Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2013

[Regeling vervallen per 15-10-2018.]
Geldend van 15-10-2013 t/m 14-10-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2013, nr. BOACAT2013/070, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de regionale eenheid Oost-Nederland

Artikel 1

[Vervallen per 15-10-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 15-10-2018]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Oost-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 15-10-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 15-10-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 1300 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 15-10-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 15-10-2018]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 7

[Vervallen per 15-10-2018]

  • 1 De politiechef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 15-10-2018]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Noord- en Oost Gelderland van 10 juli 2012, nr. 5734542/Justis/12 wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland Midden van 25 mei 2012, nr. 5731770Justis/12, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Gelderland Zuid van 8 juli 2010, nr. 5649140/Justis/10, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie IJsselland van 27 januari 2009, nr. 5578898/Justis/08, wordt ingetrokken.

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regiopolitie Twente van 31 juli 2012, nr. 5735868/Justis/12, wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 15-10-2018]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluiten, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 15-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 15-10-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Oost-Nederland 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 oktober 2013

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina