Regeling vaststelling experiment vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol

[Regeling vervallen per 15-07-2016.]
Geldend van 01-11-2015 t/m 14-07-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 oktober 2013, nr. IENM/BSK-2013/241455, tot vaststelling van het experiment vervroegen nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures luchthaven Schiphol

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23a van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 15-07-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LVB: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol;

 • b. het experiment: het experiment waarbij het gebruik van de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures wordt vervroegd;

 • c. gebruiksjaar 2014: tijdvak van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014;

 • d. gebruiksjaar 2015: tijdvak van 1 november 2014 tot en met 31 oktober 2015;

 • e. gebruiksjaar 2016: tijdvak van 1 november 2015 tot en met 31 oktober 2016.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 15-07-2016]

De regeling heeft tot doel om het gedurende een proefperiode mogelijk te maken, indien het actuele verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden het toelaten, tussen 22.30 uur en 23.00 uur de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures te gebruiken, teneinde een gunstig effect op de hinderbeleving te bewerkstelligen.

Artikel 3. Luchtverkeerwegen

[Vervallen per 15-07-2016]

Voor de duur van het experiment wordt voor de periode tussen 22.30 uur en 23.00 uur vrijstelling verleend van de artikelen 3.1.1, eerste lid, en 3.1.3, eerste lid, van het LVB, met betrekking tot de luchtverkeerwegen die zijn aangewezen op de kaarten 5/21 en 19/21 van bijlage 1 van het LVB.

Artikel 4. Grenswaarden

[Vervallen per 15-07-2016]

In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het LVB gelden ter uitvoering van dit experiment voor het gebruiksjaar 2014, het gebruiksjaar 2015 en het gebruiksjaar 2016 voor in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende grenswaarden:

Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

Puntnummer

X-coörd

Y-coörd

Grenswaarde

Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

1

97.325

470.400

55,98

(56,98)

2

100.475

472.525

57,70

(58,70)

3

104.150

474.925

58,75

(59,75)

4

106.325

477.125

58,26

(59,26)

5

108.875

478.725

57,92

(58,92)

6

109.675

481.125

57,40

(58,40)

7

107.625

486.025

57,59

(58,59)

8

107.725

489.075

58,58

(59,58)

9

107.725

492.100

57,03

(58,03)

10

108.525

495.350

59,22

(60,22)

11

109.175

498.100

58,78

(59,78)

12

109.550

500.725

58,45

(59,45)

13

110.250

503.025

57,49

(58,49)

14

110.775

500.550

56,82

(57,82)

15

110.575

496.725

57,96

(58,96)

16

111.750

491.425

56,94

(57,94)

17

111.825

487.425

57,15

(58,15)

18

111.950

485.275

61,25

(62,25)

19

113.625

482.275

53,90

(54,90)

20

116.175

481.925

57,73

(58,73)

21

119.050

481.900

57,47

(58,47)

22

122.025

481.450

57,53

(58,53)

23

118.800

481.050

56,71

(57,71)

24

114.525

476.925

57,56

(58,56)

25

116.100

474.050

57,91

(58,91)

26

113.575

472.550

55,43

(56,43)

27

112.500

468.500

56,19

(57,19)

28

112.600

472.325

55,51

(56,51)

29

112.525

475.400

57,04

(58,04)

30

110.475

475.250

57,54

(58,54)

31

108.600

475.075

58,78

(59,78)

32

110.150

471.075

56,99

(57,99)

33

106.800

471.150

56,77

(57,77)

34

103.400

472.225

57,32

(58,32)

35

98.400

470.300

57,17

(58,17)

Artikel 5. Uitvoering

[Vervallen per 15-07-2016]

De regeling biedt de mogelijkheid voor straalvliegtuigen om, als het verkeersaanbod en andere operationele omstandigheden dat toelaten, tussen 22.30 en 23.00 uur de nachtelijke vertrek- en naderingsprocedures te gebruiken.

Artikel 6. Gevolgen

[Vervallen per 15-07-2016]

Als gevolg van het experiment vindt er een geografische verschuiving plaats van geluidbelasting. Naar verwachting zal het aantal ernstig slaapverstoorden en het aantal ernstig gehinderden in het onderzoeksgebied per saldo afnemen. Gedurende het experiment zullen de effecten regelmatig worden gemonitord.

Artikel 7. Criteria

[Vervallen per 15-07-2016]

De criteria voor de afweging en de beoordeling of het experiment kan worden omgezet in een structurele wettelijke regeling, zijn:

 • het effect op de werkbaarheid voor de luchtverkeersleiding;

 • het effect op de hinder en slaapverstoring in het onderzoeksgebied;

 • het effect op de berekende geluidbelasting in de betreffende handhavingspunten;

 • het effect op de interne en externe veiligheid;

 • het effect op de vliegoperatie (betrouwbaarheid en capaciteit);

 • het effect op de ruimtelijke contouren zoals vastgelegd in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol en op bestaande verstedelijking en nieuwbouwplannen.

Artikel 8. Onvoorziene gevallen

[Vervallen per 15-07-2016]

In onvoorziene gevallen kan na advies van een of meer belanghebbenden de Minister van Infrastructuur en Milieu overgaan tot wijzigen, opschorten of vroegtijdig stopzetten van het experiment door middel van wijziging van deze regeling.

Artikel 9. Termijn experiment

[Vervallen per 15-07-2016]

De termijn van het experiment betreft het gebruiksjaar 2014. De termijn van het op grond van artikel 8.23a, vijfde lid, van de Wet luchtvaart verlengde experiment betreft het gebruiksjaar 2015. De termijn van het op grond van artikel 8.23a, zesde lid, van de Wet luchtvaart verlengde experiment betreft de periode met ingang van 1 november 2015 tot het tijdstip waarop het besluit tot wijziging van het LVB, waarmee het experiment onderdeel wordt van het LVB, in werking treedt.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-07-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2013.

 • 2 Deze regeling vervalt op het tijdstip waarop het in artikel 9 bedoelde besluit tot wijziging van het LVB in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina