Regeling compensatie herverdeeleffecten educatie 2013

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geldend van 06-11-2013 t/m 30-06-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende regels voor compensatie voor herverdeeleffecten als gevolg van het onder rijkaansturing brengen van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en wijzigingen in de verdeelsleutel voor de educatiemiddelen in het participatiebudget in het jaar 2013 (Regeling compensatie herverdeeleffecten educatie 2013)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Regeling OCW-subsidies

[Vervallen per 01-07-2014]

De Regeling OCW-subsidies is van toepassing op subsidieverstrekking op grond van deze regeling. De verantwoording vindt plaats conform artikel 13, eerste lid van die regeling.

Artikel 3. Doelbepaling

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De minister verleent eenmalig aan een instelling die in 2012 een of meer opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs of een of meer opleidingen overige educatie heeft verzorgd een compensatievergoeding wanneer die instelling in 2013 onevenredig nadeel ondervindt als gevolg van het onder directe aansturing van het rijk brengen van voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en het wijzigen van de verdeelsleutel van de overige educatiemiddelen uit het participatiebudget.

 • 2 De compensatievergoeding wordt zonder voorafgaande aanvraag verstrekt.

Artikel 4. Besteding compensatievergoeding

[Vervallen per 01-07-2014]

De compensatievergoeding kan door de instelling worden besteed aan educatieactiviteiten en andere activiteiten waarvoor zij een rijksbijdrage van de minister ontvangt.

Artikel 5. Toewijzing compensatievergoeding

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 De compensatievergoeding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is toegekend aan de daarvoor in aanmerking komende instellingen waarvan het budget 2013 meer dan 7% lager is dan het budget 2012.

 • 2 De compensatievergoeding wordt berekend volgens de formule

  (((budget 2012 – budget 2013) / budget 2012) – 0,07) x budget 2012

 • 3 De uitkomst van de berekening is rekenkundig afgerond op hele euro’s.

 • 4 De minister constateert dat de instellingen genoemd in de bijlage bij deze regeling voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden voor compensatie.

 • 5 De compensatiebedragen voor de instellingen, bedoeld in het vierde lid, worden vastgesteld overeenkomstig de in bijlage behorende bij deze regeling genoemde bedragen.

Artikel 6. Betaling

[Vervallen per 01-07-2014]

De betaling van de compensatievergoeding vindt in één keer plaats, en zal geschieden uiterlijk in de maand december 2013.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2013.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2014, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor zover het betreft besluiten die vóór de vervaldatum zijn genomen.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling compensatie herverdeeleffecten educatie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker.

Bijlage: Compensatievergoedingen per ROC dat voor compensatie in aanmerking komt

[Vervallen per 01-07-2014]

Naam ROC

Compensatiebedrag

ROC Albeda

150.959

ROC Landstede

378.734

ROC Friese Poort

145.015

ROC Da Vinci College

641.785

ROC Rijn IJssel

19.040

ROC Friesland College

1.025.897

ROC ID College

367.735

ROC Flevoland

103.958

ROC Noorderpoort

845.695

ROC West-Brabant

452.165

ROC Deltion College

97.440

ROC Zaanstad-Waterland

269.066

ROC de Leijgraaf

757.687

Terug naar begin van de pagina