Mondriaan fonds Prix de Rome

Geldend van 10-06-2017 t/m heden

Mondriaan fonds Prix de Rome

Artikel 1. definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a. Prix de Rome: prijs die wordt uitgereikt ter waardering en stimulering van excellente beeldend kunstenaars en architecten;

 • b. het bestuur: het bestuur van het Mondriaan Fonds;

 • c. scout: een door het bestuur te benoemen deskundige op het gebied van de beeldende kunst of architectuur, zoals curatoren, docenten, beschouwers, verzamelaars, opdrachtgevers, kunstenaars, architecten of kunst- dan wel architectuurcritici die kunstenaars of architecten aan de jury voordraagt;

 • d. jury: de jury van de Prix de Rome, bestaande uit een breed samengesteld gezelschap met een internationaal referentiekader

 • e. beeldend kunstenaar: degene die op professionele wijze werk maakt binnen het kader van de beeldende kunsten en wel op één of meer van de volgende terreinen:

  • teken-, schilder- en grafische kunsten;

  • beeldhouwkunst, (sociale) sculptuur en installatiekunst;

  • conceptuele kunst, performancekunst, artistic research;

  • niet-traditionele vormen van beeldende kunst;

  • fotografie;

  • audiovisuele, digitale en (nieuwe) mediakunst;

  • beeldende kunsttoepassingen;

  • kunst in de openbare ruimte;

 • f. architect: degene, die professioneel werkzaam is binnen het kader van de architectuur en wel op één of meer van de volgende terreinen:

  • stedenbouw;

  • architectuur;

  • tuin- en landschapsarchitectuur.

Artikel 2. doel

 • 1 Het Mondriaan Fonds beoogt met de Prix de Rome getalenteerde beeldend kunstenaars en architecten te traceren en deze te stimuleren zich verder te ontwikkelen en te positioneren tot een belangwekkende bijdrage voor de hedendaagse beeldende kunst of architectuur in Nederland. Tevens wordt met de prijs op feestelijke wijze hedendaagse beeldende kunst respectievelijk architectuur onder de aandacht gebracht zodat de zichtbaarheid ervan vergroot wordt.

 • 2 In een periode van vier jaar vinden een editie architectuur plaats en twee edities beeldende kunst.

Artikel 3. voorwaarden voordrachten

De voorgedragen beeldend kunstenaar dient niet ouder te zijn dan 40 jaar op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt.

De voorgedragen architect dient niet ouder te zijn dan 35 jaar op het moment dat de winnaar bekend wordt gemaakt.

Voorts dient de voorgedragen beeldend kunstenaar of architect:

 • geen onderwijs te volgen op een kunst of bouwkunstacademie/tweede fase opleiding of TU.

 • artistiek inhoudelijk actief en geïntegreerd te zijn in de professionele beeldende kunst- of architectuur-praktijk in Nederland

 • minimaal één jaar werkzaam te zijn als beeldend kunstenaar of architect.

Artikel 4

Geen Prix de Rome kan worden toegekend aan rechtspersonen, aan leden van de jury,

aan leden van de Raad Van Toezicht of aan diegenen die reeds eerder de Prix de Rome ontvingen

Artikel 5

In het geval van een samenwerkingsverband dienen alle leden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3 en 4 te voldoen.

Artikel 6. voordrachten en jurering

 • 1 Door het bestuur worden maximaal 35 scouts aangesteld om ieder maximaal twee kunstenaars of twee architecten aan de jury voor te dragen en deze voordracht te motiveren.

 • 2 De namen van de scouts worden publiek bekendgemaakt.

 • 3 Een scout kan niet zichzelf, een familielid dan wel iemand waarmee hij een duurzame relatie onderhoudt of iemand bij wie de scout direct financieel belang bij toekenning zou kunnen hebben voordragen.

 • 4 Een kunstenaar of architect kan ook door een derde worden voorgedragen of zichzelf aanmelden.

Artikel 7

De kunstenaars of architecten die door de scouts, derden of zichzelf zijn voorgedragen en die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement wordt verzocht digitale documentatie van hun werk en een artistiek werkplan op te sturen inclusief de voorkeur voor een locatie.

De architecten die door de scouts, derden of zichzelf zijn voorgedragen en die voldoen aan de voorwaarden van dit reglement wordt verzocht digitale documentatie van hun werk en een reactie op een door de jury geformuleerd statement op te sturen.

Artikel 8

 • 1 De jury bestaat uit maximaal vijf leden en het bestuur van het Fonds als voorzitter zonder stemrecht of een door hem aan te wijzen plaatsvervanger.

 • 2 De jury stelt uit de door scouts, derden of de kunstenaars/architecten zelf voorgedragen personen een shortlist samen met de vier meest veelbelovende kunstenaars of architecten.

 • 3 De jury baseert het oordeel op de motivering van de scouts, derden of de kunstenaars/architecten zelf in samenhang met het documentatiemateriaal en het werkplan van de kunstenaars en met de reactie op het statement van de architecten.

Artikel 9. Werkperiode

 • 1 De vier door de jury geselecteerde kunstenaars die op de shortlist staan worden uitgenodigd nieuw werk te maken voor een tentoonstelling.

 • 2 De vier door de jury voorgedragen architecten die op de shortlist staan worden uitgenodigd een schetsvoorstel voor een door de jury geformuleerde opgave te maken.

 • 3 De in dit artikel bedoelde kunstenaars of architecten ontvangen een werkbudget.

 • 4 De hoogte van de vergoeding voor, en de duur van de werkperiode en eventuele andere faciliteiten worden door het bestuur vastgesteld.

 • 5 Ieder van de in dit artikel bedoelde kunstenaars of architecten wordt, na overleg tussen de kunstenaar of architect en het bestuur indien gewenst gekoppeld aan een deskundige, die maandelijks met de kunstenaar of architect van gedachte wisselt over het nieuwe werk.

 • 6 Het tijdens deze werkperiode ontstane werk wordt niet eerder openbaar gemaakt dan tijdens de opening van de presentatie. Eerdere openbaarmaking kan uitsluitend na toestemming van het Mondriaan Fonds.

 • 7 Door deelname geven kunstenaars of architecten expliciet toestemming het werk na de opening van de tentoonstelling openbaar te maken. Het Mondriaan Fonds is hiervoor geen vergoeding verschuldigd.

  De auteursrechten liggen bij kunstenaar of architect; wel kan het Mondriaan Fonds kosteloos gebruik maken van de afbeeldingen.

Artikel 10

 • 1 Het oordeel van de jury is gebaseerd op het werk dat is ontstaan tijdens de werkperiode in samenhang met het eerdere werk van de kunstenaar of architect.

 • 2 De jury bezoekt de presentatie van de kunstenaars of architecten, waarbij de makers een mondelinge toelichting op het werk kunnen geven.

 • 3 Na de presentatie, bedoeld in artikel 9 lid 5 draagt de jury de winnaar van de Prix de Rome aan het Mondriaan Fonds voor.

Artikel 12

De hoogte van het bedrag van de prijs wordt door het bestuur vastgesteld. In het geval van een samenwerkingsverband wordt het prijzengeld verdeeld over de kunstenaars dan wel architecten die deel uitmaken van deze samenwerking.

Artikel 13

De Prix de Rome kan slechts verstrekt worden voorzover de daartoe bestemde middelen van het Mondriaan Fonds toereikend zijn.

Artikel 14

Tegen een beslissing van het bestuur over het toekennen van Fondsprijzen staat geen mogelijkheid tot herziening open.

Terug naar begin van de pagina