Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 oktober 2013, kenmerk 132010-106827-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014-2016

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 5 juli 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2012/13, 29 282, nr. 178);

Besluit:

2. Opdracht

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: zorgautoriteit) stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2014 regels of beleidsregels vast.

3. Verstrekken beschikbaarheidbijdrage

De zorgautoriteit verstrekt op basis van de verdeelplannen 2014, 2015 en 2016 en van de opleidingsoverzichten 2014, 2015 en 2016, jaarlijks beschikbaarheidbijdragen voor die jaren voor activiteiten als bedoeld in punt 1 door daartoe erkende zorgaanbieders, op vergelijkbare wijze als omschreven in de Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 (Stcrt. 2012, 20041). Zij berekent de beschikbaarheidbijdragen aan de hand van de vergoedingsbedragen genoemd in punt 4.

4. Hoogte vergoedingsbedragen per fte in 2014, 2015 en 2016

4.1. Vervolgopleidingen in academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen

 • 4.1.1. Voor de vervolgopleidingen anesthesiologie, cardiologie, cardiothoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, kaakchirurgie, keel-neus-oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische chemie, klinische fysica, klinische genetica, klinische geriatrie in ziekenhuiszorg, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthodontie, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie in ziekenhuiszorg, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, spoedeisende geneeskunde, urologie, ziekenhuisfarmacie die gegeven worden in:

  • a. academische ziekenhuizen is voor elk van die opleidingen het vergoedingsbedrag € 123.800 per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 (prijspeil 2012);

  • b. algemene ziekenhuizen is voor elk van die opleidingen, met uitzondering van de vervolgopleidingen psychiatrie in ziekenhuiszorg, revalidatiegeneeskunde, spoedeisende geneeskunde, klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie, het vergoedingsbedrag per fte voor de jaren 2014, 2015 en 2016 volgens onderstaande tabel (prijspeil 2012).

   aios per instelling in fte

   2014

   2015

   2016

   0 t/m 49

   157.900

   151.700

   145.600

   50 t/m 149

   147.000

   141.000

   135.500

   vanaf 150

   122.100

   122.100

   122.100

 • 4.1.2. Voor de vervolgopleidingen psychiatrie in ziekenhuiszorg en spoedeisende geneeskunde die gegeven worden in algemene ziekenhuizen is het vergoedingsbedrag € 122.800 per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 (prijspeil 2012);

 • 4.1.3. Voor de vervolgopleidingen revalidatiegeneeskunde, klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie die gegeven worden in algemene ziekenhuizen is het vergoedingsbedrag € 122.100 per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 (prijspeil 2012).

4.2. Vervolgopleidingen in revalidatiecentra, categorale instellingen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg

 • 4.2.1. Voor de navolgende vervolgopleidingen die gegeven worden in revalidatiecentra, categorale instellingen en ggz-instellingen zijn de vergoedingsbedragen per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 als volgt (prijspeil 2012):

  • a. klinische fysica in een categorale instelling: € 123.800;

  • b. klinische geriatrie in ggz in een ggz-instelling: € 59.100;

  • c. neurologie in een categorale instelling: € 123.800;

  • d. psychiatrie in ggz in een ggz-instelling: € 46.200;

  • e. radiotherapie in een categorale instelling: € 123.800;

  • f. revalidatiegeneeskunde in een revalidatiecentrum: € 122.800;

  • g. arts verstandelijk gehandicapten in een categorale instelling: € 57.100.

 • 4.2.2. Voor de vervolgopleidingen medische microbiologie in een categorale instelling en pathologie in een categorale instelling zijn de vergoedingsbedragen per fte in de onderscheiden jaren als volgt (prijspeil 2012):

  • a. 2014: € 157.900;

  • b. 2015: € 151.700;

  • c. 2016: € 145.600.

4.3. Overige vervolgopleidingen geestelijke gezondheidszorg

Voor de vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist zijn de vergoedingsbedragen per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 volgens onderstaande tabel (prijspeil 2012).

Vervolgopleiding

Academisch ziekenhuis

Overige instellingen

Gezondheidszorgpsycholoog

28.200

28.000

Klinisch psycholoog

34.400

34.100

Psychotherapeut

46.600

46.200

Verpleegkundig specialist ggz

32.800

4.4. Vervolgopleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde

Voor de vervolgopleidingen tot huisarts en tot specialist ouderengeneeskunde via SBOH zijn de vergoedingsbedragen per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 als volgt (prijspeil 2012):

 • a. huisarts: € 84.100,

 • b. specialist ouderengeneeskunde: € 75.600.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina