Mandaatregeling FBC Veiligheid en Justitie 2013

Geldend van 16-10-2013 t/m heden

Regeling van de directeur Financiën, Bedrijfsvoering en Control van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2013, nr. 422412 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de onder de directie ressorterende afdelingen (Mandaatregeling FBC Veiligheid en Justitie 2013)

De directeur Financiën, Bedrijfsvoering en Control van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3, tweede lid van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel c, van de Mandaatregeling DGRR Veiligheid en Justitie 2013 aan de directeur Financiën, Bedrijfsvoering en Control verleende mandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen mandaat verleend aan:

  • a. het hoofd van de afdeling Control;

  • b. het hoofd van de afdeling Planning, Control en Managementinformatie.

Artikel 2

De in artikel 1, onder a en b, genoemde functionarissen wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 oktober 2013

De directeur Financiën, Bedrijfsvoering en Control van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

R.J.F. Baarends

Terug naar begin van de pagina