Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp II

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 20-10-2013 t/m 31-12-2015

Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp II

De Raad voor Rechtsbijstand, namens de Minister van Veiligheid en Justitie,

gezien:

stelt beleid vast ten aanzien van de erkenning van bewindvoerderorganisaties Wsnp (niet zijnde advocatenkantoren met lopende insolventiepraktijk):

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien een organisatie erkend wil worden als bewindvoerderorganisatie Wsnp, kan zij een verzoekschrift indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand, bureau Wsnp (de raad), Bureau Wsnp, Postbus 2349, 5202 CH ’s-Hertogenbosch.

 • 2 Voor erkenning moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. Bij het verzoek is een ondertekende ‘Verklaring bij het erkenningsverzoek’ gevoegd.

  • b. Bij het verzoek is een geheel ingevulde quick scan gevoegd, waaruit blijkt dat de organisatie na een eventuele erkenning zal voldoen aan de geldende kwaliteitsstandaard.

  • c. Bij het verzoek dienen voor de beoogde bewindvoerders een kopie van het identiteitsbewijs (géén rijbewijs) en een kopie van een recente verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan drie maanden) te worden gevoegd. Indien de beoogde bewindvoerders reeds werkzaam zijn als bewindvoerder in het kader van de Wsnp en daartoe zijn ingeschreven in het bewindvoerderregister van de raad, hoeven deze stukken niet te worden bijgevoegd.

  • d. Aanvulling van het aanbod van bewindvoerderorganisaties in het werkgebied van de verzoekende organisatie moet gewenst zijn. De verzoekende organisatie dient hiertoe onder andere aan te geven voor welke rechtbank(en) zij wil gaan werken en dient een verklaring van ten minste één rechtbank te overleggen waarin staat dat de rechtbank voornemens is om bewindvoerders die werkzaam zijn voor de organisatie, regelmatig te gaan benoemen.

  • e. De organisatie moet in staat zijn om de Wsnp kostendekkend uit te voeren. Bij het verzoek dient derhalve een reële begroting te worden overgelegd van de te verwachten inkomsten en kosten over een periode van tenminste drie jaar.

  • f. Indien de organisatie voornemens is naast de werkzaamheden in het kader van de Wsnp nog andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden aan te sluiten bij de werkzaamheden in het kader van de Wsnp. Er dient derhalve aangegeven te worden of de organisatie andere werkzaamheden wil gaan verrichten of diensten wil gaan aanbieden en zo ja, welke werkzaamheden of diensten dat zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien uit het erkenningsverzoek blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden als vermeld onder artikel 1, wijst de raad het verzoek af.

 • 2 Indien het verzoek voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 en uit de ingevulde QuickScan blijkt dat de organisatie aan de kwaliteitsstandaard zal voldoen, wordt het dossier van de organisatie doorgezonden naar een door de raad aangewezen auditbureau.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Indien het erkenningsverzoek wordt doorgestuurd naar het auditbureau, neemt een medewerker van dit bureau contact op met de organisatie om een datum te plannen voor de erkenningsaudit. De erkenningsaudit dient zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

 • 2 Alvorens de audit plaats vindt, dient de organisatie een bedrag van € 650,– te betalen aan het auditbureau. Wordt de audit afgerond met een positief resultaat, dan vergoedt de raad dit bedrag.

 • 3 Tijdens de erkenningsaudit controleert de auditor aan de hand van de door de organisatie ingevulde QuickScan in hoeverre de organisatie naar verwachting aan de geldende kwaliteitsstandaard zal voldoen.

 • 4 Na afloop van de audit stelt de auditor een conceptverslag op van zijn bevindingen. De organisatie kan aanmerkingen op dit verslag doorgeven aan de auditor. Aan de hand van het conceptverslag en de opmerkingen van de organisatie stelt het auditbureau een definitief verslag op. De organisatie, de raad en de auditor ontvangen een exemplaar van het definitieve verslag.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Nadat de raad het definitieve verslag van het auditbureau heeft ontvangen neemt hij een besluit op het erkenningsverzoek. De raad kan een organisatie erkennen als bewindvoerderorganisatie Wsnp of het verzoek tot erkenning afwijzen. De bevindingen in het auditrapport zijn daarbij niet bindend.

 • 2 Binnen een jaar na de uitvoering van de erkenningsaudit dient de eerste periodieke audit plaats te vinden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

Tegen de besluiten op het verzoek tot erkenning als bedoeld in artikel 2 lid 1 en artikel 4 lid 1 kan bezwaar worden ingediend. De regels van de Algemene wet bestuursrecht zijn hierbij van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De raad kan landelijk of per arrondissement een stop instellen op de erkenning van nieuwe bewindvoerderorganisaties.

 • 2 Het instellen van een dergelijke stop en het opheffen daarvan wordt kenbaar gemaakt aan belanghebbenden via algemene communicatie-uitingen van de raad, zoals de nieuwsbrief Wsnp en de website die door bureau Wsnp wordt beheerd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2016]

De ‘erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp’ van 1 april 2007 komt met ingang van 1 oktober 2013 te vervallen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit beleid wordt aangehaald als ‘Erkenningsprocedure bewindvoerderorganisaties Wsnp II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 8 oktober 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

de Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel.

J. Wijkstra,

Directeur

Bedrijfsvoering.
Terug naar begin van de pagina