Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA

Geldend van 20-06-2014 t/m heden

Besluit van het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants houdende regels inzake mandaat en machtiging (Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA)

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit als volgt:

Artikel 2

Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van de wet.

Artikel 3

  • 2 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 43 van de wet.

Artikel 4

Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 47 van de wet ten aanzien van het afgeven van een getuigschrift.

Artikel 6

  • 2 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7

  • 1 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de Raad voor de Praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de praktijkopleidingen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van die verordening en de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen.

Artikel 8

  • 2 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9

  • 2 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10

  • 1 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de Raad voor Toezicht om besluit te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen.

Artikel 11

  • 2 Het bestuur verleent mandaat en machtiging aan de directie om een beslissing op bezwaar te nemen op een bezwaarschrift gericht tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 12

  • 2 De Raad voor de Praktijkopleidingen kan voor de in artikel 7, eerste lid, bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan een daartoe aangewezen functionaris.

  • 3 De Raad voor Toezicht kan voor de in artikel 10, eerste lid, bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan een daartoe aangewezen functionaris.

  • 4 Het verlenen van (nader) ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan geschiedt schriftelijk.

Artikel 13

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Amsterdam, 8 oktober 2013

D.J. ter Harmsel,

Plaatsvervangend voorzitter van het bestuur

Terug naar begin van de pagina