Mandaatregeling GDI ICT 2013

Geldend van 18-10-2013 t/m heden

Regeling van de directeur van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 16 september 2013 nr. 01, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling GDI ICT 2013)

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling pSG Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013 aan de directeur van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. het hoofd afdeling Bedrijfsvoering;

 • b. het hoofd afdeling Front Office;

 • c. het hoofd afdeling Beheer.

Artikel 2

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de directeur blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

 • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

 • c. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake buitenlandse dienstreizen;

 • d. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op basis van artikel 69 ARAR voor zover de schadeloosstelling betrekking heeft op materiële schade tot een bedrag van € 10.000;

 • e. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

 • f. de bevoegdheid tot de inkoop en inhuur van producten, middelen en diensten voor bedragen vanaf € 50.000.

Artikel 5

 • 1 De directeur wordt bij afwezigheid vervangen door een daartoe door hem aangewezen afdelingshoofd.

 • 2 De in artikel 1, onder a tot en met c genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars, in artikel 1 genoemde, bevoegdheden.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT ter inzage.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur van het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT, van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

B. van Graft

Terug naar begin van de pagina