Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 30-09-2017 t/m 30-06-2018

Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst, handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder

  • a. commissie: de commissie, bedoeld in artikel 2;

  • b. de minister: de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 De commissie heeft tot taak de doeltreffendheid en de effecten van de Politiewet 2012 in de praktijk te onderzoeken. Voor 1 oktober 2015 dient de commissie een deelrapport over de doeltreffendheid en de effecten van de Politiewet 2012 in de praktijk in de regionale eenheid Oost-Nederland inclusief haar aanbevelingen aan de minister uit te brengen. Voor 15 december 2017 dient de commissie een deelrapport over de doeltreffendheid en de effecten van de Politiewet 2012 in de praktijk inclusief haar aanbevelingen aan de minister uit te brengen.

  • 2 De commissie informeert een klankbordgroep bestaande uit bij de politie betrokken partijen periodiek over de voortgang en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van haar taak.

  • 3 De commissie informeert de minister, op eigen initiatief of op verzoek van de minister, periodiek over de voortgang en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van haar taak.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en maximaal 6 andere leden.

  • 2 De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2018]

De archiefbescheiden van de commissie worden zo spoedig mogelijk na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina