Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten

[Regeling vervallen per 25-08-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2018.]
Geldend van 25-10-2013 t/m 31-07-2018

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 oktober 2013, PO/F&V/552108 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid voor jonge leerkrachten (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-08-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Bijzondere bekostiging

[Vervallen per 25-08-2018]

  • 1 Voor het schooljaar 2013–2014 ontvangt het bevoegd gezag van een basisschool, het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs en het bevoegd gezag van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bijzondere bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten.

  • 2 De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 52,85 per leerling.

  • 4 De bijzondere bekostiging op grond van deze regeling die het bevoegd gezag voor de school, als bedoeld in artikel 2, eerste lid ontvangt wordt bepaald door het leerlingenaantal van de school te vermenigvuldigen met het in het tweede lid genoemde bedrag per leerling.

Artikel 3. Aanvullende bekostiging

[Vervallen per 25-08-2018]

  • 1 Voor het jaar 2013 ontvangt het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs bekostiging voor personeelskosten ten behoeve van de werkgelegenheid van jonge leerkrachten.

  • 2 De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 69,35 per leerling voortgezet onderwijs.

  • 3 De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling die het bevoegd gezag voor de school, als bedoeld in eerste lid ontvangt wordt bepaald door het aantal aan die school ingeschreven leerlingen voortgezet onderwijs te vermenigvuldigen met het tweede lid genoemde bedrag per leerling voortgezet onderwijs.

Artikel 4. Betaling

[Vervallen per 25-08-2018]

De bijzondere bekostiging bedoeld in artikel 2 en de aanvullende bekostiging bedoeld in artikel 3 wordt in december 2013 uitbetaald.

Artikel 5. Verantwoording bijzondere en aanvullende bekostiging

[Vervallen per 25-08-2018]

De bijzondere en aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, zoals bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-08-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 25-08-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging jonge leerkrachten.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.

Terug naar begin van de pagina