Tijdelijke vrijstelling voor de werkzame stof deltamethrin ter bescherming van de teelt van paprika en spaanse peper 2013

[Regeling vervallen per 05-03-2014.]
Geldend van 05-11-2013 t/m 04-03-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 november 2013, 13183526, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot) (Tijdelijke vrijstelling voor de werkzame stof deltamethrin ter bescherming van de teelt van paprika en Spaanse peper 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-03-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van deltamethrin ter bescherming van de teelt van paprika en Spaanse peper tegen Thaumatotibia leucotreta (Afrikaanse fruitmot).

Artikel 2

[Vervallen per 05-03-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 05-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt 120 dagen daarna.

Artikel 4

[Vervallen per 05-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor de werkzame stof deltamethrin ter bescherming van de teelt van paprika en spaanse peper 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 05-03-2014]

Middelen: DECIS EC (toelatingsnummers 7774), Deltamethrin E.C. 25 (toelatingsnummer 10135), Delta M (toelatingsnummer 13971), WOPRO DELTAMETHRIN (toelatingsnummer 13794).

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 05-03-2014]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik ter bestrijding van de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotibia leucotreta)

a. Ten behoeve van de teelt van paprika en Spaanse peper

[Vervallen per 05-03-2014]

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen, bijvoorbeeld door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Na meer dan 3 achtereenvolgende toepassingen op een vruchtdragend gewas dienen voorafgaande aan het op de markt brengen van het geoogste product residuanalyses te zijn uitgevoerd die uitwijzen dat het residugehalte van deltamethrin onder de wettelijke norm van 0,2 mg/kg blijft.

Veiligheidstermijn

[Vervallen per 05-03-2014]

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:

3 dagen voor paprika en Spaanse peper.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 05-03-2014]

Attentie:

Het middel werkt niet systemisch, heeft geen dampwerking en dringt niet in het blad door; wel penetreert het in de waslaag. De nawerking op plantenmateriaal is lang.

Toepassingen

[Vervallen per 05-03-2014]

Paprika en Spaanse peper, ter bestrijding van de Afrikaanse fruitmot (Thaumatotobia leucotreta).

Dosering: 100 ml per 1.000 m2 door middel van een ruimtebehandeling.

De behandeling enige malen herhalen met een interval van 5 tot 7 dagen.

Veiligheidsmaatregelen:

 • Draag adequate ademhalingsbescherming;

  • Gebruik is toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas staan. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten.

  • Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor bestuivers in kasteelten. Raadpleeg uw leverancier van bestuivers over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van bestuivers en over de in acht te nemen wachttijden.

  • Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

  • Let op dit middel is schadelijk voor organismen in oppervlaktewater en waterbodem. Vermijd lozing in het milieu.

  • Ventileren is pas toegestaan nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

  • Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is).

Terug naar begin van de pagina