Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Besluit van de directie van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants houdende regels inzake ondermandaat en machtiging (Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA)

De directie van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA;

Besluit als volgt:

Artikel 2

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd financiële administratie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 31 van de wet.

Artikel 3

  • 2 De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 43 van de wet.

Artikel 4

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 5

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 11 van de Verordening accountantsorganisaties.

Artikel 6

De directie verleent ondermandaat aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van het bepaalde in artikel 6, derde lid, van de Verordening op de praktijkopleidingen.

Artikel 7

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd regelgeving om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Nadere voorschriften permanente educatie en de Beleidsregel permanente educatie, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3 van die nadere voorschriften.

Artikel 8

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd financiële administratie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de wet en de artikelen 3, 8, 9 en 10 van de Algemene contributieverordening.

Artikel 9

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd financiële administratie om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van het bepaalde in artikel 30, tweede lid, van de Wet en de artikelen 3 en 6 van de Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen.

Artikel 10

De directie verleent ondermandaat en machtiging aan het hoofd educatie en praktijkopleidingen om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van de bevoegdheden of taken van de Verordening examen Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels en de Verordening examengelden Nederlands recht en gedrags- en beroepsregels.

Artikel 11

Het krachtens ondermandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

namens deze, de directie,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Amsterdam, 8 oktober 2013

A.M. van Arkel,

Algemeen directeur

Terug naar begin van de pagina