Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de Raad voor Toezicht houdende regels inzake ondermandaat en machtiging (Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht)

De Raad voor Toezicht;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 1

De Raad voor Toezicht verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd toezicht en kwaliteit en de secretaris Raad voor Toezicht om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 6 en 24 van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen.

Artikel 2

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de Raad voor Toezicht,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging Raad voor Toezicht.

Amsterdam, 9 oktober 2013

N. Schaar

Voorzitter van de Raad voor Toezicht

Terug naar begin van de pagina