Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdiensten RUD IJsselland en RUD Twente 2013 bij de provincie Overijssel

[Regeling vervallen per 09-10-2018.]
Geldend van 30-05-2015 t/m 08-10-2018

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 oktober 2013, nr. BOACAT2013/067, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Omgevingsdiensten RUD IJsselland en RUD Twente bij de provincie Overijssel

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van coördinator kennispunt BOA/Ketentoezicht RUD Twente en IJsselland van 8 augustus 2013 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2018]

De personen werkzaam in de functie van toezichthouder milieu bij het team Handhaving van de Eenheid Publieke Dienstverlening en als toezichthouder bij het team vaarwegbeheer van de eenheid Wegen en Kanalen in dienst van de provincie Overijssel, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2018]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 09-10-2018]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 09-10-2018]

Artikel 6

[Vervallen per 09-10-2018]

  • 1 De coördinator kennispunt BOA/Ketentoezicht RUD Twente en IJsselland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 09-10-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaats en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 09-10-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Omgevingsdiensten RUD IJsselland en RUD Twente 2013 bij de provincie Overijssel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 oktober 2013

Hoogachtend,
De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

A.A.A.M. Huldy,

Afdelingsmanager V&T, wnd.

Terug naar begin van de pagina