Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 20-10-2013 t/m 31-12-2015

Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de raad), namens de Minister van Veiligheid en Justitie,

gezien:

stelt beleid vast ten aanzien van de kwaliteitsaudits voor bewindvoerderorganisaties,

  • 1. Alle door de raad erkende bewindvoerderorganisaties Wsnp dienen zich te onderwerpen aan periodieke audits, waarbij de kwaliteit van de betreffende bewindvoerderorganisatie wordt getoetst. Dit geldt tevens voor advocatenkantoren, waar bewindvoerders niet-advocaat werkzaam zijn. Deze periodieke audits vinden in principe één maal in de drie jaar plaats.

  • 2. De raad behoudt zich het recht voor ook tussentijds een audit af te nemen, indien daartoe naar het oordeel van de raad aanleiding bestaat.

  • 3. Tijdens de audit wordt getoetst in hoeverre de organisatie voldoet aan de geldende Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp. Deze wordt vastgesteld door de raad en is als bijlage opgenomen bij dit besluit.

  • 4. Negatieve auditresultaten kunnen gevolgen hebben voor de erkenning van de organisatie. De raad kan de erkenning van een bewindvoerderorganisatie per direct intrekken, wanneer uit de audit blijkt dat deze niet aan de geldende kwaliteitsnormen voldoet.

  • 5. Indien de resultaten van de periodieke audit positief zijn, zal de betreffende organisatie een goedkeurende auditverklaring ontvangen.

  • 6. Aan de periodieke audits zijn voor de bewindvoerderorganisaties geen kosten verbonden.

  • 7. Indien een organisatie weigert mee te werken aan een (tussentijdse) periodieke audit, zal dit gevolgen hebben voor de erkenning als Wsnp – bewindvoerderorganisatie. De raad kan in voorkomende gevallen de erkenning van de bewindvoerderorganisatie intrekken.

  • 8. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit kwaliteitsaudits Wsnp-bewindvoerderorganisaties II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking. Het Besluit Kwaliteitsaudits van 1 oktober 2007 komt hiermee te vervallen.

Utrecht, 8 oktober 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

de Raad voor Rechtsbijstand,

voor deze:

P.J.M. van den Biggelaar

Directeur Stelsel

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

Bijlage : Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II

[Vervallen per 01-01-2016]

(Beschikbaar in een afzonderlijk document)

Terug naar begin van de pagina