Uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief

Geldend van 06-01-2014 t/m heden

Besluit van 23 september 2013, houdende regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringsbesluit verordening Europees burgerinitiatief)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 augustus 2013, nr. 2013-0000423991;

Gelet op artikel 5 van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 september 2013, no. W04.13.0288/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2013, nr. 2013-0000542000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. steekproef: een steekproef als bedoeld in artikel 5 van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief;

  • c. Verordening: Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65);

  • d. identiteitsbewijs: een Nederlands paspoort dat geldig is op de datum van ondertekening van de steunbetuiging, een Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba waarop de Nederlandse nationaliteit staat vermeld en die geldig is op de datum van ondertekening van de steunbetuiging.

Artikel 2

Onze Minister bepaalt de omvang van een steekproef aan de hand van de volgende formule:

Bijlage 252375.png

Hierbij is:

n = het aantal steunbetuigingen dat voor een steekproef wordt geselecteerd

z = 1,65

N = het totaal aantal ingediende steunbetuigingen

p = 0,5

F = 0,025

Artikel 3

Onze Minister bepaalt op aselecte wijze welke steunbetuigingen worden gebruikt voor een steekproef.

Artikel 4

In de steekproef worden steunbetuigingen geldig verklaard, indien:

  • a. de ondertekenaar een burger van de Europese Unie is;

  • b. de ondertekenaar de kiesgerechtigde leeftijd voor de verkiezingen voor het Europees Parlement heeft bereikt;

  • c. het steunbetuigingsformulier volledig is ingevuld;

  • d. de datum van ondertekening van de steunbetuiging binnen twaalf maanden na de registratie van het Europees burgerinitiatief ligt; en

  • e. voor zover:

    • 1°. de ondertekenaar inwoner is van het Europese deel van Nederland: de postcode, het huisnummer en de geboortedatum van de ondertekenaar overeenkomen met de in de basisregistratie personen opgenomen postcode, huisnummer en geboortedatum;

    • 2°. de ondertekenaar inwoner is van Bonaire, Sint Eustatius of Saba: de adresgegevens en de geboortedatum van de ondertekenaar overeenkomen met de in een basisadministratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES opgenomen adresgegevens en geboortedatum;

    • 3°. de ondertekenaar in het buitenland woont: de geboortedatum en nationaliteit overeenkomen met de op een kopie van het identiteitsbewijs opgenomen geboortedatum en nationaliteit.

Artikel 5

  • 1 Het aantal in de steekproef als geldig aangemerkte steunbetuigingen wordt uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal voor de steekproef geselecteerde steunbetuigingen.

  • 2 Op basis van dit percentage wordt het aantal als geldig aangemerkte steunbetuigingen vermeld op het certificaat, bedoeld in bijlage VI van de Verordening.

Artikel 6

Indien het bij Koninklijke boodschap van 3 oktober 2012 ingediende voorstel van wet houdende regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) (Kamerstukken 33 423) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, dan treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zevende oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina