Wijzigingsbesluit Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs (aanpassing benoemings- en herbenoemingstermijn)

Geldend van 19-10-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 oktober 2013, nr. 430393, houdende wijziging van het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs in verband met een aanpassing van de benoemings- en herbenoemingstermijn van de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel II. Overgangsbepaling

In afwijking van artikel 2, vierde lid, kan de Minister de voorzitter of een lid, waarvan de herbenoemingstermijn van drie jaar verstrijkt, voor een tweede maal aansluitend herbenoemen voor een periode van ten hoogste één jaar.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina