Regeling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten [...] en afwikkeling bekostiging voor schooljaar 2012/2013

[Regeling vervallen per 01-08-2015.]
Geldend van 07-11-2013 t/m 31-07-2015

Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 3 november 2013, nr. 543735, houdende bekostiging van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten in het vmbo voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015, alsmede houdende afwikkeling van de bekostiging voor het schooljaar 2012/2013 (Regeling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten vmbo voor schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 en afwikkeling bekostiging voor schooljaar 2012/2013)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 15e van het Bekostigingsbesluit WVO:

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bekostiging voor de schooljaren 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015

[Vervallen per 01-08-2015]

Aan een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven wordt voor de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 10b4 van de Wet op het voortgezet onderwijs ten behoeve van de schooljaren 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015 een rijksbijdrage verstrekt van € 410,– per leer-werkovereenkomst, die betrekking heeft op de uitvoering van het buitenschoolse praktijkgedeelte van een leer-werktraject.

Artikel 3. Opgave en uitbetaling over de schooljaren 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 1 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 september 2013 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leer-werkovereenkomsten die betrekking hebben op de uitvoering van een leer-werktraject in de periode tussen 31 juli 2012 en 1 augustus 2013.

  • 2 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 september 2014 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leer-werkovereenkomsten die betrekking hebben op de uitvoering van een leer-werktraject in de periode tussen 31 juli 2013 en 1 augustus 2014.

  • 3 Het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven stuurt uiterlijk 1 september 2015 aan DUO een opgave van het aantal gesloten leer-werkovereenkomsten die betrekking hebben op de uitvoering van een leer-werktraject in de periode tussen 31 juli 2014 en 1 augustus 2015.

  • 4 Na opgave van het aantal leer-werkovereenkomsten vindt de uitbetaling van het bekostigingsbedrag plaats uiterlijk in de maand december van 2013 en de maand oktober van 2014 en 2015.

Artikel 4. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-08-2015]

De besteding van de bekostiging voor de in artikel 3 genoemde schooljaren wordt door de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven verantwoord in de jaarverslaggeving van 2013, 2014 en 2015, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatigheid van de opgave van het aantal gesloten leer-werkovereenkomsten.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2015]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven voor leer-werktrajecten vmbo voor schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 en afwikkeling bekostiging voor schooljaar 2012/2013

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina