Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep

Geldend van 12-10-2013 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. 544330, van 2 oktober 2013, tot geheimhouding aanbestedingen met betrekking tot beveiligingsinstallaties landelijke publieke mediadienst

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende:

  • dat bij besluit van 12 juli 2007, nr. MLB/FTZ/2007/28.872 (Stcrt. 2007, nr. 134), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten heeft tot geheimverklaring van de aanbesteding voor het leveren, installeren en onderhouden van en het verhelpen van storingen aan technische beveiligingsvoorzieningen van de toenmalige Nederlandse Omroep Stichting (NOS);

  • dat door het in werking treden van de Aanbestedingswet 2012 per 1 april 2013 de wettelijke grondslag van het genoemde besluit dient te worden aangepast;

  • dat per 1 januari 2010 de oorspronkelijke Stichting NOS is gesplitst in twee stichtingen, de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO);

  • dat beide stichtingen vitale onderdelen van de infrastructurele voorzieningen voor de strategische uitzendprocessen van de landelijke publieke mediadienst bezitten en huisvesten en dat daarom het nieuwe besluit niet alleen dient te gelden voor de NOS, maar ook voor de NPO;

  • dat bij de NOS en de NPO technische beveiligingsvoorzieningen nodig zijn voor de beveiliging van de gebouwen en daarin verblijvende personen en roerende zaken;

  • dat het belang van de strategische uitzendprocessen voor de landelijke publieke mediadienst en voor de informatievoorziening in Nederland – specifiek in situaties van calamiteiten of als doelwit van acties – bijzondere beveiligingsaspecten kent;

  • dat daarom geheimhouding noodzakelijk is met betrekking tot de functionele en technische invulling en uitvoering ervan, om het risico van inbreuk door derden op de beveiligingsvoorzieningen te minimaliseren;

  • dat het daarom uitgesloten is in deze de Europese aanbestedingsprocedures te volgen;

Gelet op artikel 2.23, eerste lid, onderdeel e, van de Aanbestedingswet 2012;

Besluit:

Artikel 1

De aanbesteding voor het leveren, installeren, gebruiken en onderhouden van en het verhelpen van storingen aan technische beveiligingsvoorzieningen van de Nederlandse Omroep Stichting (NOS) en de Stichting Nederlandse Publieke Omroep wordt geheim verklaard.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.

Dit besluit zal met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina