Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds

Geraadpleegd op 24-03-2023.
Geldend van 26-10-2013 t/m heden

Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 18 september 2013, houdende regels omtrent de betaling van een periodieke bijdrage ten laste van het Ouderdomsfonds ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 87a, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. De voorschotbedragen

 • 1. De SVB brengt maandelijks een voorschotbedrag ten laste van het Ouderdomsfonds ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds, met als valutadatum de vijftiende dag van de maand waarvoor het voorschot bestemd is.

 • 2. Het voorschotbedrag bedraagt een twaalfde gedeelte van het bedrag dat na afloop van het kalenderjaar vermoedelijk verschuldigd is op grond van artikel 87a van de Wfsv.

 • 3. Na afloop van ieder tijdvak van vier maanden berekent de SVB of de hoogte van het voorschotbedrag aanpassing behoeft. De SVB herziet de hoogte van het voorschotbedrag met ingang van de eerstvolgende betaling, indien het voorschotbedrag over de maand die aan de herberekening voorafgaat tenminste 5% hoger of lager is dan een twaalfde gedeelte van het bedrag dat volgens de herberekening na afloop van het kalenderjaar vermoedelijk verschuldigd is op grond van artikel 87a van de Wfsv.

 • 4. De SVB stelt het CVZ na afloop van ieder tijdvak van vier maanden schriftelijk op de hoogte van de herberekening, bedoeld in het derde lid. Dit gebeurt in de kalendermaand, die volgt op het tijdvak van vier maanden.

Artikel 3. De definitieve bijdrage

 • 1. De SVB berekent jaarlijks achteraf welke definitieve bijdrage zij op grond van artikel 87a Wfsv ten laste brengt van het Ouderdomsfonds ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

 • 2. De SVB informeert het CVZ uiterlijk op de vijftiende dag van de kalendermaand, die volgt op de kalendermaand waarin de jaarrekening van de SVB is vastgesteld, over de hoogte van de definitieve bijdrage. De SVB legt daarbij een berekening over van de definitieve bijdrage alsmede een accountantsverklaring, waaruit blijkt dat de gerapporteerde bedragen alle van materieel belang zijnde aspecten juist weergeven.

 • 3. Indien de definitieve bijdrage hoger is dan het totaal van de voorschotbedragen die over het betreffende kalenderjaar zijn betaald, dan brengt de SVB het verschil tussen de definitieve bijdrage en het totaal van de voorschotbedragen ten laste van het Ouderdomsfonds ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

 • 4. Indien de definitieve bijdrage lager is dan het totaal van de voorschotbedragen die in het kalenderjaar ten laste van het Ouderdomsfonds zijn gebracht, dan brengt het CVZ het verschil tussen de definitieve bijdrage en het totaal van de voorschotbedragen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds ten gunste van het Ouderdomsfonds.

Artikel 4. Vergoeding van rente

 • 1. Indien de definitieve bijdrage meer dan 5% hoger is dan het totaal van de voorschotbedragen die over het betreffende kalenderjaar zijn betaald, dan brengt de SVB een rentevergoeding ten laste van het Ouderdomsfonds ten gunste van het Zorgverzekeringsfonds.

 • 2. Indien de definitieve bijdrage meer dan 5% lager is dan het totaal van de voorschotbedragen die over het betreffende kalenderjaar zijn betaald, dan brengt het CVZ een rentevergoeding ten laste van het Zorgverzekeringsfonds ten gunste van het Ouderdomsfonds.

 • 3. De rentevergoeding, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt berekend met toepassing van de dagrentes van het rentepercentage, bedoeld in artikel 5.18, eerste lid, Regeling Wfsv, die gelden in de maanden waarin de verschillen veroorzaakt zijn.

Artikel 5. Wijze van betalen

 • 1. De bedragen die de SVB op grond van dit besluit ten laste brengt van het Ouderdomsfonds boekt zij ten laste van de rekening-courant van de SVB en ten gunste van de rekening-courant van het CVZ.

 • 2. De bedragen die het CVZ op grond van dit besluit ten laste brengt van het Zorgverzekeringsfonds boekt zij ten laste van de rekening-courant van het CVZ en ten gunste van de rekening-courant van de SVB.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amstelveen, 18 september 2013

De

voorzitter van de Raad van Bestuur,

N.A. Vermeulen

Naar boven