Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord 2013, domein I

[Regeling vervalt per 26-10-2018.]
Geldend van 26-10-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 oktober 2013, nr. BOACAT2013/069, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Omgevingsdienst Brabant Noord in het domein Openbare Ruimte

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van BOA coördinator van de Omgevingsdienst Brabant Noord van 24 september 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Oost-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van handhaver openbare ruimten in dienst van Omgevingsdienst Brabant Noord, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 6

  • 1 De BOA coördinator van de Omgevingsdienst Brabant Noord brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdienst Brabant Noord 2013, domein I.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 oktober 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina