende toezichthouders:

  • a. de Inspecteur-Generaal Veiligheid;

  • b. de Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit;

  • c. de Commandant Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen;

  • d. de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg;

  • e. de Functionaris Gegevensbescherming;

  • f. de Hoofddirecteur Personeel, in zijn rol van toezichthouder Integriteit;

  • g. de Hoofddirecteur Bedrijfsvoering, in zijn rol als Beveiligingsautoriteit (‘national security authority’).

 • 2 De toezichthouders zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de geldende wet en regelgeving binnen het hen toegewezen domein.

 • 3 De toezichthouders hebben rechtstreeks toegang tot de Secretaris-Generaal. De Inspecteur-Generaal Veiligheid heeft rechtstreeks toegang tot de Minister en tot de Staatssecretaris.

 • 4 De Inspecteur-Generaal Veiligheid en de Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit zijn administratief ondergebracht bij de Bestuursstaf; de Commandant Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen is ondergebracht bij het Commando Koninklijke Marechaussee; de Inspecteur Militaire Gezondheidszorg en de Functionaris Gegevensbescherming zijn administratief ondergebracht bij het Commando DienstenCentra.

Artikel 25. Subtaakbesluiten

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

De in artikel 1 genoemde verantwoordelijken kunnen op basis van dit besluit subtaakbesluiten vaststellen ten aanzien van de eenheden waaraan zij leiding geven. Deze subtaakbesluiten worden vastgesteld na goedkeuring door de Secretaris-Generaal of, indien de Secretaris-Generaal het subtaakbesluit vaststelt, na goedkeuring door de Minister van Defensie.

Artikel 26. Intrekking huidige organisatiebesluit

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

Het Algemeen organisatiebesluit Defensie 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 27. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

 • 2 Op het moment dat het Definitief Reorganisatieplan ‘Op weg naar de ADR’ d.d. 26 september 2013 (kenmerk BS/2013028145) wordt geïmplementeerd, maakt de Audit Functie Defensie geen deel meer uit van het Ministerie van Defensie.

Artikel 28. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2013.

Artikel 29. Citeertitel

[Regeling vervallen per 28-01-2021 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Algemeen organisatiebesluit Defensie 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 oktober 2013

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Naar boven