Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2013

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 12-06-2013 t/m 31-12-2014

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2013

De directeur Dienst ICT Uitvoering,

Gelet op artikel 17 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2012;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

 • b. de plaatsvervangend directeur: de plaatsvervangend directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

 • c. de Chief Financial Officer: de Chief Financial Officer van de Dienst ICT Uitvoering;

 • d. de MT-leden: de leden van het managementteam van de Dienst ICT Uitvoering, niet zijnde de directeur;

 • e. het MT-Dienst ICT Uitvoering: het collectief van onder a, c en d bedoelde functionarissen;

 • f. de teamleiders: de teamleiders van de Dienst ICT Uitvoering;

 • g. de clusterleiders: de clusterleiders van de Dienst ICT Uitvoering;

 • h. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-Dienst ICT Uitvoering geen overeenstemming bestaat;

 • b. personeelsaangelegenheden, met uitzondering van de in artikelen 3, 4, 5 en 6 bedoelde aangelegenheden;

 • c. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het MT-Dienst ICT Uitvoering aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de plaatsvervangend directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2 Aan de plaatsvervangend directeur wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de Chief Financial Officer wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de Chief Financial Officer wordt tevens, voor de onder hem ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 129.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de teamleiders van de Dienst ICT Uitvoering wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 24.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de teamleiders wordt voorts, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

§ 3. Vervanging

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De uit dit besluit voor een MT-lid voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een aangewezen teamleider.

 • 2 De uit dit besluit voor een teamleider voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een aangewezen andere teamleider bij DICTU.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur van de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit machtiging is verleend.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2013.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 mei 2013

W.J. Zwalve,

directeur Dienst ICT Uitvoering

Terug naar begin van de pagina