Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 20-10-2013 t/m 31-12-2015

Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II

De Raad voor Rechtsbijstand (hierna de raad), namens de Minister van Veiligheid en Justitie,

gezien:

stelt het navolgende beleid vast met betrekking tot de basisopleiding bewindvoerder Wsnp voor niet-advocaten.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2016]

De raad kan opleidingen erkennen als basisopleiding bewindvoerder Wsnp. Met het succesvol afronden van een dergelijk opleidingstraject voldoet een kandidaat aan art 1, lid 2 van het Reglement register bewindvoerders Wsnp II van 1 oktober 2013.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2016]

Een opleidingsinstituut kan de raad schriftelijk om erkenning van de opleiding verzoeken. Het verzoek dient vergezeld te gaan van documentatie waarmee de raad het verzoek kan beoordelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2016]

De raad toetst het verzoek en de bijlagen aan de criteria die in dit besluit zijn vastgelegd. Mits het verzoek compleet is, neemt de raad binnen zes weken na ontvangst een besluit. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2016]

De erkenning geldt zolang de inhoud van een opleiding of de criteria voor erkenning niet wijzigen. Indien hier wel een wijziging in optreedt, vervalt de erkenning automatisch en dient de opleiding een nieuwe erkenningsprocedure te starten.

De raad dient het opleidingsinstituut in de gelegenheid te stellen in een vooraf gestelde termijn de inhoud van de opleiding aan te passen. Na verloop van deze termijn zal de raad de opleiding aan de gewijzigde criteria toetsen en opnieuw beslissen over erkenning.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2016]

De raad kan, indien hij daartoe aanleiding ziet, ook bij een ongewijzigde inhoud, een opleiding opnieuw aan de criteria toetsen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp II’ en treedt twee dagen na publicatie in de Staatscourant in werking.

Utrecht, 8 oktober 2013

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
voor deze,

De Raad voor Rechtsbijstand,

J. Wijkstra,

Directeur Bedrijfsvoering.

P.J.M van den Biggelaar,

Directeur Stelsel.

Terug naar begin van de pagina