Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2014

[Regeling vervallen per 31-12-2014.]
Geldend van 01-10-2013 t/m 30-12-2014

Regeling van het College voor Examens van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01729 houdende vaststelling van het examenreglement en programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en staatsexamens VO BES 2014 (Regeling examenreglement en PTA staatsexamens VO 2014)

Artikel 1. Examenreglement staatsexamens VO 2014

[Vervallen per 31-12-2014]

Het examenreglement staatsexamens VO, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor examens en artikel 13 eerste en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, wordt vastgesteld voor het jaar 2014 als opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Examenreglement staatsexamens VO BES 2014

[Vervallen per 31-12-2014]

Het examenreglement staatsexamens VO BES, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a van de Wet College voor examens en afdeling 1, artikel 12 eerste en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2014 als opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO en VO BES 2014

[Vervallen per 31-12-2014]

Het programma van toetsing en afsluiting staatsexamens VO, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor examens en artikel 13 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO, en het staatsexamens VO BES, bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel a van de Wet College voor examens en artikel 12 tweede en derde lid, van het Staatsexamenbesluit VO BES, wordt vastgesteld voor het jaar 2014 voor de vakken en onderdelen van het eindexamen als vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2014]

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2013 ten behoeve van de staatsexamens vwo-havo-vmbo in 2014 en vervalt per 31 december 2014.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement en PTA staatsexamens vwo-havo-vmbo 2014.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2 Het programma van toetsing en afsluiting, bedoeld in artikel 2, wordt bekend gemaakt op www.duo.nl (examens).

Het College voor examens,

Namens deze,

de voorzitter,

H.W. Laan

Bijlage 1. bij de Regeling examenreglement en PTA staatsexamens VO 2014 van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01729

[Vervallen per 31-12-2014]

Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs 2014,

[Vervallen per 31-12-2014]

voor staatsexamen vwo, staatsexamen havo en staatsexamen vmbo.

Inhoudsopgave

[Vervallen per 31-12-2014]

Artikel 1 Definities

2

Artikel 2 Aanmelden

2

Artikel 3 Indeling examen

2

Artikel 4 Vakken staatsexamen

3

Artikel 5 Examendossier, werkstukken

3

Artikel 6 Schriftelijk/mondeling examen, schriftelijke toets

3

Artikel 7 Beoordeling mondeling examen of praktisch examen

4

Artikel 8 Profielwerkstuk en ‘oriëntatie op studie en beroep’ vwo/havo

4

Artikel 9 Sectorwerkstuk en ‘oriëntatie op leren en werken’ vmbo

4

Artikel 10 Rekentoets

4

Artikel 11 Onregelmatigheden

4

Artikel 12 Klachten en bezwaar

5

Artikel 13 Uitslag

5

Artikel 14 Uitslagregeling

5

Artikel 15 Herkansing

6

Artikel 16 Uitreiking diploma en cijferlijst

7

Artikel 17 Certificaat

7

Artikel 18 Ontheffingen/vrijstellingen

8

Artikel 19 Bewaren en inzien van schriftelijke examenwerk

8

Artikel 20 Aansprakelijkheid

8

Artikel 21 Gevallen onvoorzien

8

Bijlage 1 Eindexamen vwo

8

Bijlage 2 Eindexamen havo

10

Bijlage 3 Eindexamen vmbo TL

11

Bijlage 4 vmbo GL, BB, KB

12

Examenreglement staatsexamens VO

[Vervallen per 31-12-2014]

Volgens artikel 2 lid 3a van de Wet College voor examens stelt het College voor examens bij regeling het examenreglement vast. Het navolgende strekt tot uitvoering hiervan.

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-12-2014]

Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder:

 • Onze Minister: onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Staatsexamen: het staatsexamen ter verkrijging van een diploma vwo, havo, of vmbo.

 • Deelstaatsexamen: het examen in één of meer van de voor het staatsexamen voorgeschreven vakken.

 • Centraal examen: het centraal examen bedoeld in art. 4 lid 1 van het Staatsexamenbesluit VO.

 • College-examen: het college-examen bedoeld in art. 4 lid 1 van het Staatsexamenbesluit VO.

 • Examenonderdeel: het centraal examen of het college-examen.

 • College voor examens: het College genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens.

 • DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Commissie staatsexamens VO: commissie namens het College voor examens belast met het organiseren en afnemen van staatsexamens Voortgezet Onderwijs.

Artikel 2. Aanmelden

[Vervallen per 31-12-2014]

Kandidaten dienen zich aan te melden voor 1 januari 2014.

VSO-scholen dienen hun leerlingen aan te melden voor 1 december 2013; wijzigingen op de vso-aanmelding kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 15 februari 2014.

Artikel 3. Indeling examen

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Het staatsexamen in een vak bestaat uit een centraal examen en/of een college-examen. Het centraal examen is identiek aan het centraal examen voor de dagscholen en de dag/avondscholen.

  Het college-examen bestaat uit:

  • a. een schriftelijke toets en een mondeling examen, of

  • b. een schriftelijke toets, of

  • c. een mondeling examen, of

  • d. een praktisch examen.

 • 2. Het staatsexamen wordt afgenomen overeenkomstig het desbetreffende examenprogramma, vastgesteld op grond van artikel 7 van het Eindexamenbesluit VO.

 • 3. Ten aanzien van het college-examen geldt dat:

  • a. keuzen die ingevolge het in het tweede lid bedoelde examenprogramma moeten of kunnen worden gemaakt door de school, worden gemaakt door het College voor examens, en

  • b. het College voor examens kan afwijken van de voorschriften met betrekking tot het schoolexamen die om praktische redenen in het college-examen niet uitvoerbaar zijn, met dien verstande dat het college-examen zoveel mogelijk gelijkwaardig blijft aan het schoolexamen.

 • 4. Het College voor examens stelt jaarlijks voor elk vak op grond van de wet College voor examens artikel 4a een programma van toetsing en afsluiting vast in de vorm van vakinformatie.

 • 5. Deze vakinformatie bevat, naast de door Onze Minister vastgestelde onderwerpen voor het centraal examen, regels omtrent alle onderdelen van het college-examen.

Artikel 4. Vakken staatsexamen

[Vervallen per 31-12-2014]

Artikel 8 van het Staatsexamenbesluit heeft betrekking op de vakken voor het behalen van het diploma vwo, havo en/of vmbo.

Zie de bijlagen 1, 2 en 3.

Artikel 5. Examendossier, werkstukken

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het college-examen, zoals dit door het College voor examens in de vakinformatie is vastgelegd.

  Werkstukken, boekenlijsten, artikelen, songteksten/gedichten (zie de vakinformatie) dienen vóór 1 mei van het betreffende examenjaar in tweevoud opgestuurd te worden naar DUO, afdeling staatsexamens vwo-havo-vmbo, Postbus 30158, 9700 LK Groningen.

  Van het tijdig ingezonden materiaal ontvangt de kandidaat een ontvangstbevestiging.

  Een uitzondering vormen de werkstukken voor tekenen en handvaardigheid: deze dienen te worden meegebracht naar het college-examen.

  Voor kandidaten aan een vso-school liggen de werkstukken op de afgesproken datum klaar ter controle door de plaatselijk voorzitter mondeling.

 • 2. De examinatoren moeten voor aanvang van het mondeling examen het ingezonden materiaal kunnen inzien.

  Wanneer het op te sturen materiaal niet tijdig bij DUO, afdeling staatsexamens is ontvangen, wordt de kandidaat voor het betreffende vak niet opgeroepen voor het college-examen of wordt de reeds verstuurde oproep ingetrokken.

Artikel 6. Schriftelijk/mondeling examen, schriftelijke toets

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Een kandidaat wordt alleen toegelaten tot het examen indien hij de examenoproep en een geldig legitimatiebewijs voorzien van een recente pasfoto kan tonen.

 • 2. Bij het schriftelijk examen of een schriftelijke toets dient de kandidaat 30 minuten voor aanvang van het examen in de examenzaal aanwezig te zijn.

 • 3. Een kandidaat wordt niet toegelaten tot het schriftelijk examen of de schriftelijke toets indien hij zich meer dan 30 minuten na aanvangstijd van het examen meldt bij de plaatselijk voorzitter.

 • 4. Bij alle vakken van vwo en havo, met uitzondering van het profielwerkstuk, en bij alle talen bij het vmbo wordt de kandidaat 20 minuten voor aanvang van het mondeling examen verwacht in het voorbereidingslokaal om zich op het examen voor te bereiden. Deze voorbereiding is een verplicht onderdeel van het examen. De precieze aard van deze voorbereiding kunt u voor ieder vak vinden in de vakinformatie

  Indien een kandidaat zich te laat voor de voorbereiding meldt, wordt de tijd die de kandidaat te laat is, niet gecompenseerd.

 • 5. Als de kandidaat zich minder dan 5 minuten te laat bij de examinatoren meldt voor de afname van het mondeling examen, wordt het examen volgens rooster afgenomen. De tijd die de kandidaat te laat is, wordt niet gecompenseerd. Bij de beoordeling wordt geen rekening gehouden met het feit dat de kandidaat door te laat te komen zich niet heeft kunnen voorbereiden.

  Het mondeling examen komt te vervallen als de kandidaat zich 5 minuten of meer te laat bij de examinatoren meldt voor de afname.

 • 6. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van het College voor examens,

  • a. in het eerste tijdvak verhinderd is bij één of meer schriftelijke toetsen of examens, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak zo veel mogelijk gemiste toetsen en examens alsnog af te leggen;

  • b. niet in staat is al zijn schriftelijke toetsen en examens in het eerste en tweede tijdvak af te leggen, krijgt hij uitstel naar het derde en zo nodig vierde tijdvak, maar voor niet meer vakken dan nodig zijn voor een profiel (vwo en havo) of een sector (vmbo), met dien verstande dat een kandidaat die examen doet in meerdere schoolsoorten, slechts voor één schoolsoort uitstel naar het derde en zo nodig vierde tijdvak kan krijgen.

 • 7. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van het College voor examens, afwezig is bij een of meer mondelinge en/of praktische toetsen in de periode juni/juli, wordt geprobeerd de gemiste toetsen alsnog in dezelfde periode in te roosteren. Is dat niet mogelijk, dan krijgt de kandidaat uitstel naar het derde en zo nodig vierde tijdvak, met dezelfde beperkende voorwaarden als in lid 6b.

 • 8. Mondelinge, praktische of schriftelijke examens of toetsen waarbij de kandidaat in het vierde tijdvak afwezig is, komen te vervallen.

Artikel 7. Beoordeling mondeling examen of praktisch examen

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Bij aanvang van het college-examen in een vak waarvoor een werkstuk of boekenlijst vereist is, bepalen de examinatoren of de betreffende documenten in redelijke mate voldoen aan de gestelde eisen; is dit niet het geval, dan wordt voor het betreffende onderdeel van het college-examen het cijfer 1 toegekend.

 • 2. Inhoudelijke toetsing van een werkstuk of boekenlijst gebeurt tijdens de afname van het mondeling of het praktisch gedeelte van het college-examen. Tijdens de afname worden vragen over het werkstuk gesteld. In de vakinformatie is per vak aangegeven welke invloed de beoordeling van het werkstuk, de bijbehorende presentatie en de beantwoording van daarover gestelde vragen heeft bij de bepaling van het cijfer voor het college-examen.

 • 3. In de vakinformatie is per vak aangegeven waarop de kandidaat tijdens het college-examen wordt beoordeeld en is de weging van de cijfers voor de verschillende onderdelen vastgelegd.

Artikel 8. Profielwerkstuk en ‘oriëntatie op studie en beroep’ vwo/havo

[Vervallen per 31-12-2014]

Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het betreffende profiel. Het profielwerkstuk heeft betrekking op ten minste één vak dat bij de uitslagbepaling is betrokken. Dit vak dient een studielast te hebben van minimaal 320 uur voor havo en minimaal 400 uur voor vwo.

Artikel 9. Sectorwerkstuk en ‘oriëntatie op leren en werken’ vmbo

[Vervallen per 31-12-2014]

Het sectorwerkstuk dient te gaan over een maatschappelijk relevant onderwerp dat past bij de

beroepswereld van de betreffende sector.

Artikel 10. Rekentoets

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De rekentoets is een verplicht onderdeel van het staatsexamen.

 • 2. Het resultaat van de rekentoets heeft geen invloed op de uitslag.

 • 3. Het resultaat van de rekentoets wordt op de cijferlijst vermeld.

Artikel 11. Onregelmatigheden

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig onderdeel van het staatsexamen of deelstaatsexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan het College voor examens maatregelen nemen. De kandidaat krijgt daarvan schriftelijk bericht.

 • 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar kunnen worden genomen, zijn:

  • a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het college-examen of het centraal examen;

  • b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het college-examen of het centraal examen van het betreffende vak;

  • c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het college-examen of het centraal examen;

  • d. minder vergaande maatregelen dan die, bedoeld onder a tot en met c.

 • 3. Indien de ontzegging, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, betrekking heeft op een kandidaat die in meer dan één vak examen aflegt, kan de ontzegging betrekking hebben op de toetsen van alle vakken.

 • 4. Indien de onregelmatigheid pas wordt ontdekt na afloop van het examen, kan het College voor examens de kandidaat het betreffende diploma of het certificaat en de cijferlijst onthouden, of kan het College voor examens bepalen dat aan de betrokken kandidaat dat diploma of certificaat, en die cijferlijst, slechts kunnen worden uitgereikt nadat opnieuw examen is afgelegd in de door het College aan te wijzen onderdelen en op de door het College te bepalen wijze.

 • 5. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.

 • 6. De kandidaat kan tegen een besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, bezwaar maken bij het College voor examens. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt vijf dagen nadat het besluit aan de kandidaat is bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze. Het College voor examens beslist binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij het college deze termijn heeft verlengd met ten hoogste twee weken. Het College voor examens stelt bij zijn beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen. Het College voor examens deelt zijn beslissing op het bezwaar mee aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat die minderjarig is en aan de inspectie.

 • 7. De kandidaat die zonder een door het College voor examens aanvaarde reden afwezig is bij enig onderdeel van het staatsexamen of deelstaatsexamen in een vak, is uitgesloten van verdere deelname aan het centraal examen en het college-examen in dit vak. Een eventueel al afgelegd centraal examen en/of al afgelegde onderdelen van het college-examen in dit vak wordt/worden ongeldig verklaard.

Artikel 12. Klachten en bezwaar

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Klachten kunnen ingediend worden door een email te sturen naar klachten@ocwduo.nl of een brief te sturen naar Antwoordnummer 392, 9700 LK Groningen. Vermeld daarbij altijd uw naam- en adresgegevens en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

 • 2. Tegen een besluit waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij OCW/DUO, Examendiensten, afdeling staatsexamens VO, Postbus 30158, 9700 LK Groningen.

Artikel 13. Uitslag

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De uitslag wordt door de voorzitter en de secretaris vastgesteld op grond van (voor zover van toepassing):

  • één of meer door de Commissie staatsexamens VO uitgereikte cijferlijsten;

  • één of meer door het College voor examens uitgereikte cijferlijsten;

  • één (!) cijferlijst van een school voor voortgezet onderwijs;

  • één of meer cijferlijsten van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs;

  • één of meer door de Commissie staatsexamens VO uitgereikte bewijzen van ontheffing;

  • één of meer door het College voor examens uitgereikte bewijzen van ontheffing.

  Vakken met een onvoldoende eindcijfer mogen bij de uitslag worden betrokken. De uitslagregeling geldt ook als de examens voor bepaalde vakken in verschillende jaren zijn afgenomen.

 • 2. De hierboven bedoelde cijferlijsten en bewijzen van ontheffing worden uitsluitend bij de vaststelling van de uitslag betrokken, indien na het kalenderjaar van het verrichten van de onderwijs- of examenprestatie waarop de cijferlijst of de ontheffing berust, nog geen 10 jaren zijn verstreken.

 • 3. Niet alle op de door de kandidaat ingeleverde documenten vermelde vakken hoeven bij de uitslagbepaling te worden betrokken. De overgebleven vakken dienen een staatsexamen te vormen.

 • 4. De uitslag luidt ‘geslaagd ’ of ‘afgewezen’.

Artikel 14. Uitslagregeling

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De kandidaat die staatsexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien:

  • a. hij, voor zover van toepassing, voor het sectorwerkstuk de beoordeling ‘goed’ of ‘voldoende’ heeft behaald en

  • b. het rekenkundig gemiddelde van de door hem bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en

  • c. hij voor het vak Nederlands als eindcijfer tenminste een vijf heeft behaald en

  • d. hij heeft deelgenomen aan de rekentoets en

  • e. hij

   • 1. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of

   • 2. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarbij ten minste één 7 of hoger, of

   • 3. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarbij ten minste één 7 of hoger.

 • 2. De kandidaat die staatsexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien

  • a. het rekenkundig gemiddelde van de door hem bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en

  • b. hij heeft deelgenomen aan de rekentoets en

  • c. hij

   • 1. voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of

   • 2. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of

   • 3. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, of

   • 4. voor twee van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt en

  • d. hij voor de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en Wiskunde A, Wiskunde B dan wel Wiskunde C ten hoogste één maal het eindcijfer 5 en verder eindcijfer(s) 6 of hoger heeft behaald en

  • e. hij voor geen van de onderdelen genoemd in het vierde lid een eindcijfer lager dan 4 heeft behaald.

 • 3. Kandidaten die bij de uitslagbepaling cijfers voor de in het tweede lid onder d genoemde vakken willen laten meetellen die behaald zijn voor 2013 hoeven niet te voldoen aan de eis, verwoord in het tweede lid onder d. Deze overgangsbepaling geldt tot en met het examenjaar 2015.

 • 4. Bij de uitslagbepaling volgens het tweede lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers van tenminste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, genaamd het combinatiecijfer, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald:

  • voor havo: maatschappijleer en het profielwerkstuk,

  • voor vwo: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk.

  Daaraan kan via inwisseling worden toegevoegd:

  • a. literatuur,

  • b. klassieke culturele vorming,

  • c. algemene natuurwetenschappen in het havo,

  • d. godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 5. Het College voor examens bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het vierde lid, als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende delen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt deze uitkomst indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

Artikel 15. Herkansing

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De vmbo-kandidaat die voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 'niet afgerond' heeft gekregen maar bij een beoordeling 'voldoende' of 'goed' in hetzelfde examenjaar in aanmerking komt voor een diploma vmbo, krijgt in het derde of vierde tijdvak één keer de gelegenheid opnieuw een sectorwerkstuk in te leveren en te presenteren. Dit beperkt niet het recht van de kandidaat op herkansing voor een college-examen in een bepaald vak.

 • 2. Een kandidaat die een staatsexamen heeft afgelegd en daarvoor niet geslaagd is, mag een herkansing afleggen bestaande uit één college-examen en/of één centraal examen, niet noodzakelijkerwijs van hetzelfde vak, mits hij daardoor alsnog kan slagen. Een herkansing mag alleen worden afgelegd in vakken waarin in het lopende examenjaar staatsexamen is afgelegd.

  Bij de uitreiking van de cijferlijst na vaststelling van de uitslag wordt aan de kandidaat die daarvoor in aanmerking komt, een herkansingsformulier uitgereikt. De kandidaat kan, binnen de daarvoor gestelde termijn, aangeven of hij aan de herkansing wenst deel te nemen en voor welk(e) vak(ken). De gestelde termijn staat vermeld op het herkansingsformulier.

 • 3. Herkansingen worden afgenomen in het derde tijdvak of, zo nodig, in het vierde tijdvak. Het College voor examens kan besluiten het centraal examen of een schriftelijk onderdeel van het college-examen bij de herkansing mondeling te laten afnemen.

 • 4. Bij vakken waarbij het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel bestaat, kan een kandidaat het College voor examens toestemming vragen bij de herkansing slechts één van beide onderdelen te doen. Het College voor examens neemt op dit verzoek een gemotiveerde beslissing. Als een onderdeel van het college-examen niet opnieuw wordt geëxamineerd, geldt voor dat onderdeel het resultaat dat eerder in het lopende examenjaar is behaald.

 • 5. Voordat de berekening van het eindcijfer plaatsvindt, wordt het cijfer van de herkansing voor het afgelegde centraal examen dan wel college-examen bepaald. Als het cijfer van de herkansing hoger uitvalt, dan wordt er met dat resultaat gerekend. Is het cijfer van de herkansing niet hoger dan wordt met het eerdere resultaat gerekend.

 • 6. De kandidaat die een staatsexamen heeft gedaan en in het lopende examenjaar de rekentoets heeft gemaakt, heeft recht op een herkansing van de rekentoets. Deze herkansing staat los van andere herkansingen.

 • 7. Herkansing voor deelstaatsexamens is niet mogelijk.

Artikel 16. Uitreiking diploma en cijferlijst

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Aan een voor een staatsexamen vwo, havo of vmbo geslaagde kandidaat wordt een diploma uitgereikt. Op het diploma wordt het behaalde profiel / worden de behaalde profielen (vwo en havo) vermeld en bij het vmbo de behaalde sector / sectoren en de leerweg.

  Bij het diploma wordt voor vwo en havo per behaald profiel een cijferlijst uitgereikt; bij het diploma vmbo wordt één cijferlijst uitgereikt waarop de leerweg en alle behaalde sectoren staan beschreven.

  Op een cijferlijst wordt/worden vermeld, voor zover van toepassing:

  • het profiel waarin het examen is afgelegd (voor vwo en havo);

  • de vakken waarin de kandidaat is geëxamineerd;

  • de vakken waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover zij bij de uitslag zijn betrokken;

  • de cijfers voor het centraal examen en/of het college-examen en het eindcijfer per vak;

  • het combinatiecijfer (vwo en havo)

  • de samenstellende onderdelen van het combinatiecijfer en de daarvoor behaalde cijfers;

  • het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en het vak / de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, dan wel het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan;

  • de rekentoets;

  • de uitslag ‘geslaagd’.

  Vakken waarin de kandidaat wel examen heeft gedaan maar die niet bij de uitslag zijn betrokken, kunnen op verzoek van de kandidaat weggelaten worden op de cijferlijst.

  Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan een staatsexamen vwo, havo of vmbo en daarvoor, ook na een eventuele herkansing, niet is geslaagd, wordt een cijferlijst uitgereikt met daarop vermeld, voor zover van toepassing:

  • het profiel waarvoor het examen is afgelegd (voor vwo en havo);

  • de sector/sectoren en de leerweg (vmbo);

  • de vakken waarin de kandidaat is geëxamineerd;

  • de cijfers voor het centraal examen en/of het college-examen en het eindcijfer per vak;

  • het combinatiecijfer (vwo en havo)

  • de samenstellende onderdelen van het combinatiecijfer en de daarvoor behaalde cijfers;

  • het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en het vak / de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, dan wel het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan;

  • de rekentoets;

  • de uitslag ‘afgewezen’.

 • 2. Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan een deelstaatsexamen vwo, havo of vmbo, wordt een cijferlijst deelstaatsexamen uitgereikt met, zover van toepassing, daarop vermeld:

  • de vakken waarin de kandidaat is geëxamineerd;

  • de leerweg (vmbo);

  • de cijfers voor het centraal examen en/of het college-examen en het eindcijfer per vak;

  • de rekentoets;

  • het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en het vak / de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, dan wel het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan.

Artikel 17. Certificaat

[Vervallen per 31-12-2014]

Aan een kandidaat die een staatsexamen heeft gedaan en is afgewezen en aan een kandidaat die deelstaatsexamen heeft gedaan, wordt per schoolsoort één certificaat uitgereikt voor, voor zover van toepassing,

 • a. het vak of de vakken waarvoor hij een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • b. voor het vwo en het havo het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk indien hij hiervoor het eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en

 • c. voor het vmbo het thema van het sectorwerkstuk, indien dit beoordeeld is met ‘goed’ of ‘voldoende’,

met dien verstande dat indien een examen in een vak dat op een certificaat voorkomt uit meerdere onderdelen bestaat, alle onderdelen in hetzelfde jaar dienen te zijn afgelegd.

Artikel 18. Ontheffingen/vrijstellingen

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Op basis van een diploma of getuigschrift, niet zijnde een diploma of certificaat vwo, havo, vmbo en mavo kan een kandidaat een verzoek om ontheffing voor één of meer vakken indienen.

 • 2. Een verzoek om ontheffing voor één of meer vakken zoals bedoeld in lid 1, dient voor 1 januari van het kalenderjaar waarin men examen wil afleggen, te worden ingediend. Als het College voor examens positief beslist, wordt aan de kandidaat een ‘Bewijs van ontheffing’ uitgereikt.

 • 3. Vrijstelling van rechtswege op basis van certificaten en cijferlijsten vwo, havo, vmbo en mavo is geregeld in de vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo-havo 2007.

 • 4. Een kandidaat die in het bezit is van een havo-diploma, heeft op grond daarvan ontheffing voor de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel van het vwo: maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen

Artikel 19. Bewaren en inzien van schriftelijke examenwerk.

[Vervallen per 31-12-2014]

Het schriftelijk examenwerk en de protocollen van de mondelinge examens worden gedurende ten minste zes maanden na afloop van het examen bewaard. Een kandidaat kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van zes maanden inlichtingen inwinnen bij het College voor examens.

Het College voor examens zal op ten minste twee data in het examenjaar kandidaten de mogelijkheid bieden in Amersfoort hun schriftelijk examenwerk in te zien. Voor deze inzage moeten kandidaten zich uiterlijk twee weken voor de gewenste datum per mail in Groningen aanmelden. De data worden op de site van DUO gepubliceerd. Inzage op andere momenten vindt, na afspraak, uitsluitend in Groningen plaats.

Artikel 20. Aansprakelijkheid

[Vervallen per 31-12-2014]

Examenfunctionarissen, aangesteld door het ministerie van OCW of benoemd door het College voor examens, zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel van de kandidaat en derden veroorzaakt tijdens een examenonderdeel van het staatsexamen, behalve als er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

De kandidaat vrijwaart de examenfunctionarissen tegen aanspraken van derden ter zake van schade en/of letsel veroorzaakt tijdens een examenonderdeel van het staatsexamen, behalve als er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

Artikel 21. Gevallen onvoorzien

[Vervallen per 31-12-2014]

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist, namens het College voor examens, de manager staatsexamens VO.

Bijlage 1. Eindexamen vwo

[Vervallen per 31-12-2014]

Algemene informatie.

Het vwo kent vier profielen:

 • Cultuur en maatschappij

 • Economie en maatschappij

 • Natuur en gezondheid

 • Natuur en techniek

Elke kandidaat die een diploma wil behalen, moet één of meer van deze profielen kiezen.

Profielwerkstuk

Elke examenkandidaat dient een profielwerkstuk in te leveren en te presenteren voor het verwerven van een diploma.

Examenvakken (met studielasturen):

Het gemeenschappelijk deel vwo van elk profiel bestaat uit:

Nederlandse taal en literatuur,

480

Engelse taal en literatuur,

400

(atheneum) Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur of Friese taal en cultuur,

480

(gymnasium) Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur *),

600

algemene natuurwetenschappen,

120

maatschappijleer,

120

rekentoets.

 

Profieldelen:

Profiel natuur en techniek

wiskunde B

600

natuurkunde

480

scheikunde

440

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

440

 

informatica

440

 

biologie

480

 

wiskunde D

440

Profiel natuur en gezondheid

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

520

scheikunde

440

biologie

480

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

440

 

aardrijkskunde

440

 

natuurkunde

480

Profiel economie en maatschappij

economie

480

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

520

geschiedenis

440

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

management en organisatie

440

 

aardrijkskunde

440

 

maatschappijwetenschappen

440

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

480

Profiel cultuur en maatschappij

wiskunde C (mag vervangen worden door wiskunde A of wiskunde B)

480

geschiedenis

480

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving

480

 

filosofie

480

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

480

 

Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur *)

600

één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken:

 
 

aardrijkskunde

440

 

maatschappijwetenschappen

440

 

economie

480

Vrije deel examenvak voor vwo:

Een kandidaat kan kiezen uit:

de vakken die zijn vermeld bij de profieldelen met een minimale studielast van 440 uur en die nog niet als examenvak zijn opgenomen in het gekozen profiel, waarbij

 

van de vakken wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C slechts één deel kan uitmaken van het profiel en dat wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien ook wiskunde B deel uitmaakt van het profiel;

 

kunst (beeldende vormgeving) niet gekozen kan worden in combinatie met tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving en kunst (muziek) niet gekozen kan worden in combinatie met muziek;

 

van de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving er slechts één deel kan uitmaken van het profiel;

Spaanse taal en literatuur (elementair)

480

 

Russische taal en literatuur (elementair)

480

 

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

480

 

Arabische taal en literatuur (elementair)

480

 

Turkse taal en literatuur (elementair)

480

 

voorzover de betreffende taal geen deel uitmaakt van het profiel.

 

kunst (algemeen)

200

Opmerking:

Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar de vakinformatie.

Voor de volgende kunstzinnige vakken wordt geen staatsexamen aangeboden:

Kunst (beeldende vormgeving)

Kunst (muziek)

Kunst (drama)

Kunst (dans)

Textiele vormgeving

Bijlage 2. Eindexamen havo

[Vervallen per 31-12-2014]

Algemene informatie.

Het havo kent vier profielen:

 • Cultuur en maatschappij

 • Economie en maatschappij

 • Natuur en gezondheid

 • Natuur en techniek

Elke kandidaat die een diploma wil behalen, moet één of meer van deze profielen kiezen.

Profielwerkstuk

Elke examenkandidaat dient een profielwerkstuk in te leveren en te presenteren voor het verwerven van een diploma.

Examenvakken (met studielasturen):

Het gemeenschappelijk deel havo van elk profiel bestaat uit:

Nederlandse taal en literatuur,

400

Engelse taal en literatuur,

360

maatschappijleer,

120

rekentoets.

 

Profieldelen:

Profiel natuur en techniek

wiskunde B

360

natuurkunde

400

scheikunde

320

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

320

 

informatica

320

 

biologie

400

 

wiskunde D

320

Profiel natuur en gezondheid

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

320

scheikunde

320

biologie

400

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

320

 

aardrijkskunde

320

 

natuurkunde

400

Profiel economie en maatschappij

economie

400

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

320

geschiedenis

320

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

management en organisatie

320

 

aardrijkskunde

320

 

maatschappijwetenschappen

320

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

400

Profiel cultuur en maatschappij

geschiedenis

320

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, of Friese taal en cultuur

400

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving

320

 

filosofie

320

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

400

één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken:

 
 

aardrijkskunde

320

 

maatschappijwetenschappen

320

 

economie

400

Vrije deel examenvak voor vwo:

Een kandidaat kan kiezen uit:

de vakken die zijn vermeld bij de profieldelen en die nog niet als examenvak zijn opgenomen in het gekozen profiel, waarbij

 

van de vakken wiskunde A en wiskunde B er slechts één deel kan uitmaken van het profiel en wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien wiskunde B deel uitmaakt van het profiel,

 

kunst (beeldende vormgeving) niet gekozen kan worden in combinatie met tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving en kunst (muziek) niet gekozen kan worden in combinatie met muziek,

 

van de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving er slechts één deel kan uitmaken van het profiel

Spaanse taal en literatuur (elementair)

320

 

Russische taal en literatuur (elementair)

320

 

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

320

 

Arabische taal en literatuur (elementair)

320

 

Turkse taal en literatuur (elementair)

320

 

voorzover de betreffende taal geen deel uitmaakt van het profiel.

 

algemene natuurwetenschappen

120

kunst (algemeen)

120

Opmerking:

Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar de vakinformatie.

Voor de volgende kunstzinnige vakken wordt geen staatsexamen aangeboden:

Kunst (beeldende vormgeving)

Kunst (muziek)

Kunst (drama)

Kunst (dans)

Textiele vormgeving

Bijlage 3. Eindexamen vmbo TL

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Het gemeenschappelijk deel

  Onafhankelijk van de gekozen sector zijn de volgende gemeenschappelijke vakken verplicht:

  • Nederlandse taal,

  • Engelse taal,

  • maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel),

  • rekentoets.

 • 2. Het sectordeel

  Er kan gekozen worden uit vier verschillende sectoren, elk met verschillende verplichte vakken

  • a. sector Techniek

   • wiskunde

   • natuur- en scheikunde 1

  • b. sector Zorg en welzijn

   • biologie

   • één van de vakken: wiskunde, maatschappijleer 2, geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde

  • c. sector Economie

   • economie

   • één van de vakken: Franse taal, Duitse taal, wiskunde.

  • d. • sector Landbouw

   • wiskunde

   • één van de vakken: biologie, natuur- en scheikunde 1

 • 3. Het vrije deel

  Twee algemene vakken, te kiezen uit (voor zover deze vakken geen onderdeel zijn van het sectorgebonden deel):

  • talen: Fries, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch*);

  • maatschappijvakken: economie, aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting, maatschappijleer 2;

  • exacte vakken: wiskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie;

  • beeldende vakken 2: handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen **);

  • muziek.

   *) Het sectordeel en het vrije deel moeten tezamen tenminste twee vakken omvatten die geen moderne vreemde taal zijn.

   **) Van de vakken handenarbeid, tekenen en textiele werkvormen kan er slechts één bij de uitslagbepaling betrokken worden.

Sectorwerkstuk

Elke examenkandidaat dient een sectorwerkstuk in te leveren en te presenteren. Voor het verwerven van een diploma dient hiervoor de beoordeling voldoende of goed te worden verkregen.

Opmerking:

Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar de vakinformatie.

Bijlage 4. vmbo GL, BB, KB

[Vervallen per 31-12-2014]

Bij de staatsexamens worden geen examens afgenomen in de beroepsgerichte vakken. Kandidaten die in de beroepsgerichte vakken al examen hebben gedaan, kunnen via de staatsexamens hun pakket met theoretische vakken aanvullen om alsnog een diploma te behalen.

Bijlage 2. bij de Regeling examenreglement en PTA staatsexamens VO 2014 van 18 juni 2013, nummer CvE-13.01729

[Vervallen per 31-12-2014]

Examenreglement staatsexamens voortgezet onderwijs BES 2014, voor staatsexamen vwo, staatsexamen havo en staatsexamen vmbo

[Vervallen per 31-12-2014]

Inhoudsopgave

[Vervallen per 31-12-2014]

Artikel 1 Definities

13

Artikel 2 Aanmelden

13

Artikel 3 Indeling examen

13

Artikel 4 Vakken staatsexamen

14

Artikel 5 Examendossier, werkstukken

14

Artikel 6 Schriftelijk/mondeling examen, schriftelijke toets

14

Artikel 7 Beoordeling mondeling examen of praktisch examen

15

Artikel 8 Profielwerkstuk en ‘oriëntatie op studie en beroep’ vwo/havo

15

Artikel 9 Sectorwerkstuk en ‘oriëntatie op leren en werken’ vmbo

15

Artikel 10 Onregelmatigheden

15

Artikel 11 Klachten en bezwaar

16

Artikel 12 Uitslag

16

Artikel 13 Uitslagregeling

16

Artikel 14 Herkansing

17

Artikel 15 Uitreiking diploma en cijferlijst

17

Artikel 16 Certificaat

18

Artikel 17 Ontheffingen/vrijstellingen

18

Artikel 18 Bewaren en inzien van schriftelijke examenwerk

18

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19

Artikel 20 Gevallen onvoorzien

19

Bijlage 1 Eindexamen vwo

19

Bijlage 2 Eindexamen havo

20

Bijlage 3 Eindexamen vmbo TL

22

Bijlage 4 vmbo GL, BB, KB

23

Examenreglement staatsexamens VO BES

[Vervallen per 31-12-2014]

Volgens artikel 2 lid 3a van de Wet College voor examens stelt het College voor examens bij regeling het examenreglement vast. Het navolgende strekt tot uitvoering hiervan.

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 31-12-2014]

Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder:

 • Onze Minister: onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Staatsexamen: het staatsexamen ter verkrijging van een diploma vwo, havo, of vmbo.

 • Deelstaatsexamen: het examen in één of meer van de voor het staatsexamen voorgeschreven vakken.

 • Centraal examen: het centraal examen bedoeld in art. 4 lid 1 van het Staatsexamenbesluit VO.

 • College-examen: het college-examen bedoeld in art. 4 lid 1 van het Staatsexamenbesluit VO.

 • Examenonderdeel: het centraal examen of het college-examen.

 • College voor examens: het College genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet College voor examens.

 • DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Commissie staatsexamens VO: commissie namens het College voor examens belast met het organiseren en afnemen van staatsexamens Voortgezet Onderwijs.

Artikel 2. Aanmelden

[Vervallen per 31-12-2014]

Kandidaten dienen zich vóór 1 januari 2014 aan te melden.

Artikel 3. Indeling examen

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Het staatsexamen in een vak bestaat uit een centraal examen en/of een college-examen. Het centraal examen is identiek aan het centraal examen voor de dagscholen en de dag/avondscholen.

  Het college-examen bestaat uit:

  • a. een schriftelijke toets en een mondeling examen, of

  • b. een schriftelijke toets, of

  • c. een mondeling examen, of

  • d. een praktisch examen.

 • 2. Het staatsexamen wordt afgenomen overeenkomstig het desbetreffende examenprogramma, vastgesteld op grond van artikel 6 van het Eindexamenbesluit VO BES.

 • 3. Ten aanzien van het college-examen geldt dat:

  • a. keuzen die ingevolge het in het tweede lid bedoelde examenprogramma moeten of kunnen worden gemaakt door de school, worden gemaakt door het College voor examens, en

  • b. het College voor examens kan afwijken van de voorschriften met betrekking tot het schoolexamen die om praktische redenen in het college-examen niet uitvoerbaar zijn, met dien verstande dat het college-examen zoveel mogelijk gelijkwaardig blijft aan het schoolexamen.

 • 4. Het College voor examens stelt jaarlijks voor elk vak op grond van de wet College voor examens artikel 4a een programma van toetsing en afsluiting vast in de vorm van vakinformatie.

 • 5. Deze vakinformatie bevat, naast de door Onze Minister vastgestelde onderwerpen voor het centraal examen, regels omtrent alle onderdelen van het college-examen.

Artikel 4. Vakken staatsexamen

[Vervallen per 31-12-2014]

Artikel 7 van het Staatsexamenbesluit VO BES heeft betrekking op de vakken voor het behalen van het diploma vwo, havo en/of vmbo.

Zie de bijlagen 1, 2 en 3.

Artikel 5. Examendossier, werkstukken

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Het examendossier is het geheel van de onderdelen van het college-examen, zoals dit door het College voor examens in de vakinformatie is vastgelegd.

  Werkstukken, boekenlijsten, artikelen, songteksten/gedichten (zie de vakinformatie) dienen in de periode van het centraal examen 1e tijdvak te worden ingeleverd bij de plaatselijk voorzitter.

  Een uitzondering vormen de werkstukken voor tekenen en handvaardigheid: deze dienen te worden meegebracht naar het college-examen.

 • 2. De examinatoren moeten voor aanvang van het mondeling examen de werkstukken, boekenlijsten, artikelen, songteksten/gedichten (zie de vakinformatie) kunnen inzien.

  Wanneer het in te leveren materiaal niet tijdig door de plaatselijk voorzitter is ontvangen, wordt

  de kandidaat voor het betreffende vak niet opgeroepen voor het college-examen of wordt de reeds verstuurde oproep ingetrokken.

Artikel 6. Schriftelijk/mondeling examen, schriftelijke toets

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Een kandidaat wordt alleen toegelaten tot het examen indien hij de examenoproep en een geldig legitimatiebewijs voorzien van een recente pasfoto kan tonen.

 • 2. Bij het schriftelijk examen of een schriftelijke toets dient de kandidaat 30 minuten voor aanvang van het examen in de examenzaal aanwezig te zijn.

 • 3. Een kandidaat wordt niet toegelaten tot het schriftelijk examen of de schriftelijke toets indien hij zich meer dan 30 minuten na aanvangstijd van het examen meldt bij de plaatselijk voorzitter.

 • 4. Bij alle vakken van vwo en havo, met uitzondering van het profielwerkstuk, en bij alle talen bij het vmbo wordt de kandidaat 20 minuten voor aanvang van het mondeling examen verwacht in het voorbereidingslokaal om zich op het examen voor te bereiden. Deze voorbereiding is een verplicht onderdeel van het examen. De precieze aard van deze voorbereiding kunt u voor ieder vak vinden in de vakinformatie

  Indien een kandidaat zich te laat voor de voorbereiding meldt, wordt de tijd die de kandidaat te laat is, niet gecompenseerd.

 • 5. Als de kandidaat zich minder dan 5 minuten te laat bij de examinatoren meldt voor de afname van het mondeling examen, wordt het examen volgens rooster afgenomen. De tijd die de kandidaat te laat is, wordt niet gecompenseerd. Bij de beoordeling wordt geen rekening gehouden met het feit dat de kandidaat door te laat te komen zich niet heeft kunnen voorbereiden.

  Het mondeling examen komt te vervallen als de kandidaat zich 5 minuten of meer te laat bij de examinatoren meldt voor de afname.

 • 6. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van het College voor examens,

  • a. in het eerste tijdvak verhinderd is bij één of meer schriftelijke toetsen of examens, wordt hij in de gelegenheid gesteld in het tweede tijdvak zo veel mogelijk gemiste toetsen en examens alsnog af te leggen;

  • b. niet in staat is al zijn schriftelijke toetsen en examens in het eerste en tweede tijdvak af te leggen, krijgt hij uitstel naar het derde en zo nodig vierde tijdvak, maar voor niet meer vakken dan nodig zijn voor een profiel (vwo en havo) of een sector (vmbo), met dien verstande dat een kandidaat die examen doet in meerdere schoolsoorten, slechts voor één schoolsoort uitstel naar het derde en zo nodig vierde tijdvak kan krijgen.

 • 7. Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van het College voor examens, afwezig is bij een of meer mondelinge en/of praktische toetsen in de periode juni/juli, wordt geprobeerd de gemiste toetsen alsnog in dezelfde periode in te roosteren. Is dat niet mogelijk, dan krijgt de kandidaat uitstel naar het derde en zo nodig vierde tijdvak, met dezelfde beperkende voorwaarden als in lid 6b.

 • 8. Mondelinge, praktische of schriftelijke examens of toetsen waarbij de kandidaat in het vierde tijdvak afwezig is, komen te vervallen.

Artikel 7. Beoordeling mondeling examen of praktisch examen

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Bij aanvang van het college-examen in een vak waarvoor een werkstuk of boekenlijst vereist is, bepalen de examinatoren of de betreffende documenten in redelijke mate voldoen aan de gestelde eisen; is dit niet het geval, dan wordt voor het betreffende onderdeel van het college-examen het cijfer 1 toegekend.

 • 2. Inhoudelijke toetsing van een werkstuk of boekenlijst gebeurt tijdens de afname van het mondeling of het praktisch gedeelte van het college-examen. Tijdens de afname worden vragen over het werkstuk gesteld. In de vakinformatie is per vak aangegeven welke invloed de beoordeling van het werkstuk, de bijbehorende presentatie en de beantwoording van daarover gestelde vragen heeft bij de bepaling van het cijfer voor het college-examen.

 • 3. In de vakinformatie is per vak aangegeven waarop de kandidaat tijdens het college-examen wordt beoordeeld en is de weging van de cijfers voor de verschillende onderdelen vastgelegd.

Artikel 8. Profielwerkstuk en ‘oriëntatie op studie en beroep’ vwo/havo

[Vervallen per 31-12-2014]

Het profielwerkstuk is een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn voor het betreffende profiel. Het profielwerkstuk heeft betrekking op ten minste één vak dat bij de uitslagbepaling is betrokken. Dit vak dient een studielast te hebben van minimaal 320 uur voor havo en minimaal 400 uur voor vwo.

Artikel 9. Sectorwerkstuk en ‘oriëntatie op leren en werken’ vmbo

[Vervallen per 31-12-2014]

Het sectorwerkstuk dient te gaan over een maatschappelijk relevant onderwerp dat past bij de beroepswereld van de betreffende sector.

Artikel 10. Onregelmatigheden

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig onderdeel van het staatsexamen of deelstaatsexamen dan wel ten aanzien van een aanspraak op ontheffing aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan het College voor examens maatregelen nemen. De kandidaat krijgt daarvan schriftelijk bericht.

 • 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar kunnen worden genomen, zijn:

  • a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het college-examen of het centraal examen;

  • b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen van het college-examen of het centraal examen van het betreffende vak;

  • c. het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het college-examen of het centraal examen;

  • d. minder vergaande maatregelen dan die, bedoeld onder a tot en met c.

 • 3. Indien de ontzegging, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, betrekking heeft op een kandidaat die in meer dan één vak examen aflegt, kan de ontzegging betrekking hebben op de toetsen van alle vakken.

 • 4. Indien de onregelmatigheid pas wordt ontdekt na afloop van het examen, kan het College voor examens de kandidaat het betreffende diploma of het certificaat en de cijferlijst onthouden, of kan het College voor examens bepalen dat aan de betrokken kandidaat dat diploma of certificaat, en die cijferlijst, slechts kunnen worden uitgereikt nadat opnieuw examen is afgelegd in de door het College aan te wijzen onderdelen en op de door het College te bepalen wijze.

 • 5. Het besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie en, indien de kandidaat minderjarig is, aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat.

 • 6. De kandidaat kan tegen een besluit waarbij een in het eerste lid bedoelde maatregel wordt genomen, bezwaar maken bij het College voor examens. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt vijf dagen nadat het besluit aan de kandidaat is bekendgemaakt op de voorgeschreven wijze. Het College voor examens beslist binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift, tenzij het college deze termijn heeft verlengd met ten hoogste twee weken. Het College voor examens stelt bij zijn beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen geheel of gedeeltelijk af te leggen of opnieuw af te leggen. Het College voor examens deelt zijn beslissing op het bezwaar mee aan de wettelijke vertegenwoordigers van de kandidaat die minderjarig is en aan de inspectie.

 • 7. De kandidaat die zonder een door het College voor examens aanvaarde reden afwezig is bij enig onderdeel van het staatsexamen of deelstaatsexamen in een vak, is uitgesloten van verdere deelname aan het centraal examen en het college-examen in dit vak. Een eventueel al afgelegd centraal examen en/of al afgelegde onderdelen van het college-examen in dit vak wordt/worden ongeldig verklaard.

Artikel 11. Klachten en bezwaar

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Klachten kunnen ingediend worden door een email te sturen naar klachten@ocwduo.nl of een brief te sturen naar Antwoordnummer 392, 9700 LK Groningen. Vermeld daarbij altijd uw naam- en adresgegevens en het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

 • 2. Tegen een besluit waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend bij OCW/DUO, Examendiensten, afdeling staatsexamens VO, Postbus 30158, 9700 LK Groningen.

Artikel 12. Uitslag

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De uitslag wordt door de voorzitter en de secretaris vastgesteld op grond van (voor zover van toepassing):

  • één of meer door de Commissie staatsexamens VO uitgereikte cijferlijsten;

  • één of meer door het College voor examens uitgereikte cijferlijsten;

  • één (!) cijferlijst van een school voor voortgezet onderwijs;

  • één of meer cijferlijsten van instellingen voor educatie en beroepsonderwijs;

  • één of meer door de Commissie staatsexamens VO uitgereikte bewijzen van ontheffing;

  • één of meer door het College voor examens uitgereikte bewijzen van ontheffing.

   Vakken met een onvoldoende eindcijfer mogen bij de uitslag worden betrokken. De uitslagregeling geldt ook als de examens voor bepaalde vakken in verschillende jaren zijn afgenomen.

 • 2. De hierboven bedoelde cijferlijsten en bewijzen van ontheffing worden uitsluitend bij de vaststelling van de uitslag betrokken, indien na het kalenderjaar van het verrichten van de onderwijs- of examenprestatie waarop de cijferlijst of de ontheffing berust, nog geen 10 jaren zijn verstreken.

 • 3. Niet alle op de door de kandidaat ingeleverde documenten vermelde vakken hoeven bij de uitslagbepaling te worden betrokken. De overgebleven vakken dienen een staatsexamen te vormen.

 • 4. De uitslag luidt ‘geslaagd ’ of ‘afgewezen’.

Artikel 13. Uitslagregeling

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De kandidaat die staatsexamen vmbo heeft afgelegd, is geslaagd indien:

  • a. hij, voor zover van toepassing, voor het sectorwerkstuk de beoordeling ‘goed’ of ‘voldoende’ heeft behaald en

  • b. het rekenkundig gemiddelde van de door hem bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en

  • c. hij

   • 1. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger, of

   • 2. voor ten hoogste één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarbij ten minste één 7 of hoger, of

   • 3. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarbij ten minste één 7 of hoger.

 • 2. De kandidaat die staatsexamen vwo of havo heeft afgelegd, is geslaagd indien

  • a. het rekenkundig gemiddelde van de door hem bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is en

  • b. hij

   • 1. voor alle vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of

   • 2. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, of

   • 3. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt, of

   • 4. voor twee van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 heeft behaald dan wel voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald, en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers tenminste 6,0 bedraagt en

  • c. hij voor de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en Wiskunde A, Wiskunde B dan wel Wiskunde C ten hoogste één maal het eindcijfer 5 en verder eindcijfer(s) 6 of hoger heeft behaald en

  • d. hij voor geen van de onderdelen genoemd in het vierde lid een eindcijfer lager dan 4 heeft behaald.

 • 3. Kandidaten die bij de uitslagbepaling cijfers voor de in het tweede lid onder c genoemde vakken willen laten meetellen die behaald zijn voor 2013 hoeven niet te voldoen aan de eis, verwoord in het tweede lid onder c. Deze overgangsbepaling geldt tot en met het examenjaar 2015.

 • 4. Bij de uitslagbepaling volgens het tweede lid wordt het gemiddelde van de eindcijfers van tenminste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer van één vak, genaamd het combinatiecijfer, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald:

  • voor havo: maatschappijleer en het profielwerkstuk,

  • voor vwo: maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en het profielwerkstuk.

  Daaraan kan via inwisseling worden toegevoegd:

  • a. literatuur,

  • b. klassieke culturele vorming,

  • c. algemene natuurwetenschappen in het havo,

  • d. godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs.

 • 5. Het College voor examens bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het vierde lid, als het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende delen. Indien de uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt deze uitkomst indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond.

Artikel 14. Herkansing

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. De vmbo-kandidaat die voor het sectorwerkstuk de kwalificatie 'niet afgerond' heeft gekregen maar bij een beoordeling 'voldoende' of 'goed' in hetzelfde examenjaar in aanmerking komt voor een diploma vmbo, krijgt in het derde of vierde tijdvak één keer de gelegenheid opnieuw een sectorwerkstuk in te leveren en te presenteren. Dit beperkt niet het recht van de kandidaat op herkansing voor een college-examen in een bepaald vak.

 • 2. Een kandidaat die een staatsexamen heeft afgelegd en daarvoor niet geslaagd is, mag een herkansing afleggen bestaande uit één college-examen en/of één centraal examen, niet noodzakelijkerwijs van hetzelfde vak, mits hij daardoor alsnog kan slagen. Een herkansing mag alleen worden afgelegd in vakken waarin in het lopende examenjaar staatsexamen is afgelegd.

  Bij de uitreiking van de cijferlijst na vaststelling van de uitslag wordt aan de kandidaat die daarvoor in aanmerking komt, een herkansingsformulier uitgereikt. De kandidaat kan, binnen de daarvoor gestelde termijn, aangeven of hij aan de herkansing wenst deel te nemen en voor welk(e) vak(ken). De gestelde termijn staat vermeld op het herkansingsformulier.

 • 3. Herkansingen worden afgenomen in het derde tijdvak of, zo nodig, in het vierde tijdvak. Het College voor examens kan besluiten het centraal examen of een schriftelijk onderdeel van het college-examen bij de herkansing mondeling te laten afnemen.

 • 4. Bij vakken waarbij het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling onderdeel bestaat, kan een kandidaat het College voor examens toestemming vragen bij de herkansing slechts één van beide onderdelen te doen. Het College voor examens neemt op dit verzoek een gemotiveerde beslissing. Als een onderdeel van het college-examen niet opnieuw wordt geëxamineerd, geldt voor dat onderdeel het resultaat dat eerder in het lopende examenjaar is behaald.

 • 5. Voordat de berekening van het eindcijfer plaatsvindt, wordt het cijfer van de herkansing voor het afgelegde centraal examen dan wel college-examen bepaald. Als het cijfer van de herkansing hoger uitvalt, dan wordt er met dat resultaat gerekend. Is het cijfer van de herkansing niet hoger dan wordt met het eerdere resultaat gerekend.

 • 6. Herkansing voor deelstaatsexamens is niet mogelijk.

Artikel 15. Uitreiking diploma en cijferlijst

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Aan een voor een staatsexamen vwo, havo of vmbo geslaagde kandidaat wordt een diploma uitgereikt. Op het diploma wordt het behaalde profiel / worden de behaalde profielen (vwo en havo) vermeld en bij het vmbo de behaalde sector / sectoren en de leerweg.

  Bij het diploma wordt voor vwo en havo per behaald profiel een cijferlijst uitgereikt; bij het diploma vmbo wordt één cijferlijst uitgereikt waarop de leerweg en alle behaalde sectoren staan beschreven.

  Op een cijferlijst wordt/worden vermeld, voor zover van toepassing:

  • het profiel waarin het examen is afgelegd (voor vwo en havo);

  • de vakken waarin de kandidaat is geëxamineerd;

  • de vakken waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover zij bij de uitslag zijn betrokken;

  • de cijfers voor het centraal examen en/of het college-examen en het eindcijfer per vak;

  • het combinatiecijfer (vwo en havo)

  • de samenstellende onderdelen van het combinatiecijfer en de daarvoor behaalde cijfers;

  • het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en het vak / de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, dan wel het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan;

  • de uitslag ‘geslaagd’.

  Vakken waarin de kandidaat wel examen heeft gedaan maar die niet bij de uitslag zijn betrokken, kunnen op verzoek van de kandidaat weggelaten worden op de cijferlijst.

  Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan een staatsexamen vwo, havo of vmbo en daarvoor, ook na een eventuele herkansing, niet is geslaagd, wordt een cijferlijst uitgereikt met daarop vermeld, voor zover van toepassing:

  • het profiel waarvoor het examen is afgelegd (voor vwo en havo);

  • de sector/sectoren en de leerweg (vmbo);

  • de vakken waarin de kandidaat is geëxamineerd;

  • de cijfers voor het centraal examen en/of het college-examen en het eindcijfer per vak;

  • het combinatiecijfer (vwo en havo)

  • de samenstellende onderdelen van het combinatiecijfer en de daarvoor behaalde cijfers;

  • het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en het vak / de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, dan wel het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan;

  • de uitslag ‘afgewezen’.

 • 2. Aan een kandidaat die heeft deelgenomen aan een deelstaatsexamen vwo, havo of vmbo, wordt een cijferlijst deelstaatsexamen uitgereikt met, zover van toepassing, daarop vermeld:

  • de vakken waarin de kandidaat is geëxamineerd;

  • de leerweg (vmbo);

  • de cijfers voor het centraal examen en/of het college-examen en het eindcijfer per vak;

  • het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk en het vak / de vakken waarop het profielwerkstuk betrekking heeft, dan wel het onderwerp of de titel van het sectorwerkstuk en de beoordeling daarvan.

Artikel 16. Certificaat

[Vervallen per 31-12-2014]

Aan een kandidaat die een staatsexamen heeft gedaan en is afgewezen en aan een kandidaat die deelstaatsexamen heeft gedaan, wordt per schoolsoort één certificaat uitgereikt voor, voorzover van toepassing,

 • a. het vak of de vakken waarvoor hij een eindcijfer 6 of meer heeft behaald,

 • b. voor het vwo en het havo het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk indien hij hiervoor het eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en

 • c. voor het vmbo het thema van het sectorwerkstuk, indien dit beoordeeld is met ‘goed’ of ‘voldoende’,

met dien verstande dat indien een examen in een vak dat op een certificaat voorkomt uit meerdere onderdelen bestaat, alle onderdelen in hetzelfde jaar dienen te zijn afgelegd.

Artikel 17. Ontheffingen/vrijstellingen

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Op basis van een diploma of getuigschrift, niet zijnde een diploma of certificaat vwo, havo, vmbo en mavo kan een kandidaat een verzoek om ontheffing voor één of meer vakken indienen.

 • 2. Een verzoek om ontheffing voor één of meer vakken zoals bedoeld in lid 1, dient voor 1 januari van het kalenderjaar waarin men examen wil afleggen, te worden ingediend. Als het College voor examens positief beslist, wordt aan de kandidaat een ‘Bewijs van ontheffing’ uitgereikt.

 • 3. Vrijstelling van rechtswege op basis van certificaten en cijferlijsten vwo, havo, vmbo en mavo is geregeld in de vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo-havo 2007.

 • 4. Een kandidaat die in het bezit is van een havo-diploma, heeft op grond daarvan ontheffing voor de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel van het vwo: maatschappijleer en algemene natuurwetenschappen

Artikel 18. Bewaren en inzien van schriftelijke examenwerk

[Vervallen per 31-12-2014]

Het schriftelijk examenwerk en de protocollen van de mondelinge examens worden gedurende ten minste zes maanden na afloop van het examen bewaard. Een kandidaat kan omtrent zijn werk gedurende genoemde periode van zes maanden inlichtingen inwinnen bij het College voor examens.

Het College voor Examens regelt voor de kandidaten de mogelijkheid hun schriftelijk examenwerk in te zien op een nader te bepalen datum in het derde tijdvak op Bonaire. De datum zal op de site van DUO worden gepubliceerd. Kandidaten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zich uiterlijk twee weken voor aanvang van het derde tijdvak per mail in Groningen te hebben aangemeld.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

[Vervallen per 31-12-2014]

Examenfunctionarissen, aangesteld door het ministerie van OCW of benoemd door het College voor examens, zijn nimmer aansprakelijk voor schade en/of letsel van de kandidaat en derden veroorzaakt tijdens een examenonderdeel van het staatsexamen, behalve als er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

De kandidaat vrijwaart de examenfunctionarissen tegen aanspraken van derden ter zake van schade en/of letsel veroorzaakt tijdens een examenonderdeel van het staatsexamen, behalve als er sprake is van grove schuld of nalatigheid.

Artikel 20. Gevallen onvoorzien

[Vervallen per 31-12-2014]

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist, namens het College voor examens, de manager staatsexamens VO.

Bijlage 1. Eindexamen vwo

[Vervallen per 31-12-2014]

Het vwo kent vier profielen:

 • Cultuur en maatschappij

 • Economie en maatschappij

 • Natuur en gezondheid

 • Natuur en techniek

Elke kandidaat die een diploma wil behalen, moet één of meer van deze profielen kiezen.

Profielwerkstuk

Elke examenkandidaat dient een profielwerkstuk in te leveren en te presenteren voor het verwerven van een diploma.

Examenvakken (met studielasturen):

Het gemeenschappelijk deel vwo van elk profiel bestaat uit:

Nederlandse taal en literatuur,

480

Engelse taal en literatuur,

400

(atheneum) Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur of Friese taal en cultuur,

480

(gymnasium) Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur *),

600

algemene natuurwetenschappen,

120

maatschappijleer,

120

Profieldelen:

Profiel natuur en techniek

wiskunde B

600

natuurkunde

480

scheikunde

440

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

440

 

informatica

440

 

biologie

480

 

wiskunde D

440

Profiel natuur en gezondheid

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

520

scheikunde

440

biologie

480

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

440

 

aardrijkskunde

440

 

natuurkunde

480

Profiel economie en maatschappij

economie

480

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

520

geschiedenis

440

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

management en organisatie

440

 

aardrijkskunde

440

 

maatschappijwetenschappen

440

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

480

Profiel cultuur en maatschappij

wiskunde C (mag vervangen worden door wiskunde A of wiskunde B)

480

geschiedenis

480

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving

480

 

filosofie

480

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

480

 

Latijnse taal en literatuur of Griekse taal en literatuur *)

600

één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken:

 
 

aardrijkskunde

440

 

maatschappijwetenschappen

440

 

economie

480

Vrije deel examenvak voor vwo:

Een kandidaat kan kiezen uit:

de vakken die zijn vermeld bij de profieldelen met een minimale studielast van 440 uur en die nog niet als examenvak zijn opgenomen in het gekozen profiel, waarbij

 

van de vakken wiskunde A, wiskunde B en wiskunde C slechts één deel kan uitmaken van het profiel en dat wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien ook wiskunde B deel uitmaakt van het profiel;

 

kunst (beeldende vormgeving) niet gekozen kan worden in combinatie met tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving en kunst (muziek) niet gekozen kan worden in combinatie met muziek;

 

van de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving er slechts één deel kan uitmaken van het profiel;

Spaanse taal en literatuur (elementair)

480

 

Russische taal en literatuur (elementair)

480

 

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

480

 

Arabische taal en literatuur (elementair)

480

 

Turkse taal en literatuur (elementair)

480

 

voorzover de betreffende taal geen deel uitmaakt van het profiel.

 

kunst (algemeen)

200

Opmerking:

Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar de vakinformatie.

Voor de volgende kunstzinnige vakken wordt geen staatsexamen aangeboden:

Kunst (beeldende vormgeving)

Kunst (muziek)

Kunst (drama)

Kunst (dans)

Textiele vormgeving

Bijlage 2. Eindexamen havo

[Vervallen per 31-12-2014]

Algemene informatie.

Het havo kent vier profielen:

 • Cultuur en maatschappij

 • Economie en maatschappij

 • Natuur en gezondheid

 • Natuur en techniek

Elke kandidaat die een diploma wil behalen, moet één of meer van deze profielen kiezen.

Profielwerkstuk

Elke examenkandidaat dient een profielwerkstuk in te leveren en te presenteren voor het verwerven van een diploma.

Examenvakken (met studielasturen):

Het gemeenschappelijk deel havo van elk profiel bestaat uit:

Nederlandse taal en literatuur,

400

Engelse taal en literatuur,

360

maatschappijleer,

120

Profieldelen:

Profiel natuur en techniek

wiskunde B

360

natuurkunde

400

scheikunde

320

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

320

 

informatica

320

 

biologie

400

 

wiskunde D

320

Profiel natuur en gezondheid

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

320

scheikunde

320

biologie

400

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

natuur, leven en technologie

320

 

aardrijkskunde

320

 

natuurkunde

400

Profiel economie en maatschappij

economie

400

wiskunde A (mag vervangen worden door wiskunde B)

320

geschiedenis

320

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

management en organisatie

320

 

aardrijkskunde

320

 

maatschappijwetenschappen

320

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

400

Profiel cultuur en maatschappij

geschiedenis

320

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, of Friese taal en cultuur

400

één van de volgende profielkeuzevakken:

 
 

kunst (beeldende vormgeving), kunst (muziek), kunst (drama), kunst (dans), muziek, tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving

320

 

filosofie

320

 

Franse taal en literatuur, Duitse taal en literatuur, Spaanse taal en literatuur, Russische taal en literatuur, Italiaanse taal en literatuur, Arabische taal en literatuur, Turkse taal en literatuur, Friese taal en cultuur

400

één van de volgende maatschappelijke profielkeuzevakken:

 
 

aardrijkskunde

320

 

maatschappijwetenschappen

320

 

economie

400

Vrije deel examenvak voor vwo:

Een kandidaat kan kiezen uit:

de vakken die zijn vermeld bij de profieldelen en die nog niet als examenvak zijn opgenomen in het gekozen profiel, waarbij

 

van de vakken wiskunde A en wiskunde B er slechts één deel kan uitmaken van het profiel en wiskunde D uitsluitend kan worden gekozen indien wiskunde B deel uitmaakt van het profiel,

 

kunst (beeldende vormgeving) niet gekozen kan worden in combinatie met tekenen, handvaardigheid of textiele vormgeving en kunst (muziek) niet gekozen kan worden in combinatie met muziek,

 

van de vakken tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving er slechts één deel kan uitmaken van het profiel

Spaanse taal en literatuur (elementair)

320

 

Russische taal en literatuur (elementair)

320

 

Italiaanse taal en literatuur (elementair)

320

 

Arabische taal en literatuur (elementair)

320

 

Turkse taal en literatuur (elementair)

320

 

voorzover de betreffende taal geen deel uitmaakt van het profiel.

 

algemene natuurwetenschappen

120

kunst (algemeen)

120

Opmerking:

Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar de vakinformatie.

Voor de volgende kunstzinnige vakken wordt geen staatsexamen aangeboden:

Kunst (beeldende vormgeving)

Kunst (muziek)

Kunst (drama)

Kunst (dans)

Textiele vormgeving

Bijlage 3. Eindexamen vmbo TL

[Vervallen per 31-12-2014]

 • 1. Het gemeenschappelijk deel

  Onafhankelijk van de gekozen sector zijn de volgende gemeenschappelijke vakken verplicht:

  • Nederlandse taal,

  • Engelse taal,

  • maatschappijleer 1 (gemeenschappelijk deel).

 • 2. Het sectordeel

  Er kan gekozen worden uit vier verschillende sectoren, elk met verschillende verplichte vakken

  • a. sector Techniek

   • wiskunde

   • natuur- en scheikunde 1

  • b. sector Zorg en welzijn

   • biologie

   • één van de vakken: wiskunde, maatschappijleer 2, geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde

  • c. sector Economie

   • economie

   • één van de vakken: Franse taal, Duitse taal, wiskunde.

  • d.

   • sector Landbouw

   • wiskunde

   • één van de vakken: biologie, natuur- en scheikunde 1

 • 3. Het vrije deel

  Twee algemene vakken, te kiezen uit (voor zover deze vakken geen onderdeel zijn van het sectorgebonden deel):

  • talen: Fries, Frans, Duits, Spaans, Turks, Arabisch*);

  • maatschappijvakken: economie, aardrijkskunde, geschiedenis en staatsinrichting, maatschappijleer 2;

  • exacte vakken: wiskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie;

  • beeldende vakken 2: handenarbeid, tekenen, textiele werkvormen **);

  • muziek.

   *) Het sectordeel en het vrije deel moeten tezamen tenminste twee vakken omvatten die geen moderne vreemde taal zijn.

   **) Van de vakken handenarbeid, tekenen en textiele werkvormen kan er slechts één bij de uitslagbepaling betrokken worden.

Sectorwerkstuk

Elke examenkandidaat dient een sectorwerkstuk in te leveren en te presenteren. Voor het verwerven van een diploma dient hiervoor de beoordeling voldoende of goed te worden verkregen.

Opmerking:

Voor de examenprogramma's wordt verwezen naar de vakinformatie.

Bijlage 4. vmbo GL, BB, KB

[Vervallen per 31-12-2014]

Bij de staatsexamens worden geen examens afgenomen in de beroepsgerichte vakken. Kandidaten die in de beroepsgerichte vakken al examen hebben gedaan, kunnen via de staatsexamens hun pakket met theoretische vakken aanvullen om alsnog een diploma te behalen.

Terug naar begin van de pagina