Subsidieregeling praktijkleren

[Regeling vervalt per 01-01-2029.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2013, nr. WJZ/560472 (10352), houdende regels voor subsidieverstrekking ter stimulering van praktijkleren en het verrichten van onderzoek (Subsidieregeling praktijkleren)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 4 en 10 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. beroepsopleiding: beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de WEB;

 • b. gerealiseerde praktijkleerplaats: het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats daadwerkelijk onderricht in de praktijk van het beroep plaats vindt tot ten hoogste 40 weken per studiejaar gedeeld door 40 voor zover het een beroepsopleiding, het voortgezet speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs betreft, onderscheidenlijk tot ten hoogste 42 weken gedeeld door 42 voor zover het een opleiding in het hoger beroepsonderwijs betreft;

 • c. gerealiseerde werkleerplaats: het aantal maanden in een studiejaar dat een promovendus zijn onderzoek verricht of een technologisch ontwerper in opleiding staat ingeschreven bij een universiteit voor zijn opleiding, gedeeld door twaalf en vermenigvuldigd met de totale arbeidsduur van de promovendus of technologisch ontwerper in opleiding in uren per week tot ten hoogste 36 uur gedeeld door 36;

 • d. hbo-student: student die is ingeschreven aan een hoger beroepsopleiding;

 • e. KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen, bedoeld in artikel 1.5, eerste lid, van de WHW;

 • f. leerling: leerling als bedoeld in de WEC of de WVO 2020;

 • g. mbo-student: student als bedoeld in de WEB;

 • h. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • i. NWO: Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek;

 • j. praktijkleerovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 7.2.8 van de WEB, artikel 7.7, vijfde lid, van de WHW of 2.103, zesde lid, van de WVO 2020 dan wel stage-overeenkomst als bedoeld in artikel 9 van het Onderwijskundig besluit WEC, respectievelijk artikel 2.36 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020;

 • k. praktijkleerplaats: tijdsduur gedurende welk een bedrijf of organisatie onderricht in de praktijk van het beroep voor een leerling, mbo-student of hbo-student verzorgt op grond van een praktijkleerovereenkomst;

 • l. promovendus: natuurlijke persoon die een onderzoek verricht gericht op promotie als bedoeld in artikel 7.18 WHW;

 • m. studiejaar: tijdvak dat aanvangt op 1 augustus van een kalenderjaar en eindigt op 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar voor zover het een beroepsopleiding, het voortgezet speciaal onderwijs of het voortgezet onderwijs betreft of tijdvak dat aanvangt op 1 september van een kalenderjaar en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar voor zover het een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding betreft;

 • n. technologisch ontwerper in opleiding: natuurlijk persoon die staat ingeschreven bij een universiteit voor de opleiding gericht op de titel PDEng;

 • o. universiteit: bekostigde universiteit als bedoeld in de onderdelen a en b, van de bijlage bij de WHW;

 • p. WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • q. WEC: Wet op de expertisecentra;

 • r. werkgever: bedrijf of organisatie die de praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgt en omschreven als bedoeld in artikel 4, tweede lid, 6, tweede lid, 8, tweede lid, onderscheidenlijk 10, tweede lid;

 • s. werkleerplaats: tijdsduur gedurende welke een promovendus aan een universiteit of instituut van de KNAW of NWO zijn onderzoek verricht of welke een technologisch ontwerper in opleiding zijn opleiding volgt;

 • t. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • u. WVO 2020: Wet voortgezet onderwijs 2020.

Artikel 3. Doelstelling subsidie

 • 1 Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen door middel van de verstrekking van subsidie.

 • 2 De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling, mbo-student of hbo-student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Artikel 4. Subsidie voor praktijkleerplaatsen in het mbo

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een mbo-student in het kader van een beroepsopleiding voor zover het betreft de beroepsbegeleidende leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de WEB.

 • 2 Onder werkgever wordt in dit artikel verstaan het bedrijf dat of de organisatie die het onderricht in de praktijk van het beroep voor de mbo-student verzorgt.

 • 3 Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een mbo-student in het kader van een beroepsopleiding, bedoeld in het eerste lid, indien de beroepspraktijkvormingsovereenkomst uitsluitend betrekking heeft op één of meer keuzedelen.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden mbo praktijkleerplaatsen

Subsidie op grond van artikel 4 wordt slechts verstrekt voor zover:

 • a. de mbo-student gedurende het desbetreffende studiejaar of een deel daarvan een beroepsopleiding heeft gevolgd die gericht is op het behalen van een kwalificatie die is opgenomen in het Centraal register beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 6.4.1 van de WEB;

 • b. de volgende gegevens aan de Minister zijn geleverd als bedoeld in artikel 12 van de Wet register onderwijsdeelnemers:

 • c. het onderwijsprogramma van de beroepsopleiding, bedoeld onder a, aan de eisen met betrekking tot voldoende begeleide onderwijsuren en uren beroepspraktijkvorming voldoet als bedoeld in artikel 7.2.7, vierde lid, van de WEB;

 • d. de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de mbo-student door de werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst;

 • e. de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de mbo-student bij de beroepspraktijkvorming; en

 • f. de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de mbo-student blijkt en de wijze waarop de mbo-student het deel van de beroepsopleiding met betrekking tot de beroepspraktijkvorming heeft gerealiseerd.

Artikel 6. Subsidie voor praktijkleerplaatsen in het hbo

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een hbo-student in het kader van een duale opleiding in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van de WHW of een deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel vormt van de opleiding.

 • 2 Onder werkgever wordt in dit artikel verstaan een in Nederland gevestigd bedrijf dat of organisatie die het onderricht in de beroepsuitoefening voor de hbo-student verzorgt.

Artikel 7. Subsidievoorwaarden hbo praktijkleerplaatsen

Subsidie op grond van artikel 6 wordt slechts verstrekt voor zover:

 • a. de hbo-student gedurende het desbetreffende studiejaar een opleiding in het hoger beroepsonderwijs heeft gevolgd waarvoor op grond van artikel 5.8 of artikel 5.11 van de WHW accreditatie is verleend en de opleiding is opgenomen in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs, bedoeld in artikel 6.13 van die wet, en de code van de opleiding is opgenomen in de onderdelen 1°. techniek, 2°. gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, of 3°. landbouw en natuurlijke omgeving;

 • b. de volgende gegevens aan de Minister zijn geleverd als bedoeld in artikel 12 van de Wet register onderwijsdeelnemers:

 • c. de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de hbo-student door de werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een praktijkleerovereenkomst;

 • d. de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de hbo-student bij de beroepsuitoefening; en

 • e. de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de hbo-student blijkt en de wijze waarop de hbo-student het deel van de kwaliteiten met betrekking tot de beroepsuitoefening heeft gerealiseerd.

Artikel 8. Subsidie voor werkleerplaatsen voor promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde werkleerplaats voor een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

 • 2 Onder werkgever wordt in dit artikel verstaan een privaatrechtelijke rechtspersoon, met uitzondering van de bijzondere universiteiten of de daaraan verbonden academische ziekenhuizen genoemd in de bijlage bij de WHW en de privaatrechtelijke onderzoeksorganisaties.

Artikel 9. Subsidievoorwaarden werkleerplaatsen

 • 1 Subsidie op grond van artikel 8 wordt slechts verstrekt voor zover:

  • a. de promovendus:

   • voor zijn onderzoek een arbeidsovereenkomst met een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW heeft, op basis van een overeenkomst tussen één van die instellingen en de werkgever over de financiering van de loonkosten van de promovendus door de werkgever; of

   • met de werkgever een arbeidsovereenkomst heeft en de werkgever een overeenkomst heeft met een universiteit of een instituut van de NWO of de KNAW over de begeleiding door die instelling van de promovendus bij diens onderzoek; of

  • b. de technologisch ontwerper in opleiding:

   • voor zijn opleiding een arbeidsovereenkomst met een universiteit heeft en in dat kader een ontwerpopdracht bij de werkgever vervult op basis van een overeenkomst tussen de universiteit en de werkgever; of

   • een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever en de werkgever een overeenkomst heeft met een universiteit over de begeleiding door de universiteit van de technologisch ontwerper in opleiding bij diens opleiding.

 • 2 De overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, bevat in ieder geval:

  • a. een bepaling dat de werkgever de loonkosten van de promovendus financiert;

  • b. de periode van de arbeidsovereenkomst met de instelling, bedoeld in dat onderdeel, en de totale arbeidsduur in uren per week van de promovendus; en

  • c. de naam en het adres van de werkgever, de instelling en de promovendus.

 • 3 De overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2°, bevat in ieder geval:

  • a. de zaken, bedoeld in het tweede lid, onder a en c; en

  • b. de periode van de begeleiding door de instelling, bedoeld in dat onderdeel, en de totale arbeidsduur in uren per week van de promovendus bij de werkgever.

 • 4 De overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, bevat in ieder geval:

  • a. de periode waarin de technologisch ontwerper in opleiding de ontwerpopdracht bij de werkgever vervult en de arbeidsduur in uren per week van de technologisch ontwerper in opleiding; en

  • b. de naam en het adres van de werkgever, de universiteit en de technologisch ontwerper in opleiding.

 • 5 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 2°.

Artikel 9a. Subsidie voor praktijkleerplaatsen in het voortgezet speciaal onderwijs

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel in het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 14c van de WEC.

 • 3 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs, bedoeld in artikel 14a van de WEC.

Artikel 9b. Subsidievoorwaarden vso praktijkleerplaatsen

Subsidie op grond van artikel 9a, eerste en derde lid, wordt slechts verstrekt voor zover:

 • a. de leerling als daadwerkelijk schoolgaand staat ingeschreven aan een school voor voortgezet speciaal onderwijs en in het laatste schooljaar onderwijs volgt in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel als bedoeld in artikel 14c van de WEC, respectievelijk een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bedoeld in artikel 14a van de WEC;

 • b. de stage van de uitstroomprofielen, bedoeld in het eerste lid, een omvang heeft van tenminste 640 klokuren en voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 17, van de WEC en Titel III van het Onderwijskundig besluit WEC;

 • c. de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep voor de leerling door de werkgever plaats heeft gevonden op grond van en overeenkomstig een stage-overeenkomst;

 • d. de volgende gegevens aan de Minister zijn geleverd, bedoeld in artikel 12 van de Wet register onderwijsdeelnemers:

 • e. de werkgever over een gunstige beoordeling beschikt door de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven als bedoeld in artikel 1.5.3, tweede lid, van de WEB;

 • f. de werkgever beschikt over een aanwezigheidsregistratie van de leerling bij het praktijkgedeelte; en

 • g. de werkgever beschikt over een administratie waaruit de begeleiding van de leerling blijkt en de wijze waarop de leerling de leerdoelen van het praktijkgedeelte heeft behaald.

Artikel 9c. Subsidie voor praktijkleerplaatsen in het praktijkonderwijs

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van het praktijkonderwijs in het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de WVO 2020.

Artikel 9d. Subsidievoorwaarden praktijkonderwijs praktijkleerplaatsen

Subsidie op grond van artikel 9c, eerste lid, wordt slechts verstrekt voor zover:

Artikel 10. Subsidie voor praktijkleerplaatsen in het vmbo

 • 1 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een leer-werktraject in het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.103 van de WVO 2020.

 • 2 Onder werkgever wordt in dit artikel verstaan het bedrijf dat of de organisatie die de begeleiding van de leerling verzorgt als bedoeld in artikel 2.105 van de WVO 2020.

 • 3 De minister kan subsidie verstrekken aan een werkgever voor een gerealiseerde praktijkleerplaats voor een leerling in het kader van een entreeopleiding in het voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.102 van de WVO 2020.

Artikel 11. Subsidievoorwaarden vmbo praktijkleerplaatsen

Artikel 12. Buitenlandse opleidingen

 • 1 Met een mbo-student of hbo-student aan een opleiding als bedoeld in artikel 4 of 6 wordt gelijkgesteld een natuurlijke persoon die gedurende het desbetreffende studiejaar een opleiding heeft gevolgd in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, indien de werkgever gevestigd is in Nederland en beschikt over een verklaring van de minister dat die opleiding wat betreft niveau en kwaliteit vergelijkbaar is met een opleiding als bedoeld in artikel 5, onder a, onderscheidenlijk artikel 7, onder a.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt in artikel 5 of 7 onder praktijkleerovereenkomst verstaan een onderwijsarbeidsovereenkomst of stage-overeenkomst gesloten tussen de werkgever, het opleidingsinstituut en de natuurlijke persoon, waarin de verzorging van het onderricht in de praktijk van het beroep is geregeld.

 • 3 De verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt verkregen overeenkomstig paragraaf vier van deze regeling.

Artikel 14. Subsidieplafonds

 • 1 De minister maakt jaarlijks de hoogte van de subsidieplafonds voor de subsidies, bedoeld in de artikelen 4, 6, 8 en 9a, 9c en 10, bekend in de Staatscourant.

 • 2 Indien in enig jaar een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verstrekt, kan het resterende bedrag naar verhouding van de budgetten gelijkelijk worden verdeeld over de overige in het eerste lid bedoelde budgetten.

Artikel 15. Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

§ 1a. Aanvullende subsidie voor de mbo-sectoren landbouw, horeca of recreatie, alsmede contact- en conjunctuurgevoelige sectoren

Artikel 15a. Begripsbepaling

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • hoofdactiviteit: activiteit van een werkgever die valt onder de SBI-code die als eerste in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geregistreerd;

 • SBI-code: code van de Standaard Bedrijfsindeling zoals gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek waarmee de economische activiteit van een bedrijf wordt weergegeven.

Artikel 15b. Subsidieplafond

 • 1 Voor de verstrekking van aanvullende subsidies op grond van deze paragraaf voor mbo-praktijkplaatsen in de sectoren landbouw, horeca of recreatie, is voor de studiejaren 2020–2021 tot en met 2023–2024 jaarlijks € 10.600.000 beschikbaar.

 • 2 Voor de verstrekking van aanvullende subsidies op grond van deze paragraaf voor mbo-praktijkleerplaatsen in sectoren die contact- en conjunctuurgevoelig zijn, is voor het studiejaar 2020–2021 € 15.800.000 beschikbaar en is voor het studiejaar 2021–2022 € 19.000.000 beschikbaar.

Artikel 15c. Aanvullende subsidie voor bbl-plek sectoren landbouw, horeca of recreatie

 • 1 In aanvulling op de subsidie die wordt verstrekt aan een werkgever op grond van artikel 4, kan de Minister subsidie verstrekken voor een gerealiseerde praktijkplaats voor een mbo-student in het kader van een beroepsopleiding voor zover het betreft de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de WEB, in één van de sectoren landbouw, horeca of recreatie.

 • 2 In afwijking van artikel 16 kunnen slechts werkgevers in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie waarvan op het moment van aanvragen en gedurende het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, de hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat onder één van de SBI-codes die voorkomt in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 3 De subsidie wordt op aanvraag verstrekt. De subsidieaanvraag maakt onderdeel uit van de aanvraag, bedoeld in artikel 16, juncto artikel 4.

 • 4 In afwijking van artikel 15 wordt het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie.

 • 5 In afwijking van het tweede lid kan de aanvullende subsidie ook worden toegekend indien de werkgever ten genoegen van de Minister aantoont dat een onderneming op het moment van aanvragen en gedurende het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, feitelijk een activiteit uitvoert als hoofdactiviteit die valt onder een SBI-code die in bijlage 1 van deze regeling is opgenomen. De werkgever kan dit aantonen aan de hand van een afschrift van de Kamer van Koophandel, waarin de desbetreffende SBI-code is geregistreerd, in samenhang met andere stukken waaruit blijkt dat de werkgever feitelijk een hoofdactiviteit heeft die onder één van de in de bijlage 1 opgenomen SBI-codes valt.

Artikel 15c1. Aanvullende subsidie voor bbl-plek in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren

 • 1 In aanvulling op de subsidie die wordt verstrekt aan een werkgever op grond van artikel 4, kan de Minister subsidie verstrekken voor een gerealiseerde praktijkplaats voor een mbo-student in het kader van een beroepsopleiding voor zover het betreft de beroepsbegeleidende leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de WEB, in een sector die contact- en conjunctuurgevoelig is.

 • 2 In afwijking van artikel 16 kunnen slechts werkgevers in aanmerking komen voor de aanvullende subsidie waarvan op het moment van aanvragen en gedurende het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, de hoofdactiviteit bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat onder één van de SBI-codes die voorkomt in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 3 De aanvullende subsidie wordt op aanvraag verstrekt. De subsidieaanvraag maakt onderdeel uit van de aanvraag, bedoeld in artikel 16, juncto artikel 4.

 • 4 In afwijking van artikel 15 wordt het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie.

 • 5 Aanvullende subsidie kan ook worden toegekend indien de werkgever ten genoegen van de Minister aantoont dat een onderneming op het moment van aanvragen en gedurende het studiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft, feitelijk een activiteit uitvoert als hoofdactiviteit die valt onder een SBI-code die in bijlage 2 van deze regeling is opgenomen. De werkgever kan dit aantonen aan de hand van een afschrift van de Kamer van Koophandel, waarin de desbetreffende SBI-code is geregistreerd, in samenhang met andere stukken waaruit blijkt dat de werkgever feitelijk een hoofdactiviteit heeft die onder één van de in de bijlage 2 opgenomen SBI-codes valt.

 • 6 De aanvullende subsidie, bedoeld in dit artikel, kan slechts worden aangevraagd voor gerealiseerde praktijkplaatsen voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022.

Artikel 15d. Aanvullende subsidievoorwaarden

 • 1 De aanvulling op de subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 4, wordt gehonoreerd.

 • 2 Bij de aanvraag voor subsidie, bedoeld in artikel 4, overlegt de werkgever het nummer waaronder het is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

§ 1b. Aanvullende subsidie voor de hbo-sectoren techniek en gezondheidszorg

Artikel 15e. Subsidieplafond

Voor de verstrekking van aanvullende subsidies op grond van deze paragraaf, is voor het studiejaar 2020–2021 € 6.700.000,- beschikbaar en voor het studiejaar 2021–2022 is jaarlijks € 8.000.000 beschikbaar.

Artikel 15f. Aanvullende subsidie voor hbo leerwerkplek in de sectoren techniek en gezondheidszorg

 • 1 In aanvulling op de subsidie die wordt verstrekt aan een werkgever op grond van artikel 6, kan de Minister aanvullende subsidie verstrekken voor een gerealiseerde praktijkplaats voor een hbo-student in het kader van een duale opleiding in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, van de WHW of een deeltijdse opleiding in het hoger beroepsonderwijs waarbij de beroepsuitoefening een verplicht onderdeel vormt van de opleiding.

 • 2 De aanvullende subsidie kan enkel worden verstrekt voor een opleiding als bedoeld in bijlage 3.

 • 3 De aanvullende subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager, wanneer deze hiervoor in aanmerking komt. De subsidieaanvraag maakt onderdeel uit van de aanvraag, bedoeld in artikel 16, juncto artikel 6.

 • 4 In afwijking van artikel 15 wordt het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie. Het subsidiebedrag van de aanvullende subsidie bedraagt ten hoogste € 2.700.

 • 5 De aanvullende subsidie, bedoeld in dit artikel, kan slechts worden aangevraagd voor gerealiseerde praktijkplaatsen voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022.

Artikel 15g. Aanvullende subsidievoorwaarden

De aanvulling op de subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de ingediende aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6, wordt gehonoreerd.

§ 2. Aanvraag

Artikel 16. Aanvrager

Een werkgever als bedoeld in artikel 4, 6, 8, 9a, 9c of 10 kan een aanvraag voor subsidie als bedoeld in het desbetreffende artikel indienen.

Artikel 17. Aanvraagtermijn

 • 1 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend uiterlijk om 17:00 uur op 17 september na het studiejaar waarvoor subsidie wordt gevraagd, met dien verstande dat de subsidie voor de laatste maal uiterlijk om 17:00 uur op 18 september 2028 kan worden aangevraagd. Aanvragen die later worden ontvangen worden afgewezen.

 • 2 In geval het indienen van een aanvraag op of kort voor de sluitingsdatum van een aanvraagronde langere tijd niet mogelijk is door een calamiteit aan de kant van het elektronisch loket, bedoeld in artikel 18, kan de minister met inachtneming van een redelijke termijn een nieuw tijdstip voor uiterste indiening van een aanvraag bepalen.

 • 3 Indien een aanvraag onvolledig is en de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvullende informatie is ontvangen.

Artikel 18. Wijze van indiening

Een subsidieaanvraag wordt elektronisch ingediend via de website www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren.

Artikel 19. In te dienen documenten

 • 1 Voor de indiening van een aanvraag wordt gebruik gemaakt van het hiervoor bestemde aanvraagformulier dat wordt bekendgemaakt op de website www.rvo.nl/praktijkleren.

 • 2 De minister kan na indiening van een aanvraag, de aanvrager verplichten de documenten, bedoeld in artikel 5, 7, 9, 9b, 9d of 11 over te leggen. Artikel 17 is niet van toepassing op het indienen van deze documenten.

§ 3. Vaststellen subsidie

Artikel 20. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de subsidieverstrekking geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie:

 • a. aan de werkgever voor de mbo-student of hbo-student voor meer volledige gerealiseerde praktijkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt dan de duur van de opleiding van de mbo-student of hbo-student in studiejaren;

 • b. aan de werkgever voor de promovendus voor meer dan vier volledige gerealiseerde werkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt; of

 • c. aan de werkgever voor de technologisch ontwerper in opleiding voor meer dan twee volledige gerealiseerde werkleerplaatsen subsidie zou worden verstrekt.

Artikel 21. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De minister beslist met toepassing van artikel 15 gelijktijdig op de voor het desbetreffende studiejaar ontvangen aanvragen.

Artikel 22. Beslistermijn

De minister beslist binnen dertien weken na 17 september van enig kalenderjaar op de voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen aanvragen.

Artikel 23. Verplichting

Aan de verstrekking van subsidie is de verplichting verbonden dat de subsidieontvanger de documenten, bedoeld in artikel 5, 7, 9, 9b, 9d of 11 gedurende vijf jaren bewaart na het studiejaar waarvoor subsidie is verstrekt.

§ 4. Verklaring vergelijkbare opleiding

Artikel 24. Aanvraag voor een verklaring

 • 2 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat door de minister bekend wordt gemaakt.

 • 3 Een aanvraag voor de vergelijking van een buitenlandse opleiding met een opleiding als bedoeld in artikel 4 of 6 geeft in ieder geval inzicht in de vooropleiding die toegang geeft tot de opleiding.

 • 4 In aanvulling op het derde lid geeft een aanvraag voor de vergelijking met een opleiding als bedoeld in artikel 4 in ieder geval inzicht in:

  • a. het vakkenpakket waaruit de opleiding bestaat;

  • b. de hoeveelheid onderwijsuren waaruit de opleiding bestaat; en

  • c. het aantal uren en aandeel van de beroepspraktijkvorming, als onderdeel van de opleiding.

Artikel 25. Beslissing op aanvraag verklaring

 • 1 De minister beslist binnen acht weken op een aanvraag voor een verklaring als bedoeld in artikel 12, eerste lid.

 • 2 De verklaring vermeldt het tijdstip vanaf welk moment de opleiding waarop de verklaring betrekking heeft als een vergelijkbare opleiding wordt aangemerkt.

Artikel 26. Weigeringsgronden verklaring

Een aanvraag voor een verklaring wordt in ieder geval geweigerd indien de buitenlandse opleiding niet in dat land is erkend of het opleidingsniveau lager is dan een vergelijkbare Nederlandse opleiding.

§ 5. Mandaatverlening en toezicht

Artikel 27. Mandaatverlening Algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aan de Algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt mandaat verleend tot:

 • a. het nemen van besluiten namens de minister op grond van deze regeling, met uitzondering van paragraaf 4; en

 • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 28. Verlening van ondermandaat

De Algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 27, ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende medewerkers.

Artikel 29. Toezicht

Onverminderd het toezicht door de Inspectie van het onderwijs worden de ambtenaren die een arbeidsovereenkomst hebben bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor zover zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de uitvoering van deze regeling, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij deze regeling.

§ 5a. Voorschot subsidie praktijkleerplaatsen mbo in 2020 in verband met uitbraak coronavirus

[Vervallen per 20-07-2022]

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 31. Overgangsbepaling

Ten aanzien van subsidieverstrekking voor het studiejaar 2020–2021, is de weigeringsgrond, bedoeld in artikel 20, aanhef en onderdeel a, niet van toepassing.

Artikel 33. Afwijking berekening praktijkleerplaatsen in verband met coronavirus

[Vervallen per 20-07-2022]

Artikel 33a. Overgangsbepaling gunstige beoordeling praktijkplekken voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en vmbo entreeopleiding schooljaar 2017–2018

[Vervallen per 20-07-2022]

Artikel 34. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2029.

Artikel 35. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling praktijkleren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1. behorende bij artikel 15c, tweede lid, van de Subsidieregeling praktijkleren

Overzicht van SBI-codes

Horeca (branche I. Logies-, maaltijd en drankverstrekking; subbranches 55. Logiesverstrekking en 56. Eet- en drinkgelegenheden)

551

Hotels e.d.

5510

Hotels e.d.

55101

Hotel-restaurants

55102

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

552

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

5520

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

55201

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

55202

Jeugdherbergen en vakantiekampen

553

Kampeerterreinen

5530

Kampeerterreinen

559

Overige logiesverstrekking

5590

Overige logiesverstrekking

561

Restaurants, cafetaria’s e.d.

5610

Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

56101

Restaurants

56102

Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

562

Kantines en catering

5621

Eventcatering

5629

Kantines en contractcatering

563

Cafés

5630

Cafés

Recreatie (branche R. Cultuur, sport en recreatie; subbranche 93 Sport en recreatie):

932

Overige recreatie

9321

Pret- en themaparken; kermisattracties

93211

Pret- en themaparken

93212

Kermisattracties

9329

Overige ontspanning en recreatie (rest)

93291

Jachthavens

93299

Overige recreatie (rest) (geen jachthavens)

Landbouw (branche A. Landbouw, bosbouw en visserij; subbranche 01. Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht):

011

Teelt van eenjarige gewassen

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

0113

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

01131

Teelt van groenten in volle grond

01132

Teelt van groenten onder glas

01133

Teelt van paddenstoelen

01134

Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen

0116

Teelt van vezelgewassen

0119

Teelt van overige eenjarige gewassen

01191

Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond

01192

Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas

01193

Teelt van voedergewassen

01199

Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)

012

Teelt van meerjarige gewassen

0121

Teelt van druiven

0124

Teelt van pit- en steenvruchten

01241

Teelt van appels en peren

01242

Teelt van steenvruchten

0125

Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

01251

Teelt van aardbeien in de volle grond

01252

Teelt van aardbeien onder glas

01253

Teelt van houtig klein fruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)

01254

Teelt van houtig klein fruit onder glas

0127

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

0128

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

0129

Teelt van overige meerjarige gewassen

013

Teelt van sierplanten

0130

Teelt van sierplanten

01301

Teelt van bloembollen

01302

Teelt van perkplanten in de volle grond

01303

Teelt van perkplanten onder glas

01304

Teelt van potplanten onder glas

01305

Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

01309

Teelt van overige sierplanten in de volle grond

014

Fokken houden van dieren

0141

Fokken en houden van melkvee

01411

Houden van melkvee

01412

Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij

0142

Fokken houden van runderen (geen melkvee)

01421

Houden van vleeskalveren

01422

Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven

0143

Fokken en houden van paarden en ezels

0145

Fokken en houden van schapen en geiten

01451

Fokken en houden van schapen

01452

Fokken en houden van geiten

0146

Fokken en houden van varkens

01461

Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven

01462

Vleesvarkensbedrijven

01463

Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven

0147

Fokken en houden van pluimvee

01471

Opfokken en/of houden van leghennen

01472

Opfokken en/of houden van vleeskuikens

01473

Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens

01479

Opfokken en/of houden van overig pluimvee

0149

Fokken en houden van overige dieren

01491

Fokken en houden van edelpelsdieren

01499

Fokken en houden van overige dieren (rest)

015

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

0150

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

016

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen na de oogst

0161

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

0162

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

0163

Behandeling van gewassen na de oogst

0164

Behandeling van zaden voor vermeerdering

017

Jacht

0170

Jacht

Bijlage 2. behorende bij artikel 15c1, tweede lid, van de Subsidieregeling praktijkleren

Overzicht SBI-codes

Vervaardiging van voedingsmiddelen

10.11

Slachterijen (geen pluimvee-)

10.12

Pluimveeslachterijen

10.13

Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

10.20

Visverwerking

10.31

Vervaardiging van aardappelproducten

10.32

Vervaardiging van fruit- en groentesap

10.39

Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

10.41

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)

10.42

Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

10.51

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

10.52

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.61

Vervaardiging van meel (geen zetmeel)

10.62

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.71

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

10.72

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk

10.73

Vervaardiging van deegwaren

10.81

Vervaardiging van suiker

10.82.1

Verwerking van cacao

10.82.2

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk

10.83

Verwerking van koffie en thee

10.84

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage

10.85

Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks

10.86

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.89

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)

10.91

Vervaardiging van veevoeders

10.92

Vervaardiging van voeders voor huisdieren

Vervaardiging van dranken

11.01

Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.02

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.03

Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

11.04

Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.05

Vervaardiging van bier

11.06

Mouterijen

11.07

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

Vervaardiging van tabaksproducten

12.00

Vervaardiging van tabaksproducten

Vervaardiging van textiel

13.10

Bewerken en spinnen van textielvezels

13.20

Weven van textiel

13.30

Textielveredeling

13.91

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

13.92

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)

13.93

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

13.94

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

13.95

Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)

13.96

Vervaardiging van technisch en industrieel textiel

13.99

Vervaardiging van overige textielproducten (rest)

Vervaardiging van kleding

14.11

Vervaardiging van kleding van leer

14.12

Vervaardiging van werkkleding

14.13

Vervaardiging van overige bovenkleding

14.14

Vervaardiging van onderkleding

14.19

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires

14.20

Vervaardiging van artikelen van bont

14.31

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

14.39

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen

15.11

Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont

15.12

Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk

15.20

Vervaardiging van schoenen

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

16.10.1

Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

16.10.2

Verduurzamen van hout

16.21

Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout

16.22

Vervaardiging van panelen voor parketvloeren

16.23.1

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout

16.23.9

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)

16.24

Vervaardiging van houten emballage

16.29

Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

17.11

Vervaardiging van papierpulp

17.12.1

Vervaardiging van grafisch papier en karton

17.12.2

Vervaardiging van papier en karton voor verpakking

17.12.9

Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

17.21.1

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton

17.21.2

Vervaardiging van golfpapier en -karton

17.22

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

17.23

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

17.24

Vervaardiging van behangselpapier

17.29

Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

18.11

Drukkerijen van dagbladen

18.12.1

Drukkerijen van boeken e.d.

18.12.2

Drukkerijen van tijdschriften

18.12.3

Drukkerijen van reclame

18.12.4

Drukkerijen van verpakkingen

18.12.5

Drukkerijen van formulieren

18.12.9

Overige drukkerijen (rest)

18.13

Prepress- en premedia-activiteiten

18.14

Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij

18.20

Reproductie van opgenomen media

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

19.10

Vervaardiging van cokesovenproducten

19.20.1

Aardolieraffinage

19.20.2

Aardolieverwerking (geen -raffinage)

Vervaardiging van chemische producten

20.11

Vervaardiging van industriële gassen

20.12

Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

20.13

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

20.14.1

Vervaardiging van petrochemische producten

20.14.9

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

20.15

Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

20.16

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

20.17

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

20.20

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

20.30

Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

20.41

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

20.42

Vervaardiging van parfums en cosmetica

20.51

Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

20.52

Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

20.53

Vervaardiging van etherische oliën

20.59

Vervaardiging van overige chemische producten (rest)

20.60

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

21.10

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

21.20

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

22.11

Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

22.19

Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

22.21

Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof

22.22

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

22.23

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

22.29

Vervaardiging van overige producten van kunststof

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

23.11

Vervaardiging van vlakglas

23.12

Vormen en bewerken van vlakglas

23.13

Vervaardiging van holglas

23.14

Vervaardiging van glasvezels

23.19

Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk

23.20

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

23.31

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

23.32

Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

23.41

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

23.42

Vervaardiging van sanitair aardewerk

23.43

Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen

23.44

Vervaardiging van overig technisch aardewerk

23.49

Vervaardiging van overige keramische producten (rest)

23.51

Vervaardiging van cement

23.52

Vervaardiging van kalk en gips

23.61.1

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton

23.61.2

Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton

23.62

Vervaardiging van producten voor de bouw van gips

23.63

Vervaardiging van stortklare beton

23.64

Vervaardiging van mortel in droge vorm

23.65

Vervaardiging van producten van vezelcement

23.69

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

23.70

Natuursteenbewerking

23.91

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

23.99

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

24.10

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

24.20

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

24.31

Koudtrekken van staven

24.32

Koudwalsen van bandstaal

24.33

Koudvervormen en koudfelsen

24.34

Koudtrekken van draad

24.41

Vervaardiging van edelmetalen

24.42

Vervaardiging van aluminium

24.43

Vervaardiging van lood, zink en tin

24.44

Vervaardiging van koper

24.45

Vervaardiging van overige non-ferrometalen

24.46

Smelten en raffineren van uranium

24.51

Gieten van ijzer

24.52

Gieten van staal

24.53

Gieten van lichte metalen

24.54

Gieten van overige non-ferrometalen

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

25.11

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

25.12

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

25.21

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

25.29

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

25.30

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

25.40

Vervaardiging van wapens en munitie

25.50

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25.61

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

25.62

Algemene metaalbewerking

25.71

Vervaardiging van scharen, messen en bestek

25.72

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

25.73

Vervaardiging van gereedschap

25.91

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

25.92

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

25.93

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

25.94

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

25.99

Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

26.11

Vervaardiging van elektronische componenten

26.12

Vervaardiging van elektronische printplaten

26.20

Vervaardiging van computers en randapparatuur

26.30

Vervaardiging van communicatieapparatuur

26.40

Vervaardiging van consumentenelektronica

26.51

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

26.52

Vervaardiging van uurwerken

26.60

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26.70

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

26.80

Vervaardiging van informatiedragers

Vervaardiging van elektrische apparatuur

27.11

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

27.12

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

27.20

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

27.31

Vervaardiging van kabels van optische vezels

27.32

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

27.33

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

27.40

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

27.51

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

27.52

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

27.90

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

Vervaardiging van overige machines en apparaten

28.11

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

28.12

Vervaardiging van hydraulische apparatuur

28.13

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

28.14

Vervaardiging van appendages

28.15

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

28.21

Vervaardiging van industriële ovens en branders

28.22

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

28.23

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

28.24

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

28.25

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling

28.29

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

28.30

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

28.41

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

28.49

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking

28.91

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

28.92

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

28.93

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

28.94

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

28.95

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

28.96

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

28.99

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

29.10

Vervaardiging van auto's

29.20.1

Carrosseriebouw

29.20.2

Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

29.31

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

29.32

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

Vervaardiging van overige transportmiddelen

30.11

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

30.12

Bouw van sport- en recreatievaartuigen

30.20

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

30.30

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

30.40

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

30.91

Vervaardiging van motor- en bromfietsen

30.92

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

30.99

Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest)

Vervaardiging van meubels

31.01.1

Interieurbouw

31.01.2

Vervaardiging van bedrijfsmeubels

31.02

Vervaardiging van keukenmeubels

31.03

Vervaardiging van matrassen

31.09

Vervaardiging van overige meubels

Vervaardiging van overige goederen

32.11

Slaan van munten en medailles

32.12

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)

32.13

Vervaardiging van imitatiesieraden

32.20

Vervaardiging van muziekinstrumenten

32.30

Vervaardiging van sportartikelen

32.40

Vervaardiging van speelgoed en spellen

32.50.1

Tandtechnische bedrijven

32.50.2

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

32.91

Vervaardiging van borstelwaren

32.99

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

32.99.1

Sociale werkvoorziening

32.99.9

Vervaardiging van overige goederen (rest)

Reparatie en installatie van machines en apparaten

33.11

Reparatie van producten van metaal

33.12.1

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)

33.12.2

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33.12.3

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

33.13

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

33.14

Reparatie van elektrische apparatuur

33.15

Reparatie en onderhoud van schepen

33.16

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

33.17

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

33.19

Reparatie van overige apparatuur

33.21

Installatie van ketels en tanks

33.22.1

Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

33.22.2

Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33.22.3

Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

33.23

Installatie van elektronische en optische apparatuur

33.24

Installatie van elektrische apparatuur

33.29

Installatie van overige toebehoren

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

35.11.1

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales

35.11.2

Productie van elektriciteit door windenergie

35.11.3

Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

41.10

Projectontwikkeling

41.20

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

42.11.1

Wegenbouw

42.11.2

Stratenmaken

42.12

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

42.13

Bouw van kunstwerken

42.21

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling

42.22

Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

42.91

Natte waterbouw

42.99

Bouw van overige civieltechnische werken (rest)

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

43.11

Slopen van bouwwerken

43.12

Grondverzet

43.13

Proefboren

43.21

Elektrotechnische bouwinstallatie

43.22.1

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

43.22.2

Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

43.29

Overige bouwinstallatie

43.31

Stukadoren

43.32

Bouwtimmeren

43.33

Afwerking van vloeren en wanden

43.34

Schilderen en glaszetten

43.39

Overige afwerking van gebouwen

43.91

Dakdekken en bouwen van dakconstructies

43.99.1

Heien en andere funderingswerkzaamheden

43.99.2

Vlechten van betonstaal

43.99.3

Metselen en voegen

43.99.9

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)

Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers

45.11.1

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto’s

45.11.2

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

45.19.1

Import van nieuwe bedrijfsauto's

45.19.2

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

45.19.3

Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

45.19.4

Handel in en reparatie van caravans

45.20.1

Auto-onderdelenservicebedrijven

45.20.2

Bandenservicebedrijven

45.20.3

Reparatie van specifieke auto-onderdelen

45.20.4

Carrosserieherstel

45.20.5

Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto's

45.31.1

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)

45.31.2

Groothandel en handelsbemiddeling in banden

45.32

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires

45.40.1

Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan

45.40.2

Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)

46.11

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen

46.12

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

46.13

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen

46.14

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen

46.15

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

46.16

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren

46.17

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.18

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

46.19

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

46.21.1

Groothandel in granen

46.21.2

Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten

46.21.3

Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder

46.21.4

Groothandel in meng- en krachtvoeder

46.21.5

Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)

46.21.6

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen

46.21.7

Groothandel in ruwe tabak

46.21.8

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment

46.21.9

Groothandel in overige akkerbouwproducten

46.22

Groothandel in bloemen en planten

46.23.1

Groothandel in levend vee

46.23.2

Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

46.24.1

Groothandel in huiden en vellen

46.24.2

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

46.31.1

Groothandel in groenten en fruit

46.31.2

Groothandel in consumptieaardappelen

46.32

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

46.33.1

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

46.33.2

Groothandel in eieren

46.34

Groothandel in dranken (geen zuivel)

46.35

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

46.36

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.37

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

46.38.1

Groothandel in snacks

46.38.2

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren

46.38.3

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

46.38.4

Groothandel in bakkerijgrondstoffen

46.38.9

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelen industrie (rest)

46.39

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

46.41.1

Groothandel in kledingstoffen en fournituren

46.41.2

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

46.42.1

Groothandel in bovenkleding

46.42.2

Groothandel in werkkleding

46.42.3

Groothandel in onderkleding

46.42.4

Groothandel in schoenen

46.42.5

Groothandel in modeartikelen

46.42.9

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

46.43.1

Groothandel in witgoed

46.43.2

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

46.43.3

Groothandel in audio- en videoapparatuur

46.43.4

Groothandel in fotografische artikelen

46.43.5

Groothandel in beeld- en geluidsdragers

46.43.6

Groothandel in optische artikelen

46.44.1

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

46.44.2

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

46.45

Groothandel in parfums en cosmetica

46.46.1

Groothandel in farmaceutische producten

46.46.2

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

46.47.1

Groothandel in huismeubilair

46.47.2

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

46.47.3

Groothandel in verlichtingsartikelen

46.48

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

46.49.1

Groothandel in fietsen en bromfietsen

46.49.2

Groothandel in watersportartikelen

46.49.3

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

46.49.4

Groothandel in speelgoed

46.49.5

Groothandel in muziekinstrumenten

46.49.6

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

46.49.7

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

46.49.8

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

46.49.9

Groothandel in overige consumentenartikelen (rest, non-food)

46.51

Groothandel in computers, randapparatuur en software

46.52

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

46.61

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

46.62

Groothandel in gereedschapswerktuigen

46.63

Groothandel in machines voor de bouw

46.64

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

46.65

Groothandel in bedrijfsmeubels

46.66

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

46.68.1

Groothandel in machines voor de grafische industrie

46.68.2

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

46.69.1

Groothandel in intern transportmaterieel

46.69.2

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek

46.69.3

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren

46.69.4

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

46.69.5

Groothandel in meet- en regelapparaten

46.69.6

Groothandel in emballage

46.69.7

Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen

46.69.9

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)

46.71.1

Groothandel in vaste brandstoffen

46.71.2

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

46.71.3

Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

46.72.1

Groothandel in metaalertsen

46.72.2

Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten

46.72.3

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

46.73.1

Groothandel in hout en plaatmateriaal

46.73.2

Groothandel in verf en verfwaren

46.73.3

Groothandel in behang

46.73.4

Groothandel in vlakglas

46.73.5

Groothandel in zand en grind

46.73.6

Groothandel in tegels en plavuizen

46.73.7

Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

46.73.8

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

46.73.9

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

46.74.1

Groothandel in ijzer- en metaalwaren

46.74.2

Groothandel in verwarmingsapparaten

46.75.1

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

46.75.2

Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen

46.76.1

Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten

46.76.2

Groothandel in papier en karton

46.76.9

Groothandel in overige intermediaire producten (rest)

46.77.1

Groothandel in autosloopmateriaal

46.77.2

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

46.77.9

Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

46.90.1

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

46.90.2

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen

Detailhandel (niet in auto's)

47.11

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

47.19.1

Warenhuizen

47.19.2

Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

47.21

Winkels in aardappelen, groenten en fruit

47.22.1

Winkels in vlees en vleeswaren

47.22.2

Winkels in wild en gevogelte

47.23

Winkels in vis

47.24.1

Winkels in brood en banket

47.24.2

Winkels in chocolade en suikerwerk

47.25

Winkels in dranken

47.26

Winkels in tabaksproducten

47.29.1

Winkels in kaas

47.29.2

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

47.29.3

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

47.29.9

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

47.30

Benzinestations

47.41

Winkels in computers, randapparatuur en software

47.42

Winkels in telecommunicatieapparatuur

47.43.1

Winkels in audio- en videoapparatuur

47.43.2

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

47.51.1

Winkels in kledingstoffen

47.51.2

Winkels in huishoudtextiel

47.51.3

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

47.52.1

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

47.52.2

Winkels in verf, verfwaren en behang

47.52.3

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

47.52.4

Winkels in tegels

47.52.5

Winkels in keukens

47.52.6

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

47.52.7

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47.52.8

Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

47.53

Winkels in vloerbedekking en gordijnen

47.54.1

Winkels in witgoed

47.54.2

Winkels in naai- en breimachines

47.54.3

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47.54.4

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

47.59.1

Winkels in meubels

47.59.2

Winkels in verlichtingsartikelen

47.59.3

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

47.59.4

Winkels in muziekinstrumenten

47.59.5

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

47.59.6

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

47.59.7

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

47.61

Winkels in boeken

47.62

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

47.63

Winkels in audio- en video-opnamen

47.64.1

Winkels in fietsen en bromfietsen

47.64.2

Winkels in watersportartikelen

47.64.3

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

47.64.4

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

47.65

Winkels in speelgoed

47.71.1

Winkels in herenkleding

47.71.2

Winkels in dameskleding

47.71.3

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

47.71.4

Winkels in baby- en kinderkleding

47.71.5

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

47.71.6

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

47.71.7

Winkels in modeartikelen

47.71.8

Textielsupermarkten

47.72.1

Winkels in schoenen

47.72.2

Winkels in lederwaren en reisartikelen

47.74.1

Winkels in drogisterij-artikelen

47.74.2

Winkels in medische en orthopedische artikelen

47.75

Winkels in parfums en cosmetica

47.76.1

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.76.2

Tuincentra

47.76.3

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

47.77

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

47.78.1

Winkels in fotografische artikelen

47.78.2

Winkels in optische artikelen

47.78.3

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

47.78.9

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

47.79.1

Winkels in antiek

47.79.2

Winkels in tweedehands kleding

47.79.3

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

47.81.1

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

47.81.9

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

47.82

Markthandel in textiel, kleding en schoenen

47.89.1

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

47.89.2

Markthandel in tweedehands goederen

47.89.9

Markthandel in overige goederen

Vervoer over land

49.10

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

49.20

Goederenvervoer per spoor

49.31

Openbaar vervoer binnen steden

49.32

Vervoer per taxi

49.39.1

Ongeregeld besloten busvervoer

49.39.2

Streekvervoer per bus, tram en metro

49.39.3

Geregeld besloten busvervoer

49.41

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

49.42

Verhuisvervoer

Vervoer over water

50.10

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.20.1

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

50.20.2

Zee- en kustsleepvaart

50.30

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

50.40.1

Binnenvaart (vrachtvaart)

50.40.2

Binnenvaart (tankvaart)

50.40.3

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

Opslag en dienstverlening voor vervoer

52.21

Dienstverlening voor vervoer over land

52.22

Dienstverlening voor vervoer over water

Telecommunicatie

61.10

Draadgebonden telecommunicatie

61.20

Draadloze telecommunicatie

61.30

Telecommunicatie via satelliet

61.90

Overige telecommunicatie

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

62.01

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

62.02

Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie

62.03

Beheer van computerfaciliteiten

62.09

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

63.11

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

63.12

Webportals

63.91

Persagentschappen

63.99

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

78.20.1

Uitzendbureaus

78.20.2

Uitleenbureaus

Beveiliging en opsporing

80.10

Particuliere beveiliging

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

81.21

Interieurreiniging van gebouwen

81.22.1

Glazenwassen

81.22.2

Schoorsteenvegen

81.22.9

Overige gespecialiseerde reiniging

81.29

Overige reiniging

Onderwijs

85.59.2

Bedrijfsopleiding en -training

85.59.9

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)

Kunst

90.0

Kunst

90.01

Podiumkunst en -vermaak

90.01.1

Beoefening van podiumkunst

90.01.2

Producenten van podiumkunst

90.01.3

Circus en variété

90.02

Dienstverlening voor uitvoerende kunst

90.03

Schrijven en overige scheppende kunst

90.04

Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

90.04.1

Theaters en schouwburgen

90.04.2

Evenementenhallen

Reparatie van computers en consumentenartikelen

95.11

Reparatie van computers en randapparatuur

95.12

Reparatie van communicatieapparatuur

95.21

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

95.22

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

95.23

Reparatie van schoenen en lederwaren

95.24

Reparatie en stoffering van meubels

95.25

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

95.29

Reparatie van overige consumentenartikelen

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

96.01.1

Wasserijen en linnenverhuur

96.01.2

Chemische wasserijen en ververijen

96.01.3

Wassalons en -verzendinrichtingen

96.02.1

Haarverzorging

Bijlage 3. behorende bij artikel 15f, tweede lid, van de Subsidieregeling praktijkleren

Opleidingscode

Naam opleiding voluit

Onderdeel

01042

Informatica onderbouw

TECHNIEK

01043

Informatietechnologie

TECHNIEK

01044

Informatica

TECHNIEK

01045

Wiskunde onderbouw

TECHNIEK

04016

Natuurlijk genezer

GEZONDHEIDSZORG

04047

HBO lichaamsverzorging

GEZONDHEIDSZORG

04048

Kort HBO lichaamsverzorging

GEZONDHEIDSZORG

04057

Sport, gezondheid en management

GEZONDHEIDSZORG

04058

HTO-Telecommunicatie

TECHNIEK

04060

Grafimediatechnologie

TECHNIEK

04061

Software Engineering and Internetmarketing

TECHNIEK

04064

Visual Information/Communication Design

TECHNIEK

04066

Palliatieve-zorg

GEZONDHEIDSZORG

04067

Sportpsychologie

GEZONDHEIDSZORG

04068

Organisatiepsychologie

GEZONDHEIDSZORG

04070

Manuele therapie

GEZONDHEIDSZORG

04075

Jeugdpsychologie

GEZONDHEIDSZORG

04080

Communicatiepsychologie

GEZONDHEIDSZORG

04085

Vrije studierichting HBO Techniek

TECHNIEK

04090

Farmakunde

GEZONDHEIDSZORG

04091

Huidtherapie

GEZONDHEIDSZORG

04156

Informatiesystemen BI-IS

TECHNIEK

04158

System Engineering BI-SE

TECHNIEK

04164

exploitatie en beheer automatisering BI-EB

TECHNIEK

04182

Biologische laboratoriumopleiding

TECHNIEK

04184

analytische proces- en laboratoriuminstrumentatie

TECHNIEK

04186

Chemische laboratoriumopleiding

TECHNIEK

04194

Kort HBO weg- en waterbouwk opzich/uitv

TECHNIEK

04195

Kort HBO analytische methoden

TECHNIEK

04196

Kort HBO proceskunde

TECHNIEK

04197

Elektrotechnisch opzichter

TECHNIEK

04198

Constructeur werktuigbouwkunde

TECHNIEK

04199

Constructeur piping

TECHNIEK

04216

Kort HBO haarverzorging

GEZONDHEIDSZORG

04217

HBO Haarverzorging

GEZONDHEIDSZORG

04245

Hogere opleiding Software engineer

TECHNIEK

04246

Hogere opleiding System engineer

TECHNIEK

04254

Technische commerciële confectiekunde

TECHNIEK

04255

Technische commerciële textielkunde

TECHNIEK

04256

HTO informatica

TECHNIEK

04261

Bouwtechnische bedrijfskunde

TECHNIEK

04262

Autotechniek

TECHNIEK

04263

Bouwkunde

TECHNIEK

04267

HTO Elektrotechniek

TECHNIEK

04268

Technische natuurkunde

TECHNIEK

04269

Hogere informatica

TECHNIEK

04270

Computertechniek

TECHNIEK

04272

Geodesie

TECHNIEK

04275

Chemische technologie

TECHNIEK

04279

Civiele techniek

TECHNIEK

04280

Werktuigbouwkunde

TECHNIEK

04282

Ruimtelijke ordening en planologie

TECHNIEK

04284

Milieukunde

TECHNIEK

04287

Opleiding voor bedrijfskader

TECHNIEK

04288

Materiaalkunde

TECHNIEK

04289

Informatica en informatiekunde

TECHNIEK

04292

Kort h.b.o. – informatica

TECHNIEK

04332

Aquatische ecotechnologie

TECHNIEK

04335

Milieutechnologie

TECHNIEK

04371

Verkeerskunde

TECHNIEK

04384

Maritiem officier

TECHNIEK

04386

AOT – techniek

TECHNIEK

04389

Industrieel produkt ontwerpen

TECHNIEK

04390

Logistiek en technische vervoerskunde

TECHNIEK

04391

Milieugerichte materiaaltechnologie

TECHNIEK

04396

Chemie

TECHNIEK

04397

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

TECHNIEK

04421

Technische bedrijfskunde

TECHNIEK

04423

Management informatica

TECHNIEK

04472

HTO Elektronicatechniek

TECHNIEK

04473

HTO Milieu en Cultuurtechniek

TECHNIEK

04474

HTO Besturingstechnologie

TECHNIEK

04475

HTO Technische Informatica

TECHNIEK

04476

HTO Technisch Chemicus

TECHNIEK

04477

Laborant klinische neurofysiologie

TECHNIEK

04479

HBO informatica

TECHNIEK

04506

Antroposofische gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

04539

Kort hbo – beleid en beheer gezondheidsz

GEZONDHEIDSZORG

04540

Kort h.b.o. – management gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

04542

Medisch Management

GEZONDHEIDSZORG

04547

Hartfunctie Laborant

GEZONDHEIDSZORG

04549

Optometrie

TECHNIEK

04552

Medische laboratoriumopleiding

TECHNIEK

04553

laboratoriuminformatica en automatisering

TECHNIEK

04554

Longfunctie Assistent

GEZONDHEIDSZORG

04558

Kort HBO Basisprog. Alternat. genezers

GEZONDHEIDSZORG

04560

Opleiding tot verpleegkundige

GEZONDHEIDSZORG

04561

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

GEZONDHEIDSZORG

04565

opleiding tot verpleegkundige in de maatschappelijke gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

04567

Opleiding van Kader in de Gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

04570

Opleiding tot fysiotherapeut

GEZONDHEIDSZORG

04574

Opleiding voor ergotherapie

GEZONDHEIDSZORG

04576

Opleiding Mondhygiene

GEZONDHEIDSZORG

04578

Opleiding voor logopedie

GEZONDHEIDSZORG

04579

Voeding en dietetiek

GEZONDHEIDSZORG

04581

Opleiding Podotherapie

GEZONDHEIDSZORG

04670

HBO Logistieke Informatica

TECHNIEK

04671

HBO Informatie en communicatie technologie

TECHNIEK

04672

HBO Vervoerskundige Informatica

TECHNIEK

04673

Radiologisch Laborant

GEZONDHEIDSZORG

04682

Hogere beroepsopleiding psychosynthese

GEZONDHEIDSZORG

04713

Kunst en techniek (cognitief ergonomisch ontwerpen/interaction design)

TECHNIEK

04929

Management Gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

04930

Psychologie

GEZONDHEIDSZORG

05168

Wiskunde

TECHNIEK

05442

Opleiding tot leraar voorgezet onderwijs van de tweede graad in installatie techniek I en II

TECHNIEK

05465

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in installatietechniek I en II

TECHNIEK

06066

Bedrijfsinformatietechnologie

TECHNIEK

06152

Technische Wiskunde

TECHNIEK

06181

Informatica

TECHNIEK

06226

Biomedische Technologie

TECHNIEK

06235

Technische bestuurskunde

TECHNIEK

06254

Bouwkunde

TECHNIEK

06255

Werktuigbouwkunde

TECHNIEK

06256

Elektrotechniek

TECHNIEK

06257

Scheikundige Technologie

TECHNIEK

06263

Technische Natuurkunde

TECHNIEK

06265

Techniek en maatschappij

TECHNIEK

06268

Informatietechniek

TECHNIEK

06269

Werktuigkundige medische technologie

TECHNIEK

06276

Installatietechniek

TECHNIEK

06281

Technische Informatica

TECHNIEK

06430

Technische Bedrijfskunde

TECHNIEK

06553

Gezondheidswetenschappen

GEZONDHEIDSZORG

06554

Beleid en management gezondheidszorg

GEZONDHEIDSZORG

06851

Algemene Gezondheidswetenschappen

GEZONDHEIDSZORG

06950

Bewegingswetenschappen

GEZONDHEIDSZORG

06951

Bouwkunde

TECHNIEK

06953

Elektrotechniek

TECHNIEK

06960

Scheikundige Technologie

TECHNIEK

06962