Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van aardbei (onbedekt), bessen, [...] tegen de suzuki-fruitvlieg Drosophila suzukii) 2013 II

[Regeling vervallen per 30-11-2013.]
Geldend van 05-11-2013 t/m 29-11-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 17 oktober 2013, nr.13175816, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van de suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) in de teelt van aardbei (onbedekt), bessen, braam en framboos (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van aardbei (onbedekt), bessen, braam en framboos tegen de suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) 2013 II)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-11-2013]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Tracer (toelatingsnummer 12567) ter bescherming van de teelt van aardbei (onbedekt), bessen, braam en framboos tegen de suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii).

Artikel 2

[Vervallen per 30-11-2013]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 30-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 november 2013.

Artikel 5

[Vervallen per 30-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van aardbei (onbedekt), bessen, braam en framboos tegen de suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii) 2013 II.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 30-11-2013]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 30-11-2013]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Aardbei (onbedekt)

suzuki-fruitvlieg

150 ml/ha

150 ml/ha

3

7

1

Bessen

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

7

7

Framboos

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

10

3

Braam

suzuki-fruitvlieg

0,02%

200 ml/ha

2

10

3

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 30-11-2013]

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen, niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en bijen en hommels te beschermen, is toepassing in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van een 90% driftreducerende spuittechniek, bijvoorbeeld 90% driftreducerende doppen in combinatie met een kantdop.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om bijen bij de onbedekte teelt direct buiten het te behandelen gewas te beschermen mag het middel uitsluitend worden toegepast na zonsondergang. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Verwijder of bedek bijenkorven en hommelkasten tijdens het gebruik van het product en gedurende één dag na de behandeling en vergewis u ervan dat de spuitvloeistof volledig opgedroogd is in de kas. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Terug naar begin van de pagina