Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel V10 ter bescherming van [...] teelt van tomaat, toe te passen in de productieteelt

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 01-11-2013 t/m 28-02-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 oktober 2013 nr. 13168395, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bestrijding van Pepinomozaïekvirus in de productieteelt van tomaat (Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel V10 ter bescherming van de onbelichte teelt van tomaat, toe te passen in de productieteelt)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel V10 ter bescherming van de bedekte teelt van tomaat tegen schade door Pepinomozaïekvirus.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit treedt in werking op 1 november 2013 en vervalt 120 dagen daarna.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel V10 ter bescherming van de onbelichte teelt van tomaat, toe te passen in de productieteelt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen,

Directeur-Generaal Agro.

Bijlage

[Vervallen per 01-03-2014]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 01-03-2014]

Middel: V10

[Vervallen per 01-03-2014]

De toepassingsperiode waarin V10 mag worden gebruikt loopt van de dag na dagtekening van de Staatscourant tot en met 120 dagen daarna.

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als microbiologisch middel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-

Gebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Veiligheidstermijn in dagen

Tomaat,

Productieteelt

gewasbehandeling door bespuiting

pepinomozaïekvirus

2% (2 L middel per 100 L water)1

100 L/ha

1

14

Tomaat,

Productieteelt

gewasbehandeling door inwrijven

pepinomozaïekvirus

10% (1 L middel per 10 L water)2

0,8 L/ha

1

14

Gewasbehandeling door bespuiting toepassen in 0,5 L water per m2.

Gewasbehandeling door inwrijven toepassen in 8 L water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 01-03-2014]

Er zijn geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

Aanbevelingen

[Vervallen per 01-03-2014]

V10 is een microbiologisch middel op basis van twee milde varianten van pepinomozaïekvirus (VX1 en VC1). Het product bevat 10-50 mg/L virus. Na vaccinatie van tomatenplanten door middel van het mechanisme cross-protectie zijn deze planten beschermd tegen virulente varianten van pepinomozaïekvirus.

 • De behandeling gebeurt op jonge tomatenplanten, voor of na het planten.

 • Een spuitbehandeling dient toegepast te worden op het moment dat de planten een hoogte hebben van 10-30 cm vanaf het substraatoppervlak.

 • De inwrijfbehandeling dient toegepast worden, na het planten, door alle planten individueel in te wrijven.

 • De planten moeten vrij zijn van pepinomozaïekvirus op het moment van behandeling.

Aanbevolen dosis en toediening bij bespuiting van planten:

[Vervallen per 01-03-2014]

 • Middel goed schudden in jerrycan voordat verdund wordt in de spuitkar.

 • Dosering: 1 L V10 op 50 L water.

 • Preparaat toevoegen aan koud water (±8 °C), eventueel water alvast een dag van te voren klaarzetten in koelcel.

 • Norm vloeistofverbruik 0,5 liter per m2 plantbed, per liter water 8 gram carborundumpoeder toevoegen (800 gram op 100 liter).

 • Mengsel goed mengen, ook de slang goed doorspuiten, gebruik bij voorkeur een plunjerpomp. Filters iedere keer goed schoon maken, carborundum bezinkt, dus laag wegzuigen en zorg voor roering in de tank.

 • Op ca.10–15 cm van het gewas de spuitstok/spuitboom houden met 12 tot 15 bar (manometer op spuitstok/spuitboom). Afhankelijk van de lengte/dikte van de slang is de druk op de pomp 15–20 bar.

 • Let goed op dat tijdens het spuiten de nozzles niet verstopt raken. Controleer dit ook voor het bespuiten van de planten.

Aanbevolen dosis en toediening bij het inwrijven van planten:

[Vervallen per 01-03-2014]

 • Middel goed schudden in jerrycan voordat verdund wordt.

 • Dosering: 0,8 L V10 op 8 L water.

 • Preparaat toevoegen aan koud water (±8 °C), eventueel water alvast een dag van te voren klaarzetten in koelcel.

 • Norm vloeistofverbruik 8 liter per hectare.

 • Verdeel porties van ongeveer een halve liter verdund middel in bakjes van ongeveer een 1 L.

 • Elke medewerker die gaat inwrijven neemt een apart bakje en schoon schuursponsje. Bakje aan riem om middel bevestigen.

 • Per bakje carborundumpoeder toevoegen (per liter 15 gram). Zorg ervoor dat middel niet buiten het bakje klotst.

 • Doop schoon schuursponsje in vloeistof en wrijf hiermee één deelblad per plant mee in.

 • Zodra er geen vloeistof meer uit sponsje komt, sponsje opnieuw dopen (ongeveer na elke 20 planten).

 • Als het bakje leeg is kan het bijgevuld worden met verdund middel en carborundum.

Attentiepunten:

[Vervallen per 01-03-2014]

 • Onverdund kunt u het virus gebruiken zoals de houdbaarheidsdatum aangeeft. Eénmaal verdund, binnen 6 uur gebruiken.

 • Enkele dagen na het behandelen zijn er kleine sporen zichtbaar op de planten.

Bevat: 10–50 mg/L virusdeeltjes (milde varianten VX1 en VC1 van pepinomozaïekvirus)

Het middel binnen 3 dagen na levering toepassen. Na levering koel bewaren (4–10ºC).

Nettohoeveelheid: 5 L.

Waarschuwingszinnen

R42/43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen:

S2: Buiten bereik van kinderen houden.

S13: Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

S20/21:Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S23: Spuitnevel niet inademen.

S24: Aanraking met de huid vermijden.

S37: Draag geschikte handschoenen.

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Terug naar begin van de pagina